Hopp til hovedinnholdet

Ordensreglement

Kapittel 1 Innledning

§ 1-1 Formål

Skedsmoskolen har som mål å fremme læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse, og på denne måten gi elvene et godt skolemiljø. Ordensreglementet skal være et virkemiddel for å nå disse målene.

§ 1-2 Lovgrunnlag

Ordensreglementet er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 2-9 (om ordensreglement), opplæringsloven kapittel 9a (om elevens skolemiljø), og forskrift til opplæringsloven § 1A-1 (om leksehjelp).

§ 1-3 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder når skolen har ansvaret for elevene. Det gjelder i undervisningen, på turer og arrangementer i skolens regi (leirskole, idrettsdager mv.), på SFO, leksehjelp, på skolens uteområder, og på skoleveien. Ordensreglementet gjelder også for krenkelser som skjer utenom skoletiden, dersom de har sitt opphav i skolesituasjonen eller setter preg på den. Ordensreglementet gjelder ikke for Skedsmo voksenopplæringssenter.

§ 1-4 Skolenes egne regler

I tillegg til dette ordensreglementet, kan den enkelte skole lage tilleggsregler om orden og oppførsel tilpasset lokale forhold. I slike skoleregler kan den enkelte skole ha regler om orden og oppførsel begrunnet i sikkerheten til elevene, for eksempel om bruk av sparkesykkel og rullebrett i skolegården, kasting av snøball mv. Skolen kan ikke gi regler om sykling til og fra skolen, men skolen kan gi anbefalinger. Skolene kan også ha regler om orden og oppførsel tilpasset elevenes alder (klasseregler). Ved mulig motstrid, går kommunens reglement foran skolenes lokale regler.

§ 1-5 Informasjon om ordensreglementet

Skolene skal gjøre elever, foreldre og ansatte kjent med dette ordensreglementet og eventuelle lokale skoleregler hvert år ved skoleårets begynnelse. Ordensreglementet skal være tilgjengelig på skolenes og kommunens nettsider.

Kapittel 2 Regler for orden og oppførsel

§ 2-1 Elevenes rettigheter

Elevene i Skedsmoskolen har rett til å ha et godt lærings- og skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. 

§ 2-2 Oppførsel

Elevene i Skedsmoskolen skal har god oppførsel. Det er god oppførsel å:

a.     være hyggelige og høflige mot hverandre

b.    ikke utsette andre for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, rasisme eller vold (dette omfatter også digitale krenkelser i sosiale medier mv.),

c.   være rolig i timene

d.    delta i undervisningen hele skoledagen

e.    ikke jukse eller forsøke å jukse i skolearbeidet

f.     ikke publisere bilder av eller andre personopplysninger om elever eller ansatte, uten deres samtykke

g.   følge felles regler for bruk av datautstyr og internett (vedlegg 1), og bare bruke skolens datautstyr og internettilgang til skolerelaterte ting, hvis ikke annet er avtalt

h.    slå av mobiltelefon, MP3-spillere, elektroniske spill mv. i undervisningen, i friminutt, på arrangementer i skolens regi, på SFO/leksehjelp og på skolens uteområder, og la slikt utstyr ligge ute av syne i sekk, veske, «mobilhotell» eller lignende, hvis ikke annet er avtalt. (På skoleveien er bruk av slikt utstyr tillatt. Rektor kan bestemme i lokale skoleregler at elever på 8.-10. trinn kan bruke slikt utstyr i friminutt)

i.      ikke banne eller bruke annet grovt språk

j.      la andre ha sine private eiendeler i fred

k.    ikke ha med eller spise godterier, drikke brus e.l., hvis ikke annet er avtalt

l.     ikke ha med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler
m.  ikke ha med gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar på     skolen

n. ikke bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet (gjelder ikke hodeplagg der ansiktet er fullt synlig). Unntak kan gjøres dersom det er nødvendig av helsemessige grunner, eller utendørs på vinterstid når værforholdene tilsier det.

§ 2-3 Orden

Elevene i Skedsmoskolen skal holde god orden. Det er god orden å:

a.    møte presis på skolen og til undervisningen

b.    ha med nødvendige skolesaker til undervisningen

c.    gjøre skolearbeidet til avtalt tid

d.    ta godt vare på alt som tilhører skolen
e. bidra til å holde skolens område rent og ryddig

 

§ 2-4 Reaksjoner dersom elevene bryter reglene

Dersom en elev bryter ordensreglementet, kan det føre til disse reaksjonene:

a. Samtale med eleven.

b. Muntlig/skriftlig advarsel eller anmerkning.
c. Kontakt med foreldre

d. Beslag av gjenstander brukt i strid med ordensreglementet. Beslaglagte gjenstander leveres tilbake til eleven etter skoletid samme dag. Farlige gjenstander gis foreldrene. Ulovlige gjenstander (f.eks. våpen, narkotika) overlates til politiet.

e. Tap av goder (f.eks. retten til bruk av internett for en periode).

f. Pålegg om å rette opp skade påført skolen (f.eks. rydde søppel, fjerne tagging).

g. Gjensitting på skolen for samtaler og/eller for å gjøre pålagte oppgaver.

 

Disse reaksjonene gjelder bare for regelbrudd i skoletiden, dvs. ikke på SFO eller leksehjelp:

h. Annullering av prøver, dersom eleven blir tatt i juks.

i. Bortvisning fra undervisningen for inntil to klokketimer. Dette skal besluttes av rektor, men kan delegeres til lærer.

j. Bortvisning fra undervisningen for resten av dagen. Dette må besluttes av rektor. Foreldre til elever på 1.-7. trinn skal varsles før elev bortvises for resten av dagen.

k. Bortvisning fra undervisningen i inntil tre dager for elever på 8.-10. trinn, som alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglementet. Dette må besluttes av rektor.

l. Midlertidig eller permanent klassebytte. Dette må besluttes av rektor. 

m. Midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller. Dette besluttes av kommunen.

 

Alle reaksjoner skal være tilpasset sakens alvor og elevens alder og utvikling. Å straffe en hel gruppe elever for noe én elev har gjort er ikke lov. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling er heller ikke lov. Med fysisk refsing menes ikke arbeid elever må gjøre for å rette opp skade påført skolens eiendom (f.eks. rydde søppel, fjerne tagging). Elever skal respektere de reaksjoner de får. Dersom de ikke overholder en reaksjon, kan skolen gi nye.

§ 2-5 Fravær

Regler om fravær fra undervisningen står i Permisjonsreglement for elever i Skedsmoskolen. Fravær fra undervisningen er gyldig dersom eleven har fått permisjon, eller har fravær pga. sykdom, legebesøk e.l. Annet fravær er ugyldig.

 

Ugyldig fravær er brudd på ordensreglementet og kan gi reaksjoner etter § 2-4. For elever på 8.-10. trinn kan ugyldig fravær også medføre nedsatt karakter i orden eller oppførsel. 

§ 2-6 Erstatningsansvar

Dersom elever gjør skade på skolens eiendom, kan de få reaksjoner etter § 2-4. I tillegg kan elever og/eller foreldre bli pålagt å erstatte skader gjort av elever, etter regler i skadeserstatningsloven om barns og foreldres ansvar.

§ 2 -7 Straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel tas opp med politiets forebyggende tjeneste.  Som hovedregel skal straffbare forhold også anmeldes til politiet. Dette gjelder også for elever under den kriminelle lavalder (15 år). Før en elev anmeldes, skal skolen drøfte saken med foreldrene. Om foreldrene ikke ønsker at forholdet anmeldes, må skolen vurdere konkret om det skal gjøres eller ikke. Relevante momenter er forholdets alvor, om det er et enkeltstående tilfelle eller gjentakelse, elevens alder og utvikling, skolens forhold til og samarbeid med elev og foreldre mv. Dersom en elev har begått en straffbar handling mot en ansatt eller en annen elev, skal det også sees hen til den fornærmedes ønske om anmeldes eller ikke. Skolen skal på forhånd alltid avklare en anmeldelse med kommunaldirektøren.

Kapittel 3 Fremgangsmåten ved bruk av reaksjoner

§ 3-1 Elevens rettigheter

Så langt det er mulig skal eleven få uttale seg før skolen bestemmer en reaksjon.  Alle reaksjoner skal gjøres slik at eleven kan forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. 

§ 3-2 Myndighet til å bestemme en reaksjon

En lærer kan bestemme reaksjoner som nevnt i § 2-4 bokstav a – h. Hvem som kan bestemme de øvrige reaksjonene (bortvisning, klassebytte eller skolebytte) fremgår av § 2-4. 

§ 3-3 Enkeltvedtak

Ved bortvisning i inntil tre dager, klassebytte eller skolebytte, skal skolen fatte enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven. Før det blir fattet et enkeltvedtak, skal skolen vurdere om andre tiltak eller reaksjoner kan benyttes. Elevens foreldre skal varsles på forhånd og gis rett til å uttale seg.

Et enkeltvedtak kan påklages. Klagefristen er tre uker fra eleven/foreldrene mottar vedtaket. Klagen sendes skolen. Dersom skolen/kommunen ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, blir det sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som klageinstans.

Bruk av datautstyr og internett