Hopp til hovedinnholdet

Skolemiljø og Beredskapsteam mot mobbing

Psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring.

Hvilket ansvar har skolen?

Rektor, lærere og andre ansatte skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. De har en plikt til å følge med på dette. Alle ansatte på skolen skal varsle rektor eller annen ansvarlig på skolen om de tror eller vet at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal også straks undersøke saken. I alvorlige tilfeller skal kommunen (skoleeier) varsles. Dersom en ansatt på skolen tror eller har sett at en voksen krenker en elev, skal saken straks meldes til rektor, og rektor skal varsle kommunen.


Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme.


Dersom det er behov for å sette i gang tiltak for å sikre elevens skolemiljø, skal skolen lage en skriftlig handlingsplan. Planen skal vise hva skolen vil gjøre og hvorfor. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt skolemiljø?

Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre.

Melde sak til Fylkesmannen

Dersom eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan dere også melde saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vurderer om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt i saken, og om skolen har gjort det som med rimelighet kan forventes.

Før dere melder til Fylkesmannen, skal dere ha tatt opp saken med rektor. Da får rektor og skolen en mulighet til å gjøre sin vurdering og sette inn tiltak.

Dersom Fylkesmannen mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten, kan de i et enkeltvedtak bestemme hva skolen må gjøre for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø.

Er dere ikke fornøyd med enkeltvedtaket, kan dere klage til Utdanningsdirektoratet.

Mobbeombudet i Akershus

Janne Myrås er mobbeombud for barnehager og grunnskoler i Akershus. Som mobbeombud arbeider hun for at alle barn i barnehager og grunnskoler skal ha en trygg og mobbefri hverdag. Både barn og foreldre kan få støtte, råd og veiledning, og Myrås kan også være en samtalepartner i vanskelige saker for å bidra til at de blir løst. 

Mobbeombud for barn og unge i Akershus

Janne Myrås
Telefon 93072533

Beredskapsteam mot mobbing

  • Kommunen har et eget beredskapsteam mot mobbing. Teamet kan bistå elev/foreldre hvis dere opplever å ikke få den hjelp og støtte dere trenger i saker som omhandler det psykososiale miljøet.
  • Beredskapsteamet kan gi dere råd og veiledning, men skal ikke overta skolens ansvar. Teamet kan kontakte skolen, undersøke saken og vurdere behov for tiltak.
  • Dersom skolen ønsker det, bistår også teamet med råd og veiledning til dem.
  • Teamet jobber også forebyggende mot mobbing og for et godt psykososialt skolemiljø, blant annet. gjennom kompetanseheving, kurs og dialog med skolene, og kontakt med andre instanser i kommunen.

Teamet består av:

Ida Maria Svensson
Rannveig Strålberg
Turid Lomsdalen Framnes
Telefon 66938369

Fysisk skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt fysisk skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fysisk skolemiljø handler blant annet om krav til utforming og innredning av skolen, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og helsemessig beredskap, røyking, inneklima og luftkvalitet, belysning, lydforhold, og mulighet for aktivitet og hvile.

Elevene har krav på å ha en arbeidsplass tilpasset deres behov, og skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til elever med funksjonshemninger. Elever, foreldre og råd/utvalg ved skolen har rett til å be om tiltak for å rette på fysiske miljøforhold. Skolen skal da snarest mulig svare i et enkeltvedtak.

Vil du vite mer?