Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Virksomhetsplan Volla skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Med dette foreligger Volla skoles virksomhetsplan for 2017.

Skolen har over tid arbeidet systematisk med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter. Dette arbeidet har gitt resultater, og elevenes læringsutbytte er godt på Volla skole. Det er likevel av stor betydning at det fremdeles prioriteres tid og ressurser i dette arbeidet slik at nivået vedlikeholdes. Alle elever skal ha et likeverdig opplæringstilbud uavhengig av faglig nivå.

Gode faglige resultater oppnås best der læringsmiljøet er godt. Skolen har gode rutiner for arbeidet med dette, og elevenes trygghet og trivsel er et prioritert satsningsområde.

Skolen går nå inn i siste år av nåværende internasjonale prosjekt. Mål for prosjektet er å se en økt bruk av digitale hjelpemidler for å bedre de grunnleggende ferdighetene. Målene vil nås, og skolen har det siste året en betydelig økning i bruken av Ikt, i tillegg til gode resultater på faglige kartlegginger. I tillegg til økt kunnskap i IKT er det internasjonale perspektivet viktig for skolen.

I tillegg til å videreutvikle et godt aktivitetstilbud der organiserte aktiviteter og frilek er likestilte, bidrar SFO til læring og utvikling av et godt læringsmiljø. Det er viktig at hele virksomheten framstår som helhetlig, og at de samme rammer gjelder på alle arenaer. Dette gir elevene en trygg og forutsigbar hverdag med gode forutsetninger for god faglig og sosial utvikling.

Lillestrøm 31.01.17

Linda Stranden,rektor

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Organisasjonsforståelse

Enhetens mål: Organisasjonsforståelsen er styrket

Enhetens tiltak: Sørge for opplæring gjennom involvering og informasjon knyttet til for eksempel disponering av personalet og fordeling av ressurser (både økonomiske og menneskelige). Gi informasjon og opplæring knyttet til rammefaktorer som påvirker virksomheten.

Oppgaveforståelse

Enhetens mål: Oppgaveforståelsen er styrket

Enhetens tiltak: Sette av tid på fellestid til drøfting og diskusjon rundt den enkeltes rolle og ansvar. Tydeliggjøre ansvarfordeling. Bruke tid på forventningsavklaringer.

Sykefravær

Enhetens mål: Mål for samlet sykefravær er satt til 7,3%

Enhetens tiltak: HMS-arbeidet prioriteres
Tilretteleggingsbehov blir tatt hensyn til for å sikre deltakelse i arbeidslivet.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

 • Andelen høytpresterende elever økes på alle prøver.
 • Resultatene på kartleggingsprøvene for 1.-3. trinn har 15% eller færre elever på eller under bekymringsgrensen.
 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden på nasjonale prøver 5. trinn. 

Enhetens tiltak: Obligatoriske tiltak i kommunale kvalitetssikringsplaner følges.

Volla skole har i tillegg følgende tiltak:

 • Følge opp alle kartleggingsprøver på individuelt og gruppenivå (norsk, engelsk, regning)
 • Intensive kurs
 • Tiltak i forhold til lesing: Kompetanseheving med blant annet «Språkløyper» for hele personalet, «Rett bok til rett barn», systematisk bruk av «Lesekvart», intern kompetanseheving
 • Tiltak i forhold til regning: strategikartlegging av elever under kritisk grense, økt fokus på praktisk matematikk, intern kompetanseheving
 • Opprettholde brukerfrekvensen av digitale hjelpemidler og pedagogisk programvare
 • Sikre fokus på grunnleggende ferdigheter i alle fag
 • Økt fokus på begynneropplæringen

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Elever uten norskspråklige kunnskaper møtes på en god og inkluderende måte

Færre minoritetsspråklige elever på eller under bekymringsgrenser på kartlegginger

Enhetens tiltak:

 • Skolen kartlegger den enkeltes behov kort tid etter innmelding til skolen.
 • Ressurslærere gjennomfører intensivkurs til elever med behov for ekstra opplæring.
 • Ressurslærere veileder øvrige lærere.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?