Beredskapsteam mot mobbing

Ida Marie Svensson

Koordinator 6-16 år

Rannveig Strålberg

Rådgiver

Åsne Talåsen

PP-rådgiver

Beredskapsteam mot mobbing

Kommunen har et eget beredskapsteam mot mobbing. Beredskapsteamet skal ikke overta sakene fra skolene, men kan bistå elev/foreldre dersom dere opplever ikke å få den hjelp og støtte dere trenger.

Beredskapsteamet vil kunne gi dere råd og veiledning. Teamet vil også kunne kontakte skolene, undersøke saken og vurdere behov for tiltak.

Teamet består av:

  • Ida Maria Svensson, som er utdannet pedagog, ansatt som PP-rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og er kommunens tverrsektorielle koordinator for barn og unge i aldersgruppen 6-16 år.
  • Åsne Haugsbakk Talåsen, som er utdannet psykolog, og ansatt som PP-rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).
  • Rannveig Strålberg, som er utdannet jurist, og ansatt som rådgiver i Administrativ avdeling på sektorkontor for utdanning.

Retten til et godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et godt skolemiljø, der de er trygge, trives og lærer.

Hvilket ansvar har skolen?

Rektor, lærere og de andre voksne skal jobbe for at alle elevene har det bra på skolen. Alle ansatte på skolen har en plikt til å handle, dersom de tror eller vet at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Ledelsen skal varsles, og tiltak for at eleven får et godt skolemiljø må settes i gang.

Hva kan du gjøre hvis barnet blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme?

Ta kontakt med skolen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre.

Enkeltvedtak og klagerett

Skolen skal svare på deres henvendelse i et enkeltvedtak. I vedtaket skal det stå noe om hva skolen vil gjøre og hvorfor. Hvis dere ikke er fornøyd med svaret, kan dere sende en klage til skolen, eller til kommunens sektorkontor for utdanning. Dersom skolen og kommunen ikke endrer vedtaket etter å ha fått klagen, sendes saken videre til klagebehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon i kommunens Plan for godt skolemiljø, og på Nullmobbing.no.

Reglene om elevenes rett til et godt skolemiljø står i opplæringsloven kapittel 9a.

Fant du det du lette etter?