Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Bråtejordet skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Bråtejordet skole er nå inne i sitt tredje år og vi trives fremdeles godt i nye lokaler. Det er fremdeles ting som ikke er helt ferdigstilt og heller ikke særlig funksjonelt, men dessverre kan det se ut som om dette er noe vi må leve med.

Høstens elevundersøkelse viser at vi fremdeles har meget god trivsel på skolen og at det har blitt bedre faglig trykk. Karaktermessig viser standpunkt, Nasjonale Prøver og Eksamen til dels meget gode resultater men det er også store interne svingninger i elevgruppen, vi har elevgrupper som skårer på topp og vi har de som sliter veldig. Dette jobbes det aktivt med for å utligne.

Trivselen har vært gjennomgående meget god de siste årene, både blant elever og ansatte, og det er svært få som sier at de mistrives. Vi er klar over at dette ikke er noe som kommer av seg selv og det jobbes aktivt på alle plan for å opprettholde dette. Det er også minimalt med mobbing, noe vil det det nok dessverre alltid være, men vi ser at det er flere som tar avstand fra mobbing og plaging og som ikke er redd for å si fra. Dette er noe vi har jobbet veldig godt med ut i klassene og tydeligvis lykkes med i forhold til å få elevene til ikke å tolerere mobbing. Vi merker at medelever nå kommer og sier fra oftere og på et tidligere tidspunkt enn før. De føler ansvar for hverandre og har skjønt at det lønner seg å si fra. Det gir motivasjon i personalet for å fortsette i samme spor. Personalet jobber for øvrig tett opp mot elevene og det bidrar til et meget godt samspill mellom elev og lærer. «Samspill» og «Medarbeiderskap» har vi valgt å ta med som eget punkt i årets VIP for å belyse det ytterligere og for å lage rammer og regler for hvordan vi vil at det skal være i alle ledd.


Årets store satsning har vært på innføring av Ipad til alle elever og foresatte. Vi startet opp med tastaturløse Ipad, kun med beskyttende cover uten tastatur, for vi ville ikke skape et behov som kanskje ikke var der. Noen elever valgte selv å kjøpe løse tastatur, og vi har også gått til innkjøp av et trinnsett med tastatur som kan brukes ved ulike skriveøkter. Det har vært veldig lite som har gått i stykker, noen Ipader har gått i svart/låst seg ved oppgradering og det er et problem som IT ikke helt finner ut av hvorfor skjer. Vi startet opp friskt med at alle elever selv skulle få velge og laste ned apper, i tillegg til de appene som skolen ville at de skulle ha. Dette ser vi at skaper en del spilling/gaming og samarbeid i timene, derfor velger vi nå å låse Ipadene sånn at det er kun de appene vi åpner for som lar seg laste ned. Med dette grepet håper vi å få slutt på en del kommunikasjon og uro i timene. De kan fremdeles være på nett, men det er ikke like enkelt som å åpne en app. Lærerne har vært gjennom flere økter med opplæring i den pedagogiske bruken av Ipad og elever og lærere har også hatt en fellesøkt med opplæring. På årets skolevandring har vi sett at det er mye god bruk av Ipaden i alle fag. Elevene har også lov til å ta med seg Ipaden hjem, og det er svært få som glemmer å ta den med tilbake på skolen. I de tilfellene hvor de har glemt den hjemme og de har behov for den på skolen, har vi et skap med Ipader til utlån i administrasjonen. 

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Mest mulig kildesortering


Tiltak 2017:

Alle klassene sorterer ut papirsøppel og kaster det i egen container.

Matsøppel sorteres for seg der det er mulig.

Lys slås av når en forlater rommet (når lyset står på «manuelt» slår det seg ikke av automatisk).

Mindre utskrift, mer digitale løsninger.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål:

Videreutvikle skolens «medarbeiderskap»

Tiltak 2017:

Få en felles forståelse for hva «medarbeiderskap» innebærer gjennom å jobbe med det i fellestid og trinntid.

Lage felles regler for medarbeiderskap på trinnet og på skolen som alle skal følge, disse skal inn i rutineboka vår.

Ha fokus på samlende tiltak.

Samspill

Enhetens mål:

Videreutvikle skolens «Samspill»

Tiltak 2017:

Jobbe med å bedre samspillet på alle plan: lærer/elev, lærer/lærer, lærer/ledelse og lærer/foresatte

Skape trygghet og god rolleforståelse

Legge til rette for en god delingskultur

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Et lavt sykefravær under 5%

 

Tiltak 2017:

Tilrettelegge der det er mulig sånn at ansatte kan stå i jobb.

Vi skal se hverandre og ta vare på hverandre.

Flere sosialt samlende økter skal gjennomføres.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens tiltak: Starte skoleåret på hvert trinn med en rask innføring i og repetisjon av lese- og læringsstrategier i alle fag, og grunnleggende ferdigheter i matematikk.

Bedre samarbeidet mellom faglærerne for å kunne jobbe med samme sjanger og tema i flere fag samtidig

Faglærerne må bruke den enkelte elevs NP aktivt i etterkant, for å se hva han/hun sliter med og er god på.

Den enkelte elevs profil sendes hjem til foresatte når den foreligger og den tas opp på utviklingssamtalen.

Ny plan for digital kompetanse lages for hvert trinn.

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

-    Tiltak: Søke midler gjennom Erasmus+ til mobilitetsprosjekt i Europa med fokus på bruken av IKT i undervisningen, det vil si kursing og erfaringsdeling for lærerne i forskjellige europeiske land

Videreutvikling av OneNoteboka «Rutiner på Bråtejordet skole», gjøre den mer relevant og brukervennlig for alle.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

-       Tiltak: Sette av ressurser til å kunne drive nybegynneropplæring i norsk for nyankomne.

Heve skolens kompetanse i hvordan drive god språkopplæring for minoritetsspråklige.

Kursing av alle lærerne, hvordan møte elever med lite eller ingen skolebakgrunn.

Felles kunnskap om læreplanen i Grunnleggende norsk.

-    Testing av alle fortløpende sånn at Grunnleggende norskopplæring og Tilpasset norskopplæring blir tilbudt de som har behov for det og faller inn i kategorien.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?