Skedsmo voksenopplærings virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Skedsmo voksenopplæringssenter gir pr 01.09.2016 opplæringstilbud til totalt 411 elever/ deltakere fordelt på 17 klasser. Av disse går 63 elever i grunnskole. Det gjennomføres norskkurs i 3 økter à 3 timer; formiddagskurs, ettermiddagskurs og kveldskurs. Det tilbys differensiert norskopplæring gjennom alfabetiseringskurs, og nivådelte klasser på spor 1 og spor 2/3. Skolen tilbyr også nettkurs på 2 nivåer. Skolen gir også opplæring til voksne på grunnskolens område i fagene norsk, engelsk, mate­matikk, naturfag og samfunnsfag på 3 nivåer.

Skolen er gjennomføringssted for norskprøven for voksne innvandrere. Både skolens elever, privatister i omegnen og elevene i norskopplæring i Bydel Gamle Oslo og YKS (samarbeidsorgan for bydelene Grorud, Alna, Bjerke og Stovner) avlegger sine prøver ved skolen. Prøven gjennomføres to ganger i året, og skal avlegges som en avsluttende prøve.

Deltakernes kompe­tanse innen bruk av IKT er svært varierende. IKT og bruk av digitale verktøy i undervisningen er satsningsområde skoleåret 2016-2017. Det er planlagt og påbegynt ulike kompetansehevingstiltak for personalet på dette området. Det er kjøpt inn iPader til bruk i undervisningen.

 

Tredje tertial 2106 hadde skolen et sykefravær på 10%. Det høye sykefraværet skyldes langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. Det er sannsynlig at sykefraværet videreføres på omtrent samme nivå første halvår 2017, men det forventes en reduksjon i andre halvår.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Bevisstgjøre lærere og elever om problemstillingen klima og miljø


Enhetens tiltak:

 

Drøfte i klassene hva den enkelte kan gjøre, og hva skolen kan gjøre for miljøet

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Utarbeide definisjon på hva begrepet medarbeiderskap innebærer for SKVO.

Enhetens tiltak:

Gjennomføre gruppearbeid/workshop rundt tema medarbeiderskap.

Faglighet

Enhetens mål: Sette fokus på begrepet faglighet og definere hvordan vi ønsker å øke fagligheten ved skolen

Enhetens tiltak:

Gjennomføre gruppearbeid/workshop rundt tema faglighet og bevissthet om egen praksis

 

Innhente informasjon om Lesson Studies og vurdere kursing i metoden

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: Redusere sykefraværet fra 10 % til % 7,3%

Enhetens tiltak:

Systematisk arbeid med sykefraværsoppfølging for langtidssykmeldte

Følge opp kommunens arbeidsmiljøundersøkelse med egen medarbeiderundersøkelse.

Handlingsprogram mål 1

Sikre rutiner som gjør virksomheten i stand til å møte behovet for norskopplæring og grunnskole for flyktninger i Skedsmo kommune ut fra økt bosetting av flyktninger.

Årsmål 1

Resultater på nasjonale norskprøver ligger på nasjonalt gjennomsnitt.

Enhetens mål: Resultatene på nasjonale norskprøver for deltakere som følger undervisningen på Skedsmo vo, og som avlegger avsluttende prøver, skal ligge på nasjonalt gjennomsnitt.

Enhetens tiltak:

            Følge eksisterende rutiner for pilotering og eksempeltesting

            Bruke norskprøver etter gammel mal som underveisvurdering

            Opplæring for å sikre lik praksis for sensorer og eksaminatorer

            Styrke lærernes og elevenes digitale kompetanse

            Opprettholde et differensiert opplæringstilbud til deltakerne

Lage en oversikt over oppnådde resultater som kun gjelder skolens deltakere.

Handlingsprogram mål 2

Styrke opplæringen innen digitale ferdigheter.

Årsmål 2

Det er iverksatt tiltak for å øke bruken av digitale verktøy i opplæringen.

Enhetens mål: Synliggjøre bruk av digitale verktøy i halvårsplan/årsplan (se kommunens «IKT-trapp»)

Grunnskoleteam: Gi elevene ferdigheter i tråd med ferdighetsmålene i Kunnskapsløftet

Norskteam: Gi elevene gode nok ferdigheter til å kunne delta aktivt i samfunnslivet (herunder arbeid og utdanning)


Enhetens tiltak:

Systematisk bruk av iPader

Systematisk opplæring av elevene i digitale ferdigheter. Arbeidet skal synliggjøres i halvårs- og årsplaner og implementeres i kompetansemålene.

Styrke den digitale kompetansen hos lærerne ved å opprette intern arbeidsgruppe på IKT-området for å utvikle og implementere skolens IKT-satsning.

Styrke den digitale kompetansen hos lærerne gjennom kursing av lærere i ny og relevant programvare/ digitale læringsverktøy.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?