Hopp til hovedinnholdet

Nitelva - områderegulering

Varsel om oppstart

Status: Ferdig
Slutt: 19. desember 2014

Åpent møte før planarbeidet

Status: Ferdig
Start: 26.01.15
Slutt: 26.01.15

Offentlig ettersyn av planprogram

Status: Ferdig
Start: 19.12.14
Slutt: 16.02.15

Behandling av planprogram

Status: Ferdig
Slutt: Mai 2015

Førstegangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: 23.11.2016

Offentlig ettersyn

Status: Ferdig
Start: 04. februar 2017
Slutt: 20.mars 2017

Andregangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: Vår 2018

Klagebehandling hos Fylkesmannen

Status: Underveis
Start: Januar 2019
Slutt: Sommeren 2019?

Hva

Arbeidet med områderegulering for Nitelva er i gang. Et viktig identitetsmål for Skedsmo kommune, er at Lillestrøm skal være en «miljøby med blågrønt hjerte». I denne forbindelse er Nitelva trukket frem som en viktig ressurs som bør utnyttes bedre, og som må ivaretas på riktig måte i framtida.

Planen skal sørge for at det verdifulle grønne langs elva blir ivaretatt, samtidig som den skal avklare på hvilken/hvilke strekninger det langs elva skal sikres en bærekraftig urban utvikling.

NitelvaBro
}
Planen skal også legge til rette for utvidelser av turveinettet og rekreasjonsareal langs elva, samtidig som den tar hensyn til viktige kvaliteter finnes der i dag. Eksempler på slike kvaliteter er landbruk og matjord, samt landskapsområder med rikt plante- og dyreliv.

Hvor

Planen er avgrenset av kommunegrensa mot Nittedal i nord og mot naturreservatet Sørumsneset i sør. Langs elva går planen hovedsakelig i hundremetersbeltet (kun på Skedsmo-siden av elva der hvor elva grenser til Rælingen), og langs noen strekninger innlemmes sidevassdrag, raviner og våtmarksområder, som naturlig henger sammen med elva.

Hvem

Skedsmo kommune, planavdelingen er ansvarlig for prosjektet, og utarbeides av konsulentene Tegn3 arkitekter.

Når

Planoppstart ble varslet den 19.12.2014.

Planprogram for områderegulering av Nitelva lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2014 til 16.02.2015. I den forbindelse ble det i januar 2015 holdt et åpent informasjonsmøte på Rådhuset.

Planprogrammet ble fastsatt 20.05.2015.

Områderegulering for Nitelva ble politisk førstegangsbehandlet 23.11.2016, og det ble vedtatt at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for teknisk sektor ønsket et tillegg i planen, det ble innarbeidet et ekstra alternativ til turvei ved Solvangen/Valstad. Dette tillegget lå ved planforslaget som et eget notat, og blir innarbeidet i planen til andregangsbehandling.

Forslaget ble sendt på høring og lå ute til offentlig ettersyn med mulighet for å komme med innspill i perioden 04.02.2017 - 20.03.2017.

Politisk andregangsbehandling av planforslaget forventes i februar 2018.

Områdereguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 04.04.2018. Det kom to klager på planvedtaket. Klagene ble behandlet av kommunestyret 12.12.2018. De ble ikke tatt til følge. 
03.01.2019 ble klagesaken sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Kommunen forventer en avgjørelse fra fylkesmannen sommeren 2019. 

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Saksbehandler

Tore Syvert Haga