Hopp til hovedinnholdet

Forskrift om ferie og fridager

§ 1 – Hjemmel, ikrafttredelse og virkeområde

Skedsmo kommunestyre har 23.4.2014 fastsatt forskrift om ferie og fridager for elevene ved grunnskolene i Skedsmo kommune. Forskriften er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 2‐2 tredje og fjerde ledd. Den trer i kraft 1.8.2014, med virkning fra skoleåret 2015‐16. Forskriften gjelder for alle grunnskolene i Skedsmo, men ikke for Skedsmo voksenopplæringssenter (VO).

§ 2‐ Skoleåret

Skoleåret skal strekke seg over minst 38 skoleuker innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker.

§ 3 – Årlig skolerute

For hvert skoleår fastsetter rådmannen v/kommunaldirektør for utdanning en skolerute. Den skal gi oversikt over elevenes skoleferier og andre skolefrie dager i grunnskolen i Skedsmo kommune, samt dager da skolefritidsordningen (SFO) er sommerstengt. Skoleruta publiseres på kommunens nettsider innen utgangen av november året før.

§ 4 – Nasjonale prøver

Skoleruta skal være tilpasset avviklingen av nasjonale prøver.

§ 5 – Fellesregler og lokale unntak

a) Oppstart og avslutning av skoleåret, samt høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie skal som hovedregel være likt for alle skolene i kommunen.


b) Skolene kan gjøre lokale endringer hvis særlige grunner taler for det. Dette må godkjennes av samarbeidsutvalget (SU) ved den aktuelle skole, etter at avgivende/mottakende skole er gitt mulighet til uttalelse (av hensyn til foreldre med barn på ulike skoler). Saken skal sendes til endelig godkjenning hos kommunaldirektøren.


c) Etter vedtakelse av endringer i tråd med bokstav b, skal disse publiseres på skolens og kommunens nettsider, senest innen utgangen av november året før. I god tid før neste skoleår skal skolen også skriftlig informere foreldre (både til elever ved skolen og nye fra neste skoleår) om avvikende datoer.


Forskrift om ferie og fridager for grunnskolene i Skedsmo kommune ble vedtatt i kommunestyre 23.04.2014 og gjaldt fra 01.08.2014.