Hopp til hovedinnholdet

Skoletilhørighet i Skedsmo

Formål

Rutinene om skoletilhørighet i Skedsmo kommune er et virkemiddel for å kunne ivareta elevenes rett til å gå på den nærmeste skolen (nærskolen), og adgangen til å fravike dette etter søknad. Rutinene skal bidra til at slike saker behandles på en god måte, at barnets rett til å bli hørt blir ivaretatt, at barnets beste blir vurdert og at hensynet til likebehandling ivaretas.

5.1.Skolestart, flytting og tilflytting

a. Førskolebarn med registrert bostedsadresse i folkeregisteret i Skedsmo kommune, tildeles før skolestart plass på sin hjemmeskole av aktuell rektor.
 

b. Søknad før skolestart om plass på annen skole enn nærskolen sendes til sektorkontoret innen 1. mars. Slike søknader behandles etter reglene om skolebytte uten adresseendring punkt c og videre. Kommunaldirektør for utdanning fatter vedtak innen utgangen av april. Rektor avgjør klassetilhørighet.

c. Ved flytting til ny skolekrets innad i kommunen eller ved tilflytting til kommunen, tildeles skoleplass på nærskolen av aktuell rektor når ny adresse er registrert i folkeregisteret, eller når det på annen måte kan dokumenteres at flytting har skjedd eller vil finne sted innen kort tid. Rektor avgjør klassetilhørighet.

d. Ved mangel på plass på nærskolen, sendes saken til sektorkontoret. Kommunaldirektøren ber skolen om en redegjørelse for årsak til mangel på plass, ifølge blant annet opplæringsloven § 8-2 om at grupper/klasser ikke må være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Mangel på plass kan ha sin årsak i flere forhold, blant annet antall disponible rom, størrelsen på rommene, organisering av årstrinnet, pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper, og inneklima. Eleven tilbys plass på nærmeste skole hvor det er plass. Slike saker behandles fortløpende. Kommunaldirektøren fatter vedtak. Eventuelle skyssutgifter kan innvilges etter søknad, dersom vilkår for skyss er oppfylt. Rektor avgjør klassetilhørighet.

e. Hovedregelen er at elevene, ved skolestart og tilflytting, plasseres på årstrinnet de aldersmessig hører hjemme. Et unntak fra dette er at foreldre kan søke om at barnet får utsatt eller tidlig skolestart. Slik søknad bør fremsettes i god tid før barnets ordinære skolestart og sendes sektorkontoret. Kommunaldirektøren fatter vedtak. Rektor avgjør klassetilhørighet. 

5.2. Skolebytte uten adresseendring

Ved skolebytte uten adresseendring skal barnet som hovedregel høres, jf. barne-konvensjonen artikkel 12. For elever på 1. til 5. årstrinn legges det til grunn at foreldrenes synspunkt sammenfaller med barnets, med mindre det foreligger særskilte holdepunkter for noe annet. Elever på 6. årstrinn eller høyere skal gis mulighet til å uttale seg. Det er skolen der barnet går på søknadstidspunktet som skal innhente elevens synspunkt. Elevens synspunkt skal vektes mot andre hensyn i saken. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.  

a.    Søknader om skolebytte uten adresseforandring sendes sektorkontoret. Søknadene behandles fortløpende. Kommunaldirektøren fatter vedtak. Dersom skolebytte innvilges, avtales tidspunkt for skolebytte med rektor på de aktuelle skolene. Rektor på ny skole avgjør klassetilhørighet. Når skolebytte innvilges vil kommunen som hovedregel stille som vilkår at foreldrene dekker eventuelle skyssutgifter selv.

 

b.    Ved søknad om skolebytte uten adresseforandring der det anføres mistrivsel, mobbing eller lignende, må det innhentes opplysninger fra skolen, og evt. PP-tjenesten og/eller andre sakkyndige. Hvis det avdekkes slike forhold, må skolen dokumentere iverksatte tiltak og eventuelle vedtak knyttet til bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven.

Skolebytte kan innvilges dersom elevens aktuelle tilbud ikke vurderes som forsvarlig, eller andre særlige grunner tilsier at skolebytte bør gis. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen. Ved mangel på plass på ønsket skole, tilbys plass på nærmeste skole. Eventuelle skyssutgifter kan dekkes etter egen søknad, dersom særlige grunner tilsier dette og vilkår for skyss er oppfylt.

c.     Andre søknader kan innvilges dersom det er åpenbart at et skolebytte ikke medfører kapasitetsproblemer på mottakende eller avgivende skole. Kapasitetsproblemer kan ha sin årsak i flere forhold, blant annet antall disponible rom, størrelsen på rommene, organisering av årstrinnet, pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper,                  og inneklima. Fremtidig kapasitet (byggeaktivitet, tilflytting med videre) skal også vurderes. Skolene må i slike saker redegjøre for kapasitet på aktuelle klassetrinn til sektorkontoret. Når skolebytte innvilges vil kommunen som hovedregel stille som vilkår at foresatte dekker eventuelle skyssutgifter selv.

d.    Dersom det kan oppstå kapasitetsutfordringer ved en skole eller på et årstrinn, vil søknader samles opp hos sektorkontoret for å ivareta en forsvarlig prioritering av søknadene. Søkerne vil da få et foreløpig svar med angivelse av forventet saksbehandlingstid.

      I tillegg til kapasitet, vil følgende vurderes:

·     bostedsadresse i skolekretsen (f.eks. flyttet til annen skole pga. manglende kapasitet)

·     søsken ved den ønskede skolen

·     særlige behov hos eleven (der attester er vedlagt søknaden)

·     søker mener den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn nærskolen.

5.3. Beholde plass ved adresseforandring innad i kommunen

Ved søknader om å få beholde skoleplassen etter flytting til ny adresse skal barnet som hovedregel høres. For elever på 1. til 5. årstrinn legges det til grunn at foreldrenes synspunkt sammenfaller med barnets, med mindre det foreligger særskilte holdepunkter for noe annet. Elever på 6. årstrinn eller høyere skal gis mulighet til å uttale seg. Det er skolen der barnet går på søknadstidspunktet som skal innhente elevens synspunkt. Elevens synspunkt vektes mot andre hensyn i saken.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen.

a)  Søknad om å beholde skoleplassen til tross for adresseforandring innad i kommunen sendes sektorkontoret, og behandles fortløpende. Søknader kan innvilges dersom det åpenbart ikke medfører kapasitetsproblemer på avgivende eller mottakende skole. Kapasitetsproblemer kan ha sin årsak i flere forhold, blant annet antall disponible rom, størrelsen på rommene, organisering av årstrinnet, pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper, samt inneklima. Fremtidig kapasitet (byggeaktivitet, tilflytting mv.) skal også vurderes. Skolene må i slike saker redegjøre for kapasitet på aktuelle trinn til sektorkontoret. Ved flytting i løpet av skoleåret kan det være hensiktsmessig å innvilge skoleplass for resten av året/skoleåret. Eventuelle skyssutgifter innvilges ikke.

b)    Alle søknader om skolebytte etter denne bestemmelsen behandles av sektorkontoret. Kommunaldirektøren fatter vedtak.

5.4. Elever bosatt i andre kommuner

Elever som bor i/flytter til andre kommuner, har ikke rett til skoleplass i Skedsmo. Dersom en elev bosatt i en annen kommune ønsker skoleplass i Skedsmo, må elev/foresatte kontakte bostedskommunen og søke om refusjonsgaranti. Dersom det er aktuelt å gi slik garanti, må bostedskommunen kontakte Skedsmo og anmode om at eleven får skoleplass her. Slike anmodninger kan etterkommes av kommunaldirektør for utdanning, dersom det er ledig kapasitet ved den aktuelle skolen. 

5.5. Elever bosatt i Skedsmo som søker skoleplass utenfor kommunen

Som hovedregel inngår ikke Skedsmo kommune avtaler om kjøp av skoleplasser i andre kommuner, fordi elever bosatt i Skedsmo kommune har rett til skoleplass i kommunen. Unntak kan bare vurderes i særlige tilfeller.

5.6. Søknad om skoleplass på Frydenlund skole og ressurssenter

Ved søknader om skoleplass på Frydenlund skole og ressurssenter legges det til grunn at foreldrenes synspunkt sammenfaller med barnets, jf. barnekonvensjonen artikkel 12, med mindre det foreligger særskilte holdepunkter for noe annet. Synspunktene vektes mot andre hensyn i saken. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen. 

a. En søknad om skoleplass på Frydenlund, er en søknad om skolebytte fra elevens hjemmeskole. Skolen har begrenset med plasser, og skoleplass 

på Frydenlund er ingen individuell rettighet.

b. Søknadsfristen er 1. januar. Søknaden sendes til sektorkontoret for utdanning. Søknadsskjema finnes på kommunens innbyggerportal.

c. Elevens nærskole (eventuelt barnehage), Frydenlund skole og PPT avgir uttalelse i sakene før vedtak fattes.

d. Kriterier for inntak (alle må være oppfylt):

•Eleven må være hjemmehørende i Skedsmo ved søknadsfristens utløp.

•Eleven må ha sakkyndig vurdering med anbefaling fra PPT om spesialundervisning i alle fag.

•Eleven må ha diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller ha store generelle lærevansker.

 

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser, vil søkerne bli prioritert ut fra følgende:

1.Omfanget av elevenes lærevansker, og behovet for medisinsk oppfølging og fysisk tilrettelegging.

2.Nærskolens muligheter for nødvendig tilpasning og tilrettelegging for eleven.

3.Elevgruppens sammensetning.

e.  Kommunaldirektøren fatter vedtak innen 1. april. 

f.   Foresatte kan søke om skoleskyss, jf. opplæringsloven § 7-3.

 

g.  Dersom det blir ledig plass i løpet av skoleåret, melder rektor fra til sektorkontoret.  Det vil da bli vurdert om noen av elevene som fyller kriteriene, men fikk avslag for inneværende skoleår, bør få tilbud om skoleplass.

 

5.7. Søknad om plass på Vardeåsen eller Asak skole (forsterket enhet)

Ved søknader om skoleplass på Vardeåsen skole eller Asak skole (forsterket enhet)

legges det til grunn at foreldrenes synspunkt sammenfaller med barnets, jf. barne-konvensjonen artikkel 12, med mindre det foreligger særskilte holdepunkter for noe annet. Synspunktene vektes mot andre hensyn i saken. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen.

Dette er et fagforsterket tilbud i normalskolen, der det er bygget opp spesifikke kompetanser på disse skolene. Tilbudet vil være aktuelt for elever med stort behov for struktur og forutsigbare rammer, både i og utenfor klasserommet. Dette kan for eksempel være elever med autismespekterforstyrrelser, store atferdsvansker, angstlidelser og/eller depresjon, samt behov for spesialundervisning i stort omfang.

a.  En søknad om skoleplass på forsterket enhet på enten Vardeåsen skole (1.-4. trinn) eller Asak skole (5.-10. trinn), er en søknad om skolebytte fra elevens nærskole. Tilbudet har begrenset med plasser, og skoleplass på forsterket enhet er ingen individuell rettighet.

b.  Søknadsfristen er 1. januar. Søknaden sendes til sektorkontoret for utdanning.                             Søknadsskjema finnes på kommunens innbyggerportal.

c.  Elevens nærskole (eventuelt barnehage), PPT, samt Vardeåsen eller Asak skole avgir uttalelse før vedtak fattes.

d.  Kriterier for inntak (alle må være oppfylt):

1.   Eleven må være hjemmehørende i Skedsmo ved søknadsfristens utløp.

2.   Eleven må ha behov for et særlig tilrettelagt opplæringstilbud.

3.   PPT må anbefale at eleven får sitt opplæringstilbud på forsterket enhet.  

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser, vil søkerne bli prioritert ut fra følgende:

1.    Omfanget av elevenes tilretteleggings- og oppfølgingsbehov.

2.    Nærskolens muligheter for nødvendig tilpasning og tilrettelegging for eleven.

3.    Elevgruppens sammensetning.

e.  Kommunaldirektøren fatter vedtak innen 1. april.

Foresatte gis samtidig et tilbud om veiledning fra Ressursgruppa for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Skolen og Ressursgruppa samarbeider om kartlegging og utprøving av tiltak.

f.  Foresatte kan søke om skoleskyss, jf. opplæringsloven § 7-3.

Dersom det blir ledig plass ved forsterket enhet i løpet av skoleåret, melder rektor fra til sektorkontoret. Det vil da bli vurdert om noen av elevene som fyller kriteriene, men fikk avslag for inneværende skoleår, bør få tilbud om skoleplass. 

    

 

5.8. Saksbehandling

Alle vedtak om skoletilhørighet og skolebytte i denne rutinen er enkeltvedtak, og skal behandles etter reglene i forvaltningsloven.

Aktuelle lover