Tæruddalen skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Tæruddalen skole skal ta i bruk Foreldreportalen ved leveringsdato.

Enhetens tiltak: Skolen gir foreldre god informasjon om og veiledning i hvordan foreldreportalen skal brukes.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 
Enhetens mål:

Tæruddalen skole har gode rutiner for å ta imot og gi god opplæring til elever med innvandrerbakgrunn.


Enhetens tiltak:

Tæruddalen skole samarbeider med Sten-Tærud skole om elever fra innføringsklassen.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Lærere på skolen har god kunnskap innen tema psykisk helse.


Enhetens tiltak: 8 lærere deltar på gruppeveiledning i regi av PPT innen tema psykisk helse.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Skolen har tverrfaglig fokus på klima og miljø.


Enhetens tiltak: Skolen vil i sitt lokale læreplanarbeid sikre at klima og miljøspørsmål behandles tverrfaglig.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål:

Det er etablert en felles forståelse for hva godt medarbeiderskap innebærer


Enhetens tiltak:

Kartlegge her og nå situasjonen

Sette av tid til å arbeide med kjennetegn på godt medarbeiderskap på Tæruddalen skole

Det er etablert et felles språk for hva medarbeiderskap innebærer.

Samspill

Enhetens mål:

Samspillsfunksjonen på Tæruddalen skole er styrket.


Enhetens tiltak:

  • Kartlegge her og nå situasjonen
  • Sette av tid til å arbeide med kjennetegn på godt samspill på Tæruddalen skole.
  • Det er etablert et felles språk for hva samspillfunksjonen innebærer.
  • Videreutvikle delingskultur gjennom fagsamarbeid.
  • Utvikle samarbeidsformer som fremmer pedagogisk refleksjon.
  • Legge til rette for deling i fellestid.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Sykefraværet på skolen er lavere enn 4%


Enhetens tiltak:

Tett dialog mellom alle involverte i skolens HMS-arbeid.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.
Enhetens mål:

Skolens resultater er på eller over Skedsmostandarden


Enhetens tiltak:

Bruke resultatene på nasjonale prøver aktivt i undervisningsplanlegging på fag, gruppe og individnivå

Gjennomføre lese-/læringsstrategikurs samt leksehjelp på 8. og 9. trinn for elever på mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale prøver

Arbeide systematisk med skriveprosess for å fremme elevenes skriveferdigheter i alle fag

Videreføre arbeidet med «Språkløyper»

Arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning i alle fag

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Tæruddalen skole har gode rutiner for å ta imot og gi god opplæring til elever med innvandrerbakgrunn.


Enhetens tiltak:

Tæruddalen skole samarbeider med Sten-Tærud skole om elever fra innføringsklassen.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.