Hopp til hovedinnholdet

Bytte skole

Søke om skolebytte

 • Søknader kan innvilges dersom det er plass på skolen som eleven søker seg til, og dersom det ikke fører til problemer knyttet til kapasitet på skolen eleven søker seg fra.
 • Hvis du søker skolebytte for en elev som skal begynne på 1. trinn til høsten, må du først bekrefte skoleplass på nærskolen, før du kan søke om å bytte skole.
 • Hvis begrunnelsen for å søke er at eleven ikke trives på skolen, kan et skolebytte innvilges dersom elevens skoletilbud ikke vurderes som forsvarlig, eller andre særlige grunner tilsier at skolebytte bør gis. Slike søknader vil vurderes etter reglene i opplæringsloven kapittel 9a om elevers rett til et godt skolemiljø.
 • Eventuelle vedlegg, for eksempel kopi av kjøps- eller leieavtale, samt sensitiv informasjon sendes per post.
 • Kommunen fatter enkeltvedtak i tråd med reglene i forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Skedsmo kommune utdanning

PB 313, 2001 Lillestrøm
Telefon 66938367

Søke om å beholde plass

 • En elev kan søke om å beholde skoleplassen, dersom han eller hun flytter innad i kommunen, men ikke ønsker å bytte skole.
 • Send melding om adresseendring til skolen slik at kontaktinformasjon blir korrekt, og send søknad om skolebytte til kommunen, der dere forklarer at eleven ønsker å fortsette på samme skole.

Flytte

Hvis dere skal flytte til en annen adresse i kommunen eller til en annen kommune trenger dere ikke å søke om å bytte skole.

 • Kontakt skolen eleven går på på e-post eller telefon og oppgi ny adresse. Kontaktinformasjon finner du  på skolens side i Innbyggerportalen.
 • Skolen sender flyttemelding til den nye skolen. 

Flytte til Skedsmo

 • Hvis du har skolebarn er det skolen barnet slutter på som sender melding til ny skole. Det er derfor viktig at du gir beskjed tidlig til nåværende skole om flytting, slik at vi får informasjonen tidlig. 
 • Informasjon kan gjerne også sendes oss på Melding om skolebytte ved flytting til Skedsmo (PDF).

Rett til å gå på hjemmeskolen

 • Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).
 • Hvilken skole eleven hører til avgjøres etter skolekretser i Skedsmo kommune. Dersom elevtallet på skoler eller trinn utvikler seg slik at gjeldende kapasitetsgrenser overskrides vil en kunne gi noen elever plass på en annen skole.
 • Hvis du flytter får du rett til å gå på hjemmeskolen der du flytter til, om det er plass. Send flyttemelding til den skolen eleven flytter fra. Skolen sender flyttemelding over til den nye skolen/kommunen.
 • Etter søknad kan en elev tas inn på en annen skole enn den eleven hører til.
 • Send elektronisk søknad til kommunen, som behandles slike saker fortløpende. Elektronisk søknad om å bytte skole finner du ved å klikke på knappen til høyre.  

Bytte fra privatskole til kommunal grunnskole

Hvis eleven går på privatskole og dere ønsker at eleven skal bytte til kommunal skole må dere kontakte administrasjonen på skolen barnet går på, og informere om flyttedato og eventuell ny adresse. Da sender skolen flyttemelding til den kommunale grunnskolen barnet hører til.

Dere finner ut hvilken skole barnet hører til ved å skrive inn adressen i søkefeltet i kartet under.

Kart som viser skolegrenser

Aktuelle regler for skolestart skolebytte og flytting

Spørsmål?

Rådgiver

Stein Nørve
Telefon 66938354