Sten-Tærud skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Med dette foreligger Sten-Tærud sin virksomhetsplan for 2017.

 

I planen videreføres den form og struktur som ble innført i 2013. Sten-Tæruds virksomhetsplan består dermed av:

1.      De sektorovergripende målene, innenfor områdene IKT, integrering, folkehelse og styrke en bærekraftig utvikling.

2.      De 7 strategiske utviklingsområder som alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor sektorens ramme.

3.      De tre hovedmålene for hvert programområde, øke elevenes læringsutbytte, følge opp K-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen og styrke begynneropplæringen.

4.      Mål for SFO.

Sten-Tærud jobber med satsningsområdene lesing, skriving, regning, klasseledelse og med Lesson Sudies, en fortsettelse av satsningen «Skolen i utvikling» som bygger på Stortingsmelding 22 Motivasjon-Mestring –Muligheter. Skolen fortsetter sin utvikling av Veiledet Lesing etter «Sten-Tærud-modellen».

Det har vært en intensjon at målene skal reflektere de hovedstrategier en arbeider etter for utvikling av skolen. Disse kan enkelt sammenfattes slik:

 

 • Forskningsbasert kunnskap basis for de viktigste handlingsvalgene.
 • Konsistens i utviklingstiltakene med utgangspunkt i «pedagogiske kjernen», samspillet mellom den lærende, pedagogen og oppdraget.
 • Utvikling av en profesjonell praksis hviler på evnen til operasjonalisering og anvendelse av kunnskap.
 • God praksis forutsetter profesjonell ledelse, effektiv administrasjon og drift av skolen.

 31.januar 2017

 Eva Marie Klaussen
Rektor Sten-Tærud skole

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Skolen bruker digitale tjenester og klart språk for å gi god kvalitet og fornøyde brukere.

Enhetens tiltak: Skolen medvirker til at foreldrene opplever rutinebeskrivelsene som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 
Enhetens mål: Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen inte­greres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv.

 

Enhetens tiltak: Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.
Enhetens mål: Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak, med fokus på forebygging slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse.


Enhetens tiltak: Skolen har mottatt veiledning for lærere på skolen knyttet til temaet psykisk helse.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Skedsmo kommune skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom målrettet og helhetlig planlegging.

Enhetens tiltak: Det er igangsatt et arbeid for å sikre at skolen innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Jobbe utvidet med medarbeiderskap som skolens utviklingsområde

Enhetens tiltak: Jobbe med helheten ved skolen, kollektivt, jobbe med personlige mål som henger sammen med oppdraget og skolens mål, samarbeid mot resultater, skape fellesskap og forpliktelse, involvering, jobbe med forventinger og tilbakemeldinger.

Organisasjonsforståelse

Enhetens mål: Jobbe utvidet med organisasjonsforståelse som skolens utviklingsområde.

Enhetens tiltak: Avklaring av roller, beslutningsmyndighet og fremgangsmåter. Samarbeide internt istedenfor å søke eksterne enheter. Gjøre alle kjent med lovverket. Bevisstgjøre på fagets egenart og samspill. Ansvarliggjøre alle i organisasjonen gjennom relasjoner, involvering og tillit.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: 6%

Enhetens tiltak: Faglig fokus og oppfølging av ansatte, sosiale tiltak.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål: Resultatene ved skolen er lik eller bedre enn kommunens nivå/Skedsmostandard.

Enhetens tiltak:

 • Tidlig innsats
 • Stasjonsundervisning med veiledet lesing/Sten-Tærud-modellen (VL)
 • Lesekurs
 • Leseuke
 • Fagdager
 • Fokus på de grunnleggende ferdighetene lesing og regning i alle fag
 • Skolen i utvikling/Lesson Studys
 • Språkløyper
 • Deltagelse i “We want to know”
 • Skolebibliotek
 • “Rett bok til rett barn”
 • Faglærer i engelsk fra 2. klasse
 • Help-Start
 • Gode rutiner for forberedelser og gjennomføring av kartleggingsprøver og nasjonale prøver
 • Systematisk evaluering og bearbeiding av resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver
 • Leksehjelp
 • Dysleksikurs for elever og foresatte
 • Vurdering for læring
 • Elevmedvirkning

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Følge sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritetsspråklige elever. Elevene skal etter tre år med grunnleggende-norsk-opplæring, kunne følge vanlig læreplan i norsk.

Enhetens tiltak: Heve kompetansen i grunnleggende norsk i personalet. Styrke skolens grunnleggende-norsk-opplæring, innarbeide gode rutiner for overføring av elever fra innføringsklasse til hjemskolen.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål: Skolen skal gi elever med slike diagnoser et best mulig opplæringstilbud fra skolestart.

Enhetens tiltak:

 • Mestringsgrupper for denne gruppen elever, både i skole og SFO.
 • Kursing av personale i psykisk helsearbeid
 • Sosiallærer
 • Tverrfaglig råd
 • Bruk av vernepleier
 • Søke kompetanse, veiledning og råd fra nivå 2 skolene, PPT, skolehelsetjenesten og BUP.
 • Heve kompetansen i personalet om disse vanskene både på skole og SFO.
 • Utvikle innføringsklasse på egen skole.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.