Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Vigernes skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Med dette foreligger Vigernes skoles virksomhetsplan for 2017.

Planens struktur er som i fjor, og inndelingen følger samme mønster. Det vektlegges få mål i planen. Dette gir rom for å gjøre lokale prioriteringer med tanke på relevante tiltak på ulike utviklingsområder. I tillegg til mål som gjelder for alle programområder, er det kun de tre hovedmålene for programområde grunnskole og SFO som utgjør skolens virksomhetsplan. Det legges fortsatt vekt på at målene skal være etterprøvbare. Dette er særlig viktig for å kunne rapportere og informere politiske organ om virksomheten i skolen.

Arbeidet som følges opp i virksomheten, vil dreie seg om å gjøre en analyse av virksomhetenes ståsted og utfordringer i lys av kommunale planer og lokale behov. På grunnlag av dette vil vi beskrive hvilke tiltak som iverksettes for å realisere mål i årets virksomhetsplan, i relevante kommunale planer og ut i fra lokale behov.

12.01. 2017

Pål Kristiansen

Rektor

Vigernes skole

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Samspill

Enhetens mål:

Samspillfunksjonen på Vigernes skole er styrket.

Enhetens tiltak:

Videreutvikle en kultur der vi utvikler oss selv i arbeidet og i møte med nye utfordringer.

  • Det gjennomføres observasjon av undervisning og tilbakemeldinger på trinn (Ukas trinn).
  • Videreutvikle og styrke bevissthet rundt kommunikasjon. Reflektere og granske oppfatninger som omhandler kultur, systemer og antagelser i skole og SFO.

Ha et fokus på samarbeidskvalitet med vekt på refleksjon, kommunikasjon og utforskende samtaler.

  • Det gjennomføres observasjon av undervisning og tilbakemeldinger på trinn (Ukas trinn).
  • Bruke utforskende samtale som metode i resultatoppfølgingen.

Utvikle et teamsamarbeid som preges av felles ansvar og gjensidig avhengighet med tanke på å styrke synergieffekten og øke den psykologiske tryggheten.

  • Trinnbøker på One note brukes som et samarbeidsverktøy.
  • Det gjennomføres observasjon av undervisning og tilbakemeldinger på trinn (Ukas trinn).
  • Trinnkoordinator videreføres.

Organisasjonsforståelse

Enhetens mål:

Organisasjonsforståelsen er videreutviklet på Vigernes skole.

Enhetens tiltak:

Informere og involvere hele personalet om dilemmaer ved planlegging av nytt skoleår.

Informere og involvere personalet om løsninger knyttet til langtidsfravær og andre disponeringer.

Videreutvikle et språk som styrker organisasjonsforståelsen.

Disponere personalet til det beste for virksomheten og elevenes læring.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Mål for samlet sykefravær i virksomheten er 6%


Enhetens tiltak:

Opprettholde god dialog mellom alle involverte i HMS-arbeidet i virksomheten.

Gjøre nødvendige tilrettelegginger som bidrar til arbeidsaktivitet og reduserer fravær.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

Elevene er over kommunal standard på kartlegging i lesing.

Skedsmostandard lesing:

1.trinn: 12,5%

2.trinn: 12,5%

3.trinn: 12,5%

5.trinn: Nasjonal prøve i lesing - 2,0

 

Elevene er over kommunal standard på kartlegging i regning.

Skedsmostandard regning:

1.trinn: 12,5%

2.trinn: 12,5%

3.trinn: 12,5%

5.trinn: Nasjonal prøve i regning - 2,0

 

Enhetens tiltak:

Utvikle et godt læringsmiljø basert på kjennetegn for god praksis i PKL. Ledelsen gjennomfører observasjon og refleksjonssamtaler med lærerne. Utgangspunktet for observasjonene er kriteriene utarbeidet for klasseledelse og vurdering for læring og prinsipper for god undervisning.  

Kriterier for relasjon mellom læreren og elevene er utarbeidet og implementeres.  

Intern kompetanseheving om leseopplæringen gjennom prosjektet Two Teachers får konsekvenser for den daglige undervisningen.

Skolens begynneropplæring i lesing og skriving baserer seg på lokal plan for opplæringen.

Intern kompetanseheving der nåværende vurderingspraksis relateres til ønsket vurderingspraksis innenfor prinsippene for vurdering for læring.

Lesekurs på 1. og 3. trinn.

Det gis obligatoriske kurs i lesing på 2. trinn og regning på 3. trinn.

Intensivkurs på 4. og behovsrettet på mellomtrinnet i regning og lesing.

”Rett bok til rett barn” på 4. trinn.

Økt fokus på tilpasset bok etter lesenivå på alle trinn.

Økt fokus på digitale ferdigheter og regning som grunnleggende ferdighet i alle fag. 

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Språkopplæringen for minoritetsspråklige barn er styrket.

 

Enhetens tiltak:

Skolen har en koordinator av opplæringen i særskilt norsk.

Det gjennomføres MINOS-kartlegging av elevene som mottar opplæringstilbudet.

Organiseringen av opplæringstilbudet baserer seg på gjennomførte kartlegginger av elevene.

Lærerne som gir undervisningen har opparbeidet kompetanse på området.

Det gjennomføres møter mellom MINOS-koordinator, MINOS-lærer og kontaktlærere. Hensikten er å sikre at viktige prinsipper for opplæringen videreføres.  

 

Elevene mottar tilbud om innføringsklasse fra 1.-7. trinn.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål:

Skolens ansatte er kjent med tilbudet.

Enhetens tiltak:

Skolens ansatte gjøres kjent med tilbudet.

Foreldre til aktuelle elever informeres om tilbudet.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?