Hopp til hovedinnholdet

Bytte skole

Søke om skolebytte

 • Søknader kan innvilges dersom det er plass på skolen som eleven søker seg til, og dersom det ikke fører til problemer knyttet til kapasitet på skolen eleven søker seg fra.
 • Hvis begrunnelsen for å søke er at eleven ikke trives på skolen, kan et skolebytte innvilges dersom elevens skoletilbud ikke vurderes som forsvarlig, eller andre særlige grunner tilsier at skolebytte bør gis. Slike søknader vil vurderes etter reglene i opplæringsloven kapittel 9a om elevers rett til et godt skolemiljø.
 • Kommunen fatter enkeltvedtak i tråd med reglene i forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Søke om å beholde plass

 • En elev kan søke om å beholde skoleplassen, dersom han eller hun flytter innad i kommunen, men ikke ønsker å bytte skole.
 • Send melding om adresseendring til skolen slik at kontaktinformasjon blir korrekt, og send søknad om skolebytte til kommunen, og forklar i kommentarfeltet at eleven ønsker å fortsette på samme skole.

Flytte til Skedsmo

 • Hvis du har skolebarn er det skolen barnet slutter på som sender melding til ny skole. Det er derfor viktig at du gir beskjed tidlig til nåværende skole om flytting, slik at vi får informasjonen tidlig. 
 • Informasjon kan gjerne også sendes oss på Melding om skolebytte ved flytting til Skedsmo (PDF).

Send til

Skedsmo kommune, utdanning PB 313, 2000 Lillestrøm

Rett til å gå på hjemmeskolen

 • Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).
 • Hvilken skole eleven hører til avgjøres etter skolekretser i Skedsmo kommune. Dersom elevtallet på skoler eller trinn utvikler seg slik at gjeldende kapasitetsgrenser overskrides vil en kunne gi noen elever plass på en annen skole.
 • Hvis du flytter får du rett til å gå på hjemmeskolen der du flytter til, om det er plass. Send flyttemelding til den skolen eleven flytter fra. Skolen sender flyttemelding over til den nye skolen/kommunen.
 • Etter søknad kan en elev tas inn på en annen skole enn den eleven hører til.
 • Send elektronisk søknad til kommunen, som behandles slike saker fortløpende. Elektronisk søknad om å bytte skole finner du ved å klikke på knappen til høyre.  

Aktuelle regler for skolestart skolebytte og flytting