Hopp til hovedinnholdet

Skoleskyss

Saksgang

  • Henvendelse om  skoleskyss må sendes til elevens skole.
  • Søknader om skyss på grunn av lang skolevei og skyss av medisinske årsaker behandles av Ruter.
  • Søknader om skyss på grunn av særlig farlig skolevei behandles av skoleeier.
Skolen trenger å vite:
  • Hvilket barn transporten gjelder
  • Hvorfor eleven trenger skyss
  • Om barnet har en eller to adresser som det skal søkes skyss fra
  • Perioden det søkes skyss for

Avstand

  • Elever i 2.-10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss.
  • For elever i 1. klasse er grensen på 2 kilometer.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veilengden. Faren ved å ferdes på veien det søkes skyss om må være utenom det vanlige, det må være snakk om en særlig risiko for barnet det gjelder.

Medisinsk skyss

Elever som har behov for skyss grunnet funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har rett på gratis skyss mellom bosted og opplæringssted, uavhengig av avstand. Legeerklæring eller dokumentasjon fra fysioterapeut må fremvises for å få innvilget skoleskyss ved midlertidig skade/sykdom.

Delt bosted

Ved delt bosted, kan eleven ha rett til skyss mellom skole og begge hjem, hvis avstandskravet er oppfylt.
Det må dokumenteres at det foreligger en fast, planlagt og regelmessig bostedsordning. Dokumentasjon må signeres av begge foresatte.

Skoleskyss til og fra SFO?

Elever som deltar i skolefritidsordningen (SFO) har ikke rett til gratis skoleskyss til og fra SFO, unntatt når det er medisinsk skyss.

Aktuell lov