Hopp til hovedinnholdet

Kjeller skole

Besøksadresse

Kunnskapsveien 19
2007 Kjeller

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Øyvind Rundtom

Undervisningsinspektør

Jorun Jakobsen

Undervisningsinspektør og SFO-leder

Lene Madsen

Undervisningsinspektør

Maren Røse Snerlebakken

Sekretær

Vivian Ellefsplass

Kjeller FAU

Helsesykepleier

Monica Farstad

Helsesykepleier

Amanda Karoline Stiansen

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Planleggingsdager

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Kjellerdagen

 • Kjellerdagen er en åpen dag hvor vi presenterer elevenes arbeid med realfaglige temaer for foresatte, søsken, nærmiljø m.m.
 • Vi har arrangert Kjellerdagen to ganger tidligere og 27. april 2019 arrangeres dagen for tredje gang.
 • Dette er en obligatorisk skoledag og dagen avspaseres 23. april 2019 (tirsdag etter påske).
 

Skole-hjem samarbeid

Ordensreglement

Om skolen

Kjeller skole er en 1–10 skole som åpnet høsten 2010. Skolen har 25 klasser. Det er ca. 580 elever ved skolen.

 

Profilskolen

Kjeller skole er satsingsskole for realfagene matematikk, naturfag og teknologiske fag. Det innebærer blant annet at undervisningen i realfagene for alle klassetrinn blir mer praktisk orientert. Årsplanene i samtlige fag er blitt endret, og inkluderer nå tematiske «realfagbolker» som det skal undervises i, i alle fag.

Skedsmo realfagssenter ble etablert på Kjeller skole fra 1. august 2013. Senteret skal være et ressurssenter for alle skolene i kommunene.

Valgfag

 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Programmering

Språk- og fordypningsfag

 • Tysk
 • Fransk
 • Engelsk fordypning  
 • Arbeidslivsfag

Helsesykepleier og skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen finner du øverst på siden.

Du kan også ringe Lillestrøm helsestasjon  på telefon 66 93 21 40, som vil formidle beskjed.

 

Har du fylt 13 år kan du også kontakte Helsestasjon for ungdom.

Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere

Skolebibliotek

Her kan du se hvilke bøker er som tilgjengelige i Kjeller skoles bibliotek.


Skolen har sitt eget skolebibliotek som elevene bruker jevnlig. 
Bestilling av bøker gjøres direkte på skolebiblioteket. Elever har foreløpig ikke tilgang til å logge inn. 

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO). Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Slette fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår. 

Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.

Søknadskjema leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for. 

Sletting av gyldig fravær, regler og søknadsskjema.

Klage på karakterer

Ønsker du å klage på standpunktkarakter eller eksamenskarakter for avgangselev i grunnskolen må du følge retningslinjer fra fylkesmannen.

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

 • Søke om å bytte skole.
 • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
 • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer

Virksomhetsplan

Kommunale planer

Ansatte