Tæruddalen skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Tæruddalen skole skal ta i bruk Foreldreportalen ved leveringsdato.

Enhetens tiltak: Skolen gir foreldre god informasjon om og veiledning i hvordan foreldreportalen skal brukes.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 
Enhetens mål:

Tæruddalen skole har gode rutiner for å ta imot og gi god opplæring til elever med innvandrerbakgrunn.


Enhetens tiltak:

Tæruddalen skole samarbeider med Sten-Tærud skole om elever fra innføringsklassen.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Lærere på skolen har god kunnskap innen tema psykisk helse.


Enhetens tiltak: 8 lærere deltar på gruppeveiledning i regi av PPT innen tema psykisk helse.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Skolen har tverrfaglig fokus på klima og miljø.


Enhetens tiltak: Skolen vil i sitt lokale læreplanarbeid sikre at klima og miljøspørsmål behandles tverrfaglig.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål:

Det er etablert en felles forståelse for hva godt medarbeiderskap innebærer


Enhetens tiltak:

Kartlegge her og nå situasjonen

Sette av tid til å arbeide med kjennetegn på godt medarbeiderskap på Tæruddalen skole

Det er etablert et felles språk for hva medarbeiderskap innebærer.

Samspill

Enhetens mål:

Samspillsfunksjonen på Tæruddalen skole er styrket.


Enhetens tiltak:

  • Kartlegge her og nå situasjonen
  • Sette av tid til å arbeide med kjennetegn på godt samspill på Tæruddalen skole.
  • Det er etablert et felles språk for hva samspillfunksjonen innebærer.
  • Videreutvikle delingskultur gjennom fagsamarbeid.
  • Utvikle samarbeidsformer som fremmer pedagogisk refleksjon.
  • Legge til rette for deling i fellestid.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Sykefraværet på skolen er lavere enn 4%


Enhetens tiltak:

Tett dialog mellom alle involverte i skolens HMS-arbeid.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.
Enhetens mål:

Skolens resultater er på eller over Skedsmostandarden


Enhetens tiltak:

Bruke resultatene på nasjonale prøver aktivt i undervisningsplanlegging på fag, gruppe og individnivå

Gjennomføre lese-/læringsstrategikurs samt leksehjelp på 8. og 9. trinn for elever på mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale prøver

Arbeide systematisk med skriveprosess for å fremme elevenes skriveferdigheter i alle fag

Videreføre arbeidet med «Språkløyper»

Arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i alle fag

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Tæruddalen skole har gode rutiner for å ta imot og gi god opplæring til elever med innvandrerbakgrunn.


Enhetens tiltak:

Tæruddalen skole samarbeider med Sten-Tærud skole om elever fra innføringsklassen.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?