Hopp til hovedinnholdet

Permisjonsreglement for elever i Skedsmoskolen

1. Innledning

Skedsmoskolen arbeider hele tiden for å bedre elevenes læringsmiljø og læringsresultater. En forutsetning for å lykkes er bl.a. at fraværet blant elevene er så lavt som mulig. Formålet med dette permisjonsreglementet å redusere omfanget av fravær i Skedsmoskolen, og å sikre likeverdig behandling av søknader om permisjon.
Reglementet skal brukes ved behandling av søknader om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen. Det skal brukes av alle kommunens grunnskoler, men gjelder ikke for Skedsmo voksenopplæringssenter.


Reglementet gjelder fra 1.8.2013. Det gjelder også for søknader datert før 1.8.2013, hvis det søkes om permisjon fra 1.8.2013 eller senere.

2. Lovgrunnlag

Bestemmelsen om elevpermisjon står i opplæringsloven § 2-11: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.» Permisjon er ikke en rettighet for den enkelte elev.
Maksimal permisjonstid er to uker (det vil si 10 skoledager). Det er ikke adgang til å innvilge en elevsammenhengende permisjon i mer enn to uker. Den opplæring eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

3. Fravær på helligdager

Egne regler gjelder for permisjon på helligdager. Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager, jf. opplæringsloven § 2-11 andre ledd: «Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne under visninga etter at permisjonstida er ute». Foreldre/elev må også i slike tilfeller sende søknad om permisjon til skolen.

4. Helserelatert fravær

Reglementet skal ikke benyttes i forbindelse med helserelatert fravær. Når eleven har slikt fravær (for eksempel ved legebesøk, tannlegebesøk eller lignende), skal elev/foreldre melde dette til skolen så snart som mulig. Når skolen har fått melding om eller dokumentasjon på helserelatert fravær, skal fraværet registreres som gyldig.

5. Saksgang ved søknad om permisjon

Alle søknader om permisjon skal sendes til elevens skole. Søknadsskjema finnes i kommunens skjemaportal. Søknad om permisjon skal være skolen i hende i god tid før permisjonsperioden. Skolen behandler søknadene fortløpende.


Skolens avgjørelse om å innvilge eller avslå en søknad om permisjon, er enkeltvedtak. Dette innebærer bl.a. at foreldre/elev har rett til en begrunnelse og til å klage. Dersom elev/foreldre klager på et vedtak, sendes denne til skolen. Skolen oversender saken til kommunaldirektøren, som i samråd med skolen vurderer om vedtaket skal endres eller oversendes til klagebehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

6. Skolens oppfølging ved ugyldig fravær

Innvilget permisjon er alltid gyldig fravær. Men elev som blir borte fra skolen i lengre tid enn innvilget permisjon, eller etter å ha fått avslag på permisjonssøknad, får dette fraværet registrert som ugyldig. Ved ugyldig fravær kan foreldrene risikere straff i form av bøter, dersom fraværet kommer av at de har handlet forsettlig eller
uaktsomt (Opplæringsloven § 2-1 femte ledd ).
For ungdomsskoleelever kan ugyldig fravær føre til nedsatt ordens- og oppførselskarakter (Forskrift til opplæringsloven § 3-5 femte ledd).


Dersom skolen i slike tilfeller ikke vet hvor eleven befinner seg, skal den følge Rutine 76 Oppfølging av bekymringsfullt fravær i Skedsmoskolen og prosedyren i Udirs veileder Barn som ikke møter på skolen.


Elever som ikke er gjort rede for etter disse rutinene, skrives ut av skolen etter to ukers ugyldig fravær og skoleplassen fristilles for andre elever. Utskriving etter to ukers ugyldig fravær gjelder også dersom skolen har grunn til å tro at eleven oppholder seg i utlandet.


Dersom eleven kommer tilbake etter utskriving, må foreldre ta kontakt med rektor ved skolen for å skrive eleven inn igjen. Er det ikke plass i elevens klasse, vil eleven tilvises plass i en annen klasse. Er det ikke plass på skolen, vil eleven tilvises plass på en annen skole. 

7. Regler for elevpermisjon i Skedsmoskolen

Følgende felles regler gjelder i Skedsmoskolen for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen etter opplæringsloven § 2-11 første ledd: 

§ 7-1 Generelle regler om permisjon

Skolen må først ta stilling til om de generelle reglene om permisjon åpner for å gi eleven permisjon: 

a) Det skal ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til og gjennomføring av: 

  • Statlige kartleggingsprøver
  •  Nasjonale prøver  
  • Tentamener, muntlig og skriftlig  
  • Eksamener, muntlig og skriftlig 

b) Det skal ikke innvilges permisjon første skoleuke i forbindelse med skolestart. Dette gjelder på alle klassetrinn. 

c) Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie eller til andre aktiviteter. Det kan likevel innvilges for svært kortvarige perioder, for eksempel 1-2 dager i forbindelse med en helg eller skoleferie. 

d) Det kan innvilges permisjon til familiebegivenheter av særlig sorgpreget karakter, for eksempel ved dødsfall eller begravelse. Det kan også innvilges permisjon ved alvorlig sykdom i nærmeste familie. Permisjon etter denne bestemmelsen kan gis også i perioder der det er forberedelse til og/eller gjennomføring av prøver som nevnt i bokstav a), eller v/skolestart som nevnt i bokstav b). 

e) Det kan innvilges permisjon når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på nasjonalt eller internasjonalt nivå, eksempelvis NM-, EM- eller VM. Det gis normalt ikke permisjon til samlinger eller treninger, men kun til selve konkurransedagen/-dagene og nødvendig reise til/fra. Det kan også innvilges permisjon når eleven skal delta på politiske arrangementer/aktiviteter på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 

f) Dersom det ikke er grunnlag for å gi permisjon etter reglene fra a) til e) over, kan det likevel innvilges permisjon dersom særlig sterke grunner tilsier det. 

§ 7-2 Forsvarlighetsvurdering

Dersom det er aktuelt å innvilge søknaden etter reglene i § 7-1, må skolen ta stilling til om det er forsvarlig at den aktuelle eleven får permisjon, jf. opplæringsloven § 2-11. Det som er forsvarlig for én elev, kan være uforsvarlig for en annen. Relevante momenter er:

  • Elevens faglige utvikling
  • Skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
  • Elevens permisjonshistorikk 

Dersom skolen kommer til at det ikke er forsvarlig å innvilge permisjon for den aktuelle eleven, skal søknaden avslås. 

Permisjonsreglementet står i "Rutinehåndbok for skole og barnehage Rutine 81" – Permisjonsreglement for elever i Skedsmoskolen  Vedtatt 4.4.2013. Sist endret/gjennomgått 22.5.2014. Trådte i kraft 1.8.2013.