Skoletilhørighet i Skedsmo

Formål

Rutinene om skoletilhørighet i Skedsmo kommune er et virkemiddel for å kunne ivareta elevenes rett til å gå på den nærmeste skolen (hjemmeskolen), og adgangen til å fravike dette etter søknad.

Rutinene skal bidra til at slike saker behandles på en god måte, og at hensynet til likebehandling ivaretas.  

Skolestart, flytting og tilflytting

 1. Førskolebarn med registrert bostedsadresse i folkeregisteret i Skedsmo kommune, tildeles før skolestart plass på sin hjemmeskole av aktuell rektor. 
 2. Søknad før skolestart om plass på annen skole enn hjemmeskolen sendes sektorkontoret innen 1. april. Slike søknader behandles etter reglene om skolebytte uten adresseendring punkt c og videre. Kommunaldirektør for utdanning fatter vedtak innen utgangen av april.
 3. Ved flytting til ny skolekrets innad i kommunen eller ved tilflytting til kommunen, tildeles skoleplass på hjemmeskolen av aktuell rektor når ny adresse er registrert i folkeregisteret, eller når det på annen måte kan dokumenteres at flytting har skjedd eller vil finne sted innen kort tid.
 4. Ved mangel på plass på hjemmeskolen, sendes saken til sektorkontoret. Kommunaldirektøren ber skolen om en redegjørelse for årsak til mangel på plass, i følge blant annet opplæringsloven § 8-2 om at grupper/klasser ikke må være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Mangel på plass kan ha sin årsak i flere forhold, blant annet antall disponible rom, størrelsen på rommene, organisering av årstrinnet, pedagogisk forsvarlige grupper, og inneklima. Eleven tilbys plass på nærmeste skole hvor det er plass. Slike saker behandles fortløpende. Kommunaldirektøren fatter vedtak. Eventuelle skyssutgifter kan innvilges etter søknad, dersom vilkår for skyss er oppfylt .
 5. Hovedregelen er at elevene, ved skolestart og tilflytting, plasseres på årstrinnet de aldersmessig hører hjemme. Et unntak fra dette er at foreldre kan søke om at barnet får utsatt eller tidlig skolestart . Slik søknad sendes sektorkontoret for utdanning, og bør fremsettes i god tid før barnets ordinære skolestart. 

Skolebytte uten adresseforandring

 1. Søknader om skolebytte uten adresseforandring mottas og behandles fortløpende. Søknadene sendes sektorkontoret for utdanning, og kommunaldirektøren fatter vedtak. Dersom skolebytte innvilges, avtales tidspunkt for skolebytte med rektor på de aktuelle skolene. Når skolebytte innvilges vil kommunen som hovedregel stille som vilkår at foreldrene betaler eventuelle skyssutgifter selv.
 2. Ved søknad om skolebytte uten adresseforandring der det anføres mistrivsel, mobbing eller lignende, må det innhentes opplysninger fra skolen, og evt. PP-tjenesten og/eller andre sakkyndige. Hvis det avdekkes slike forhold, må skolen dokumentere iverksatte tiltak og eventuelle vedtak knyttet til bestemmelsene i kapittel 9A i opplæringsloven. Skolebytte kan innvilges dersom elevens aktuelle tilbud ikke vurderes som forsvarlig, eller andre særlige grunner tilsier at skolebytte bør gis. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen. Ved mangel på plass på ønsket skole, tilbys plass på nærmeste skole. Eventuelle skyssutgifter kan etter egen søknad dekkes, dersom særlige grunner tilsier dette og vilkår for skyss er oppfylt.
 3. Andre søknader kan innvilges dersom det er åpenbart at et skolebytte ikke medfører kapasitetsproblemer på mottakende eller avgivende skole. Kapasitetsproblemer kan ha sin årsak i flere forhold, blant annet antall disponible rom, størrelsen på rommene, organisering av årstrinnet, pedagogisk forsvarlige grupper, og inneklima. Fremtidig kapasitet (byggeaktivitet, tilflytting med videre) skal også vurderes. Skolene må i slike saker redegjøre for kapasitet på aktuelle klassetrinn.
 4. Dersom det er kapasitetsutfordringer ved en skole eller et klassetrinn, vil søknader dit samles opp og først fattes vedtak når det nærmer seg skolestart i hhv. august eller januar – av hensyn til en forsvarlig prioritering av søknadene. Søkeren får da et foreløpig svar med angivelse av forventet saksbehandlingstid.

I tillegg til kapasitet, vil følgende vurderes:

  • bostedsadresse i skolekretsen (f.eks. tvangsflyttet til annen skole pga. manglende kapasitet)
  • søsken ved den ønskede skolen
  • søker mener den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn hjemmeskolen
  • praktiske hensyn (for eksempel nærhet til foreldres arbeidssted, søskens barnehage)  

Beholde skoleplassen ved adresseforandring innad i kommunen

 1. Søknad om å beholde skoleplassen til tross for adresseforandring innad i kommunen kan innvilges dersom det åpenbart ikke medfører kapasitetsproblemer på avgivende eller mottakende skole. Kapasitetsproblemer kan ha sin årsak i flere forhold, blant annet antall disponible rom, størrelsen på rommene, organisering av årstrinnet, pedagogisk forsvarlige grupper, samt inneklima. Fremtidig kapasitet (byggeaktivitet, tilflytting mv.) skal også vurderes. Skolene må i slike saker redegjøre for kapasitet på aktuelle trinn. Eventuelle skyssutgifter innvilges ikke.
 2. Ved flytting i løpet av skoleåret kan det være hensiktsmessig å innvilge skoleplass for resten av året/skoleåret. Eventuelle skyssutgifter innvilges i så fall ikke.
 3. Alle søknader om skolebytte etter denne bestemmelsen behandles av kommunaldirektør for utdanning.  

Elever bosatt i andre kommuner

Elever som bor i/flytter til andre kommuner, har ikke rett til skoleplass i Skedsmo. Dersom en elev bosatt i en annen kommune ønsker skoleplass i Skedsmo, må elev/foreldre kontakte bostedskommunen og søke om refusjonsgaranti. Dersom det er aktuelt å gi slik garanti, må bostedskommunen kontakte Skedsmo og anmode om at eleven får skoleplass her. Slike anmodninger kan etterkommes av kommunaldirektør for utdanning, dersom det er ledig kapasitet ved den aktuelle skolen. 

Elever bosatt i Skedsmo, som søker om skoleplass utenfor kommunen

Som hovedregel inngår ikke Skedsmo kommune avtaler om kjøp av skoleplasser i andre kommuner, fordi elever bosatt i Skedsmo kommune har rett til skoleplass i kommunen. Unntak kan bare vurderes i særlige tilfeller. 

Søknad om skoleplass på Frydenlund skole og ressurssenter

 1. En søknad om skoleplass på Frydenlund, er en søknad om skolebytte fra elevens hjemmeskole. Skolen har begrenset med plasser, og skoleplass på Frydenlund er ingen individuell rettighet.
 2. Søknadsfristen er 1. januar. Søknaden sendes kommunaldirektøren. Søknadsskjema finnes på nettsidene til skolen.
 3. Frydenlund og PPT avgir uttalelse i sakene før vedtak fattes.
 4. Kriterier for inntak (alle må være oppfylt):
  • Eleven må normalt være hjemmehørende i Skedsmo kommune.
  • Eleven må ha sakkyndig vurdering med anbefaling fra PPT om spesialundervisning i alle fag.
  • Eleven må ha diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller ha store generelle lærevansker.

Dersom det er flere søkere enn ledige plasser ved skolen vil søkerne bli prioritert ut fra følgende

 • Omfanget av elevenes pleiebehov, og omfanget av behovet for medisinsk oppfølging og fysisk tilrettelegging.
 • Elevgruppens sammensetning.

e. Kommunaldirektøren fatter vedtak innen 1. april.
f. Skoleskyss innvilges, jf. opplæringsloven § 7-3.
g. Dersom det blir ledig plass i løpet av skoleåret, må rektor melde fra til kommunaldirektøren. Det vil da vurderes om noen av elevene som fyller kriteriene, men fikk avslag for inneværende skoleår, bør få tilbud om skoleplass.
h. Ved ledig kapasitet kan det etter søknad tas inn elever bosatt i andre kommuner, mot at bostedskommunen betaler for plassen. 

Saksbehandling

Alle vedtak om skoletilhørighet og skolebytte i denne rutinen er enkeltvedtak, og skal behandles etter reglene i forvaltningsloven.

Aktuelle lover

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?