Virksomhetsplan Kjellervolla skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Umiddelbart ha tatt i bruk når foreldreportal er på plass

Enhetens tiltak: Opplæring av eget personale og foreldre

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Elever med særskilt språkopplæring opplever faglig mestring, faglig og sosial utvikling og integrering i skolemiljøet.

Enhetens tiltak: Opprettet tiltak for særskilt språkopplæring videreutvikles

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Innhold i veiledning er tatt i bruk og videreført

Enhetens tiltak: Revidere sosialpedagogisk plan. Vurdere å innføre ordningen Trivselsleder. Psykisk helse er fast tema i skolens ressursteam.  «Folkehelse og livsmestring» er fagovergripende tema på alle trinn.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Alle trinn har innarbeidet det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» i sine årsplaner.

Enhetens tiltak: Klima og miljø er egen fagdag på alle trinn

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Samspill

Enhetens mål: Økt kunnskap og bevissthet om samspill.

Enhetens tiltak: Gjennomføre analyse av nåsituasjonen. Egne økter i fellestid. Utarbeide prosess i skolens PU.

 • Kommunikasjonstrening over tid
 • Jobbe med trening i hverdagen
 • Skape aksept for at man kan være uenig, men på en høflig måte.
 • Få alle til å stå fram og si sin mening
 • Spørre den enkelte om å bidra
 • La lærerne legge fram for kollegaene, trene på det og få støtte fra kollegaer
 • Bevisst valg av møtemetodikk

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Økt kunnskap og bevissthet om medarbeiderskap i personalet

Enhetens tiltak: Gjennomføre analyse av nåsituasjonen. Egne økter i fellestid. Utarbeide prosess i skolens PU.

 • Formidle kunnskap om god organisering, samarbeid og læringsresultater og gjøre denne tilgjengelig.
 • Arrangere fellessamlinger faglig og sosialt.
 • Passe på at alle føler seg inkludert
 • Distribuert ledelse
 • Gruppevis jobbing der man observerer hverandre, gir feedback og setter utviklingsmål 

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: Sykefraværet er under 6 %.

Enhetens tiltak: Tett oppfølging av personalet. Gjøre nytte av elementer fra arbeid med medarbeiderskap og samspill.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål: To tredeler av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden


Enhetens tiltak:  

Lesing: Språkløyper! En lesetime i uka som tas fra alle fag. Leselos brukes i alle ”lesefag”. Utstrakt bruk av modellering. Bruke skolebiblioteket. Synliggjøre i klasserommet at det leses. Lesing er tema på trinnmøter. Lesing er tema på elevsamtaler/ utviklingssamtaler. Carlsten-test i august og juni på 8. trinn for å se utvikling for alle. Lesekurs for de svakeste leserne i følge Carlsten-test/nasjonal prøve høst - testen gjennomføres på nytt etter endt kurs, inkludert ordkjedetest. Lesing synliggjøres i fagplanen i norsk på alle trinn. Nivådelte kurs i forkant av nasjonale prøver 9. trinn. OneNote, lydfiler, brukes for å øve på lesing, innlevelse og tolkning.

Regning: Ta i bruk Udirs sider om grunnleggende ferdigheter. Videreføre elementer fra deltakelse i Ungdomstrinn i utvikling, regning. Styrking av lærerressursene i matematikk og naturfag. Leksehjelp med realfagslærer. Utarbeide strategier for grunnleggende ferdigheter i regning og skriving etter modell fra skolens arbeid med lesing.

Skriving: Bruke tenkeskriving i alle fag. Lese modelltekster før egen skriving. Bruke modelltekster til å lage rammer for egen skriving. Skrive fagtekster med fagets kjennetegn. Skrive tverrfaglige fagtekster der norsk er det ene faget.

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Elever med særskilt språkopplæring opplever faglig mestring, faglig og sosial utvikling og integrering i skolemiljøet.


Enhetens tiltak: Opprettet tiltak for særskilt språkopplæring videreføres. Verktøy i vokal brukes til å kartlegge elevenes kompetanse i norsk når de kommer til oss. Det settes av ressurser til testing av elever og koordinering av opplæring i grunnleggende norsk. Koordinator holder tett kontakt med de ulike lærerne som underviser elever med behov for særskilt norsk Det vurderes underveis i opplæringen om tiltakene har ønsket effekt, den enkelte elevs språkutvikling. Rutiner for mottak av nye elever.

Fant du det du lette etter?