Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Virksomhetsplan utdanning 2017

Handlingsprogram mål gjelder for 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Tverrsektorielle mål

Tverrsektorielt årsmål 1

Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på inn­bygger­dialog. Det brukes digitale tjenester og klart språk for å oppnå vesentlige produktivitetsgevinster, gi riktig kvalitet og fornøyde brukere.

Tverrsektorielt årsmål 2

Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen inte­greres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv.

Tversektorielt årsmål 3

Ha inkludert folkehelseperspektivet i planverk og tiltak, med fokus på forebygging slik at det sikres helhetlig og koordinert ressursbruk for bedre folkehelse.

Tverrsektorielt årsmål 4

Skedsmo kommune skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom målrettet og helhetlig planlegging.

Utdanningssektoren

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Administrasjonen

Administrasjonens handlingsprogram mål 1

Utvikle gode digitale systemer for analyse, oppfølging og effektiv håndtering av resultat- og styrings­data.

Administrasjonens årsmål 1

Det er gjennomført seks tilsyn i de kommunale barnehagene basert på nytt system for dialogbasert tilsyn. 

Administrasjonens handlingsprogram mål 2

Utvikle kostnadseffektive styrings- og organisasjonsformer

Administrasjonens årsmål 2

Det er innført fullelektroniske arkivmapper for barnehagebarn.

Administrasjonens handlingsprogram mål 3

Styrke forvaltningskompetansen i sektoren.

Administrasjonens årsmål 3

IST Direkte er implementert i SFO og barnehage.

Pedagogisk- psykologisk avdeling

PPAs handlingsprogram mål 1

Bidra til at god psykisk helse skapes der barn og unge er, i barnehager og skoler.

PPAs årsmål 1

Det er gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse

PPAs handlingsprogram mål 2

Øke PPAs kompetanse på å gi mer differensiert støtte til skoler og barnehager.

PPAs årsmål 2

Modell for språkintervensjon er implementert på 3 barneskoler.

PPAs handlingsprogram mål 3

Bidra til høyere kompetanse og hensiktsmessige organisatoriske løsninger i arbeidet med autismespektervansker i barnehage og skole.

PPAs årsmål 3

Det er etablert et sammenhengende faglig løp for barn med autismespekterfor­styrrelser og nevropsykiatriske vansker. 

Grunnskolen

Skolenes handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Skolenes årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Skolenes handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Skolenes årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Skolenes handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Skolenes årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Skolefritidsordningen

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

SFOs årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

SFOs årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

SFOs årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Kommunale barnehager

Barnehagenes handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Barnehagenes årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Barnehagenes handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Barnehagenes årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Barnehagenes handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Barnehagenes årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Voksenopplæring

Skedsmo voksenopplæringssenter

Handlingsprogram mål 1

Sikre rutiner som gjør virksomheten i stand til å møte behovet for norskopplæring og grunnskole for flyktninger i Skedsmo kommune ut fra økt bosetting av flyktninger.

Årsmål 1

Resultater på nasjonale norskprøver ligger på nasjonalt gjennomsnitt.

Handlingsprogram mål 2

Styrke opplæringen innen digitale ferdigheter.

Årsmål 2

Det er iverksatt tiltak for å øke bruken av digitale verktøy i opplæringen.

Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste

Handlingsprogram mål 3

Bidra til at voksne brukere med nedsatte skriftlige og muntlige kommunikasjons­ferdigheter opplever økt livskvalitet gjennom bedrete ferdigheter

Årsmål 3

Tilbudet til dysfagipasienter er styrket gjennom samarbeid med helsetjenesten.

Sosial- og spesialpedagogiske tiltak

Handlingsprogram mål 1

Videreføre utviklingen av et større faglig og sosialt fellesskap og en bedre utnyttelse av de spesial­pedago­giske ressursene ved samlokalisering og samordning av tjenestene.

Årsmål 1

Arbeidet med å hente ut faglige gevinster ved en samordning av barne- og voksenlogo­pedien i én tjeneste som kan arbeide både med barn og voksne etter behov, er videreført. 

Handlingsprogram mål 2

Bygge interne strukturer og organisatoriske løsninger som kan fremme skolens pedagogiske utvikling. 

Årsmål 2

Det er iverksatt tiltak for kompetanse- og metodeutvikling innenfor grunnleggende ferdigheter, regning/matematikk og naturfag.

Læringsmiljøteamet

Læringsmiljøteamets handlingsprogram mål 1

Bistå skolene og lærerne med å etablere og opprettholde gode, stabile lærings­miljøer.

Læringsmiljøteamets årsmål 1

Med utgangspunkt i revidert Plan for kvalitetssikring av læringsmiljøet og nyere forskningsbasert kunnskap er det utviklet en helhetlig tilnærming, som ivaretar sammenhengen mellom læringsmiljø og psykisk helse i skolen.

Musikk- og kulturskolen

Handlingsprogram mål 1

Videreutvikle Musikk- og kulturskolen til et lokalt ressurssenter for kunstfagene.

Årsmål 1

Fordypningstilbud er videreutviklet i alle skolens fag i samarbeid med kultur­skolene på Nedre Romerike i henhold til den nye Rammeplanen.

Handlingsprogram mål 2

Øke tilgjengeligheten til skolens opplæringstilbud. 

Årsmål 2

Skolens administrasjonsprogram med elektronisk søkerportal er forbedret slik at kommunikasjonen mellom foreldre, elever, lærere og skolen er blitt enklere og bedre.

Handlingsprogram mål 3

Gjøre Musikk- og kulturskolen mer kjent og synlig i lokalmiljøet.

Årsmål 3

Musikk- og kulturskolen er gjort bedre kjent i lokalmiljøet gjennom egne arrange­menter og medvirkning i eksterne arrangementer. Skolens 30-årsjubileum er markert med et stort festarrangement i Lillestrøm kultursenter.

 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?