Hopp til hovedinnholdet

Skole-hjem samarbeid

Skedsmostandard for samarbeid mellom skole og hjem

Alle foreldre ønsker at barna skal trives, lære og utvikle seg på skolen. Et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen er svært viktig for å få til dette.

Samarbeid mellom skole og hjem handler om:

 • Informasjon: god informasjonsflyt mellom skole og hjem.
 • Dialog: om elevens utbytte av opplæringen og skolemiljøet.
 • Medvirkning: foreldre og elever skal kunne uttale seg, og gis mulighet til innflytelse på avgjørelser om skolen.

Hva kan foreldrene forvente av kontaktlærer?

 • Kontaktlærer har kontakt med foreldrene i sin klasse, informerer dem om hva som skjer i skolen, og gir konkret informasjon om hva som forventes av dem.
 • Kontaktlærer jobber for å etablere tillitsfulle relasjoner med foreldrene.
 • Kontaktlærer sørger for minst ett årlig fellesmøte med foreldrene i klassen, og legger til rette for deltakelse i medvirkningsorganene.
 • Kontaktlærer har minst to ganger i året en planlagt og strukturert samtale med foreldrene om hvordan eleven arbeider daglig, elevens kompetanse i fagene og elevens skolemiljø og sosiale utvikling.
 • Kontaktlærer koordinerer samarbeidet med øvrige lærere i sin klasse.
 • Kontaktlærer har en handlingsplikt ved mistanke eller kunnskap om at en elev utsettes for eller utsetter andre for krenkende ord eller handlinger, for eksempel mobbing.
 • Kontaktlærer fører og følger opp fravær.

Hvordan kan foreldrene bidra til godt skole-hjem-samarbeid?

 • Gi skolen informasjon om forhold som kan påvirke barnets fungering på skolen, for eksempel lærevansker, konflikter på skolen eller hjemme, allergier mv. Ta også opp ting som opptar barnet, fordi barns bekymringer kan være til hinder for oppmerksomhet, læring, motivasjon, læringsglede og en sosial fungering på skolen.
 • Snakk positivt om skolen, fordi dette har betydning for barnets trygghet og trivsel.
 • Spør hvordan barnet har det på skolen, og vis engasjement for barnets faglige utvikling og trivsel. På denne måten kan foreldrene fange opp utfordringer på et tidlig tidspunkt, og ha et utgangspunkt for en konstruktiv dialog med skolen.
 • Legg til rette for gode omgivelser for å gjøre lekser hjemme, gjennom å sørge for ro og gode arbeidsforhold. Snakk med barnet om leksene på en positiv måte og vær tilgjengelig dersom barnet har behov for det.
 • Delta på foreldremøter, utviklingssamtaler og svar på brukerundersøkelser. På denne måten kan foreldrene være med på å påvirke barnets faglige og sosiale utvikling.
 • Ta ansvar for at barnet kommer seg tidsnok på skolen hver dag, dersom det ikke er gyldig grunn til fravær. Da er foreldrene med på å forebygge bekymringsfullt fravær.

Hva kan foreldrene forvente av rektor?

 • Det holdes i oppstarten av hvert skoleår et foreldremøte (enten i klasse, på trinn eller hele skolen, eller en kombinasjon), hvor foreldrene får informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, medvirkningen til foreldrene, rutiner og annet som er relevant for foreldrene.
 • Foreldrene gjøres kjent med elevenes rett til et godt skolemiljø (opplæringsloven kapittel 9a).
 • Resultatene av brukerundersøkelser, nasjonale prøver, kartleggingsprøver og undersøkelser om læringsmiljø gjøres kjent.
 • Foreldrene gis mulighet til å engasjere seg i ulike aktiviteter og funksjoner på skolen, deriblant medvirkningsorganene.
 • Skolen holder kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret. Ved pålogging på digital foreldreportal får foreldrene aktuell informasjon (dvs. ukeplaner, elevens fravær og merknader, halvårsvurderinger, lenker til annen informasjon mv).

Hva kan foreldrene forvente av medvirkningsorganene?

Alle skolene skal ha disse medvirkningsorganene:

 • Samarbeidsutvalg (SU),
 • Skolemiljøutvalg (SMU)
 • Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Noen skoler kan ha en alternativ organisering av medvirkningsorganene.

 • Foreldrene kan ta opp aktuelle saker med organene, som har disse oppgavene:
 • Sikre foreldrenes rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen (SU) og skolemiljøet (SMU).
 • Bidra til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø (SU og SMU).
 • Fremme foreldrenes felles interesser og skape godt samhold mellom hjemmene og skolen, legge til rette for elevenes trivsel og positiv utvikling og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (FAU).

Hva kan foreldrene forvente av kommunen?

 • For å bedre elevenes skolemiljø og læringsresultater har Utdanningssektoren ulike systemer for å følge opp skolene:
 • Skedsmostandarder er et tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen. Standardene gir et mål for forventet nivå for en rekke kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen og psykososiale faktorer.
 • Kartlegginger og undersøkelser som gjennomføres jevnlig for å få innsikt i prestasjoner, trivsel og foreldres tilfredshet med skolen. Disse er: Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen, nasjonale prøver, lokale kartleggingsprøver.
 • Oppfølging av elevenes læring, prestasjoner og trivsel gjennom:
 • Rutine for overføring av informasjon fra barnehage til skole.
 • Oppfølging av elevers prestasjoner på nasjonale og lokale prøver i faste møter mellom skolens ledelse og skoleeier to ganger i året.
 • Skoleeiers dialogbaserte tilsyn med alle skolene for å løfte frem god praksis og for å utfordre eksisterende praksis.
 • Beredskapsteam mot mobbing. Teamet gir råd og veiledning til elever, foreldre og skoler, og kan bistå i saker der elever/foreldre opplever ikke å få den hjelp og støtte de trenger fra skolen.
 • En felles, tilrettelagt foreldreportal for skolenes informasjon til foreldrene gjennom opplæringsåret.
 • Rapportering til politikerne (Hovedutvalg for utdanning)
 • Kommunen kan alltid kontaktes om forhold som gjelder barnets situasjon på skolen, men skolen skal alltid kontaktes først.

Viktige regler

Vedtatt av Hovedutvalg for utdanning 21. september 2016