Hopp til hovedinnholdet

Virksomhetsplan for utdanningssektoren 2018

Sektorovergripende mål 1

Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning, slik at vi oppnår vesentlige produktivitetsgevinster, ivaretar riktig kvalitet og fornøyde brukere.

Utdanningssektorens årsmål 1

Skolebyttesøknader, innmelding til 1. trinn, samt søknad om redusert oppholdsbetaling i SFO og barnehage er digitalisert.

Utdanningssektorens årsmål 2

Gjennom brukertesting er løsningene for funksjonene «søke barnehageplass», «søke SFO-plass» og digital kommunikasjon mellom barnehage/SFO-hjem oppdatert.

Utdanningssektorens årsmål 3

Det er inngått avtale for nytt skoleadministrativt system.

Utdanningssektorens årsmål 4

Foreldre til barn ved alle skoler i kommunen har tatt i bruk ny foreldreportal fra skolestart i august 2018.

Sektorovergripende mål 2

Skedsmo kommune skal ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen integreres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv.

Utdanningssektorens årsmål

Omorganiseringen av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn i barnehage og skole er fulgt opp,   evaluert og eventuelle korrigerende tiltak er iverksatt.

Sektorovergripende mål 3

Skedsmo kommune skal ha inkludert folkehelse-perspektivet i alle enheter i
kommunen, slik at det sikres bedre folkehelse.

Utdanningssektorens årsmål 1

PPAs innovasjonsprosjekt for å styrke skolenes arbeid med psykisk helse er
gjennomført og fulgt opp.

 

Utdanningssektorens årsmål 2

Ny «Nasjonal retningslinje for mat og måltider i barnehagen» er implementert.

Sektorovergripende mål 4

Skedsmo kommune skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom målrettet og helhetlig planlegging.
 

Utdanningssektorens årsmål

By- og samfunnsutviklingsperspektivet er tatt inn som sentral premiss for
revideringen av barnehagebehovsplanen og skolebehovsplanen. 

 

Utdanningssektorens Handlingsprogram-mål

Gjelder for 4-års perioden 2018-2021.

HP-mål 1
Legge et grunnlag for kontinuerlig forbedring gjennom intern kapasitetsbygging basert på en tosidig strategi som vektlegger både faglig kompetanseheving og utvikling av organisasjonens evne til godt lederskap og medarbeiderskap.
 
HP-mål 2
Sikre en behovsdekkende kapasitet i skole og barnehage der barna bor.
 
HP-mål 3
Øke elevenes læringsutbytte og redusere interne forskjeller i og mellom skolene.
 
HP-mål 4
Øke andelen barnehagelærere i barnehagene.
 
HP-mål 5
Realisere intensjonene i ny Rammeplan for barnehagen.
 
HP-mål 6
Styrke integreringen av minoritetsspråklige gjennom bedre og mer systematisk språkarbeid i barnehage, skole og voksenopplæring.
 

Utdanningssektorens 10 viktigste mål

1. Sektorens 7 strategiske hovedområder er fulgt opp i alle enheter.
2. Sektorens arbeid med digitalisering er ytterligere styrket gjennom omdisponering av midler tilsvarende ett årsverk.
3. Læringsmiljøteamet er organisatorisk og faglig innlemmet i PPA innen 01.08.18.
4. Barnehagenes plan for implementering av ny Rammeplan er iverksatt med
temaene livsmestring og helse som kjerneområder.
5. Ny pedagognorm er implementert, og andelen barnehagelærere i barnehagene er økt fra 31,9 % til 40 %.
6. Omorganiseringen av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn i barnehage og skole er fulgt opp, evaluert og eventuelle korrigerende tiltak er iverksatt.
7. Skolenes resultater på nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver er på nivå med snittet for Akershus.
8. Andelen elever som oppgir å bli mobbet har gått ned og er på nivå med
Skedsmostandarden.
9. Skolebehovsplanen er ferdig revidert og lagt fram til politisk behandling innen 01.06.18.
10. Skedsmo voksenopplæringssenter har etablert et tett tverrsektorielt samarbeid med NAV og Flyktningeavdelingen om norskopplæring på praksisplass.