Virksomhetsplan Vardeåsen skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Med dette følger Vardeåsen skole sin virksomhetsplan for 2017.

Det skal jobbes med tverrsektorielle mål, utdanningssektorens årsmål og egne mål for skolen og SFO. Skolen vil fortsatt arbeide for å gi elevene en solid lese-, skrive- og regnekompetanse. I tillegg ønsker vi i 2017 å videreutvikle oss i bruken av IKT som læringsverktøy i flere fag. Den kommunale IKT-planen er noe vi vil bruke aktivt i planleggingen. Alle elever har rett til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Vi vet at et godt og trygt skolemiljø gir det beste grunnlaget for læring. Det er derfor viktig for oss å ha fokus på gode relasjoner mellom elev-lærer og elev-elev. Vi ønsker også legge til rette for gode fellesopplevelser, og muligheter til individuell oppfølging for de elevene som trenger det. Kommunens og skolens egne planer for et godt skolemiljø vil også dette året være retningsgivende for arbeidet vårt. Fram til høsten 2016 var skolen en del av Vardeåsen nærmiljøsenter. Nå er barnehagen og skolen blitt to selvstendige enheter under samme tak. Vi ønsker fortsatt å ha et nært og godt samarbeid med barnehagen, og dra nytte av de fordelene det gir å være i samme bygg.

Høsten 2017 blir det etablert et «Nivå-2»-tilbud på Vardeåsen skole. Dette er et tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1.-4.trinn. Etableringen vil innebære at vi får flere ansatte, og at noen av rommene må bygges om. Dette blir spennende å være med på, og vi tror det blir positivt for skolen vår.

Samarbeid med foreldrene og medvirkningsorganene er viktig også i året som kommer. Foreldrene bidrar positivt inn i skolemiljøet, blant annet med sin innsats i ulike komiteer og utvalg, og som medhjelpere på kultursektorens fritidsklubb. De fortjener en stor takk for innsatsen!

Vardeåsen skole, 22.12.2016
Heidi Ørnes Eide, rektor

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Skolen legger ut informasjon i foreldreportalen for skole og SFO når den er klar til bruk.


Enhetens tiltak: Ansatte i skolen og på SFO lager rutiner for hva som skal legges ut i portalen, og hvordan.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Minoritetsspråklige elever får en god, grunnleggende språkopplæring.


Enhetens tiltak: Følge kommunens planer, gjøre god kartlegging av aktuelle elever, og sette inn relevante tiltak for å gi individuell oppfølging.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Legge til rette for at lærerne ved skolen får veiledning fra PPA, knyttet til temaet psykisk helse.


Enhetens tiltak: Sende lærerne på kurs/veiledning, og legge til rette for at kunnskapen deles med resten av personalet.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Elevene sorterer avfallet i klasserommene, og passer på at de ikke kaster søppel i naturen når de går på tur. Elevene behandler naturen med varsomhet.


Enhetens tiltak: Fokus på kildesortering i undervisningen. Bevisstgjøring og tilrettelegging slik at elevene enkelt kan sortere avfallet i løpet av skolehverdagen. Ta med søppel hjem fra tur. Bevisstgjøring gjennom samtale om naturvern.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Oppdragsforståelse

Alle som er ansatt i skolen har kjennskap til opplæringsloven og læreplanen. Vi ønsker likevel å ha en felles gjennomgang av innholdet, og se det i sammenheng med den daglige jobben vi gjør for og med elevene.

Enhetens mål:
Skolen har gjennomgått opplæringslovens kapittel 1 og 2, og Læreplanens generelle del.

Enhetens tiltak:
Bruk av fellestid og planleggingsdager til å jobbe med innholdet i loven og læreplanen. Skriftlig oversikt over arbeidsfordeling og rutiner.

Organisasjonsforståelse

Skolen er organisert på en annen måte etter at barnehagen og skolen ble to selvstendige enheter under samme tak, høsten 2016. I tillegg er både rektor og undervisningsinspektør nyansatt fra august 2016. Dette gjør at det naturlig kommer noen endringer i organisasjonen.

Enhetens mål: 
Skolen har hatt en felles gjennomgang av kommunen som organisasjon, og skolens plass i denne organisasjonen. Skolens organisering skal også være gjennomgått og kjent for alle.

Enhetens tiltak:
Bruk av fellestid og planleggingsdager til arbeidet.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Samlet sykefravær skal være stabilt lavt.

Sykefraværet i skolen er ikke over 5%

Sykefraværet i SFO er ikke over 5%

Enhetens tiltak:

God oppfølging ved sykefravær.

Trivselstiltak på jobben.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

«Kartlegging i lesing»:

Antall elever som presterer under kritisk grense er 12 % på 1.trinn.

Antall elever som presterer under kritisk grense er 10 % på 2.trinn.

Antall elever som presterer under kritisk grense er 14 % på 3.trinn.

«Kartlegging i regning»:

Antall elever som presterer under kritisk grense er 10 % på 1.trinn.

Antall elever som presterer under kritisk grense er 10 % på 2.trinn.

Antall elever som presterer under kritisk grense er 15 % på 3.trinn.


Enhetens tiltak:

Analysere fjorårets kartleggingsresultater og iverksette tiltak som kan videreføre de gode resultatene, og samtidig styrke de trinnene og elevene som trenger ekstra oppfølging.

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Minoritetsspråklige elever får en god, grunnleggende språkopplæring, med utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk.

Enhetens tiltak:

Kartlegging av aktuelle elever.

Sette inn relevante tiltak for å kunne gi individuell oppfølging.

Kjøpe inn konkreter og bøker til bruk i undervisningen.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål:

Etablere en avdeling som skaper trygge og gode rammer for læring, kommunikasjon og samspill.


Enhetens tiltak:

Ombygging for å kunne gi elevgruppen en god base å være i, som et supplement til klasserommene.

Sambruk med SFO om lokalene, for å gi elevene mulighet til praktisk trening på kjøkkenet og til å ha god plass til lek og spill når det trengs.

Ansettelse av pedagogisk personale, med god faglig kunnskap om autisme.

Samarbeide med barnehager og skoler som sitter på relevant erfaring og kompetanse på området. Tett samarbeid med PPA.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?