Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Virksomhetsplan Kjellervolla skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Umiddelbart ha tatt i bruk når foreldreportal er på plass

Enhetens tiltak: Opplæring av eget personale og foreldre

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Elever med særskilt språkopplæring opplever faglig mestring, faglig og sosial utvikling og integrering i skolemiljøet.

Enhetens tiltak: Opprettet tiltak for særskilt språkopplæring videreutvikles

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Innhold i veiledning er tatt i bruk og videreført

Enhetens tiltak: Revidere sosialpedagogisk plan. Vurdere å innføre ordningen Trivselsleder. Psykisk helse er fast tema i skolens ressursteam.  «Folkehelse og livsmestring» er fagovergripende tema på alle trinn.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Alle trinn har innarbeidet det tverrfaglige temaet «Bærekraftig utvikling» i sine årsplaner.

Enhetens tiltak: Klima og miljø er egen fagdag på alle trinn

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Samspill

Enhetens mål: Økt kunnskap og bevissthet om samspill.

Enhetens tiltak: Gjennomføre analyse av nåsituasjonen. Egne økter i fellestid. Utarbeide prosess i skolens PU.

 • Kommunikasjonstrening over tid
 • Jobbe med trening i hverdagen
 • Skape aksept for at man kan være uenig, men på en høflig måte.
 • Få alle til å stå fram og si sin mening
 • Spørre den enkelte om å bidra
 • La lærerne legge fram for kollegaene, trene på det og få støtte fra kollegaer
 • Bevisst valg av møtemetodikk

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Økt kunnskap og bevissthet om medarbeiderskap i personalet

Enhetens tiltak: Gjennomføre analyse av nåsituasjonen. Egne økter i fellestid. Utarbeide prosess i skolens PU.

 • Formidle kunnskap om god organisering, samarbeid og læringsresultater og gjøre denne tilgjengelig.
 • Arrangere fellessamlinger faglig og sosialt.
 • Passe på at alle føler seg inkludert
 • Distribuert ledelse
 • Gruppevis jobbing der man observerer hverandre, gir feedback og setter utviklingsmål 

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: Sykefraværet er under 6 %.

Enhetens tiltak: Tett oppfølging av personalet. Gjøre nytte av elementer fra arbeid med medarbeiderskap og samspill.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål: To tredeler av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden


Enhetens tiltak:  

Lesing: Språkløyper! En lesetime i uka som tas fra alle fag. Leselos brukes i alle ”lesefag”. Utstrakt bruk av modellering. Bruke skolebiblioteket. Synliggjøre i klasserommet at det leses. Lesing er tema på trinnmøter. Lesing er tema på elevsamtaler/ utviklingssamtaler. Carlsten-test i august og juni på 8. trinn for å se utvikling for alle. Lesekurs for de svakeste leserne i følge Carlsten-test/nasjonal prøve høst - testen gjennomføres på nytt etter endt kurs, inkludert ordkjedetest. Lesing synliggjøres i fagplanen i norsk på alle trinn. Nivådelte kurs i forkant av nasjonale prøver 9. trinn. OneNote, lydfiler, brukes for å øve på lesing, innlevelse og tolkning.

Regning: Ta i bruk Udirs sider om grunnleggende ferdigheter. Videreføre elementer fra deltakelse i Ungdomstrinn i utvikling, regning. Styrking av lærerressursene i matematikk og naturfag. Leksehjelp med realfagslærer. Utarbeide strategier for grunnleggende ferdigheter i regning og skriving etter modell fra skolens arbeid med lesing.

Skriving: Bruke tenkeskriving i alle fag. Lese modelltekster før egen skriving. Bruke modelltekster til å lage rammer for egen skriving. Skrive fagtekster med fagets kjennetegn. Skrive tverrfaglige fagtekster der norsk er det ene faget.

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Elever med særskilt språkopplæring opplever faglig mestring, faglig og sosial utvikling og integrering i skolemiljøet.


Enhetens tiltak: Opprettet tiltak for særskilt språkopplæring videreføres. Verktøy i vokal brukes til å kartlegge elevenes kompetanse i norsk når de kommer til oss. Det settes av ressurser til testing av elever og koordinering av opplæring i grunnleggende norsk. Koordinator holder tett kontakt med de ulike lærerne som underviser elever med behov for særskilt norsk Det vurderes underveis i opplæringen om tiltakene har ønsket effekt, den enkelte elevs språkutvikling. Rutiner for mottak av nye elever.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?