Stav skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Medarbeiderskap og samspill

Enhetens mål:

Bredere enighet om hvordan vi oppfatter hverandre med tanke på medarbeiderskap og samspill. I en egen analyse sprikte svarene fra 5-8, noe vi var enige om at var for stort sprik.


Enhetens tiltak:

 • Regelmessig drøfting om hva som ligger i begrepene medarbeiderskap og samspill
 • Regelmessig forventningsavklaringer både individuelt, og på trinn
 • Kollegaveiledning
 • Skolevandring
 • Tydeligere forankring av felles mål og visjoner
 • Tydeligere oppfølging av den enkeltes personlige mål
 • Prioritere tid til samarbeid på trinn og på tvers av trinn

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

 • Elevene skal nå Skedsmostandarden på de nasjonale kartleggingsprøvene for 9.trinn
 • Skolen skal oppnå Skedsmostandarden på mobbing, mestring og trivsel

Enhetens tiltak:

 • Individuell kartlegging og oppfølging av alle elever
 • Stor grad av elevmedvirkning
 • Tydeliggjøring av rutiner – en egen rutinehåndbok
 • Parallell -legge norskundervisningen for alle trinn – styrke GNO
 • Drøfte resultatene i faggruppene, og forankre tiltak i den daglige undervisningspraksisen
 • Intensivkurs i lesing, skriving og regning
 • Bred differensiering i undervisningsmetoder
 • Tilpasset opplæring for alle
 • God underveisvurdering med realistiske mål/forventninger til eleven
 • Godt samarbeid med hjemmet
 • Fokus på god klasseledelse, med tanke på elevens trygghet, trivsel og mestringsfølelse
 • Skolevandring
 • Kollegaveiledning
 • Kurs/opplæring i digitale hjelpemidler
 • Skape tydelige skiller mellom timer og friminutt – skape trivsel for læring
 • Videreutvikle friminuttaktiviteter/pauserom

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Redusere antallet elever med behov for grunnleggende norskopplæring gjennom det 3-årige skoleløpet.


Enhetens tiltak:

 • Regelmessig kartlegging av elevens ferdighetsnivå i norsk
 • Utarbeide klare mål for opplæringen
 • Sikre at norskopplæringen fremstår som et helhetlig opplæringsløp
 • Benytte hospitering i ordinære klasser
 • Styrke aktiviteter som fremmer integrering og god språkopplæring
 • Parallell - legge norskopplæringen på trinn
 • Bruk av digitale hjelpemidler/IKT

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål:

Klare å nå kommunens mål om å ha en grønn profil innen 2019.


Enhetens tiltak:

 • Legge om undervisningen slik at vi har tverrfaglig temabasert undervisning, (dybdelæring) med bærekraftig utvikling som tema.
 • I denne perioden skal elevene fordype seg i ulike emner knyttet til bærekraftig utvikling. De skal læres opp til å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst
 • Gjennom utforskende arbeidsmetoder og faglig oppdatert kunnskap, både i naturfag, men også i valgfag som teknologi i praksis, produksjon av varer og tjenester og design og redesign øves elevene opp til å tenke kreativt, gjenbruk av varer og redusere forbruket
 • Skolen har også en sorteringsordning hvor skolen sorterer mat, papir og annet restavfall.
 • Stor grad av elevmedvirkning – gjennom samarbeid med elevrådet ved skolen

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?