Hopp til hovedinnholdet

Når en elev skader seg

Skolen er ansvarlig for sikkerheten til eleven. Her finner du skolens rutiner når et barn skader seg. 

Førstehjelp

Ved en akutt skade gir skolen nødvendig førstehjelp til eleven.

Ambulanse

Skolen har lav terskel for å ringe 113 for veiledning, og tilkaller ambulanse når tilstanden til eleven vurderes som alvorlig.

Transport til lege/sykehus

Ved mindre alvorlige tilfeller kontakter skolen foreldrene og ber dem å ta med eleven til lege/sykehus. Om foreldrene er forhindret, sørger skolen for transport, etter tillatelse fra foreldrene. Dette gjelder også dersom skolen ikke får innhentet tillatelse og det er viktig at eleven fraktes raskt til lege/sykehus.

Kontakt med foreldre

Skolen kontakter foreldre så raskt som mulig når en elev har skadet seg alvorlig. Ved mindre skader vurderer skolen om foreldrene bør informeres straks, eller om de gis informasjon om hendelsen i løpet av dagen. Ubetydelige hendelser meldes det normalt ikke om.

Elever i grunnskolen er omfattet av regler om yrkesskade i folketrygdloven. Reglene gjelder på undervisningsstedet i undervisningstiden, eller på reise i skolens regi (også ved skoletransport). Dersom en elev skader seg, melder skolen dette til NAV så raskt som mulig.


Foreldrene får kopi av meldingen (skjemaet) og kan gi NAV flere opplysninger. Det er særlig viktig å gi informasjon til NAV dersom eleven har fått medisinsk behandling av lege, tannlege, fysioterapeut eller kiropraktor.


Helsetjenester til barn er stort sett gratis, men hvis dere likevel har hatt utgifter, vil dette kunne dekkes dersom NAV godkjenner skaden som en yrkesskade. Senskader kan også godkjennes.

Melde skade til forsikringsselskap

Kommunen har ulykkesforsikring for elever i grunnskolen. Forsikringen dekker ulykkesskade. Forsikringen kan for eksempel dekke utgifter til medisinsk behandling, dersom de ikke dekkes av det offentlige. Forsikringen gjelder i undervisningstiden på undervisningsstedet, på SFO, og på skoleveien til og fra skolen.


Dersom en elev skader seg, skal skolen registrere hendelsen. Foreldrene bør gi beskjed til skolen hvis barnet har fått medisinsk behandling pga. av skaden på skolen, slik at skolen kan registrere dette.


Skolen informerer foreldrene om når skader skal meldes til forsikringsselskapet:


  • Som hovedregel bare dersom foreldrene har et krav på dekning av utgifter som følge av skaden.
  • I alle tilfeller ved tannskader og skader på nakke/hode/rygg (pga. risiko for senskader).

Dersom en skade skal meldes, hjelper skolen foreldrene med utfylling av skadeskjema, og bekrefter hendelsen overfor forsikringsselskapet.


Dersom skaden ikke meldes, kan dette likevel gjøres senere hvis det da oppstår et krav om dekning av utgifter. En skade registrert av skolen likestilles med melding gitt til forsikringsselskapet.

Skader på ting

Ulykkesforsikringen dekker kun personskade og ikke skader på elevers private eiendeler, som klær, skolesekk, briller osv.


Slike skader må dekkes av elev/foreldre selv. Hvis kommunen skal erstatte skade på private eiendeler, må skolen ha opptrådt uaktsomt.


Skader på elevers briller kan dekkes, dersom skaden skjer i forbindelse med aktiviteter i undervisningen. Det gis ikke dekning dersom skaden er selvforskyldt. Mistede briller dekkes ikke. Dersom eleven kan få dekning etter andre regler, fra NAV eller fra garanti/forsikring, gis det heller ikke dekning.