Nitelva - områderegulering

Varsel om oppstart

Status: Ferdig
Slutt: 19. desember 2014

Åpent møte før planarbeidet

Status: Ferdig
Start: 26.01.15
Slutt: 26.01.15

Offentlig ettersyn av planprogram

Status: Ferdig
Start: 19.12.14
Slutt: 16.02.15

Behandling av planprogram

Status: Ferdig
Slutt: Mai 2015

Førstegangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: 23.11.2016

Offentlig ettersyn

Status: Underveis
Start: 04. februar 2017
Slutt: 20.mars 2017

Åpent møte om planforslaget

Status: Planlagt
Slutt: Vår 2017

Andregangs behandling

Status: Planlagt
Slutt: Vår 2017

Hva

Arbeidet med områderegulering for Nitelva er i gang. Et viktig identitetsmål for Skedsmo kommune, er at Lillestrøm skal være en «miljøby med blågrønt hjerte». I denne forbindelse er Nitelva trukket frem som en viktig ressurs som bør utnyttes bedre, og som må ivaretas på riktig måte i framtida.

Planen skal sørge for at det verdifulle grønne langs elva blir ivaretatt, samtidig som den skal avklare på hvilken/hvilke strekninger det langs elva skal sikres en bærekraftig urban utvikling.

NitelvaBro
}
Planen skal også legge til rette for utvidelser av turveinettet og rekreasjonsareal langs elva, samtidig som den tar hensyn til viktige kvaliteter finnes der i dag. Eksempler på slike kvaliteter er landbruk og matjord, samt landskapsområder med rikt plante- og dyreliv.

Hvor

Planen er avgrenset av kommunegrensa mot Nittedal i nord og mot naturreservatet Sørumsneset i sør. Langs elva går planen hovedsakelig i hundremetersbeltet (kun på Skedsmo-siden av elva der hvor elva grenser til Rælingen), og langs noen strekninger innlemmes sidevassdrag, raviner og våtmarksområder, som naturlig henger sammen med elva.

Hvem

Skedsmo kommune, planavdelingen er ansvarlig for prosjektet, og utarbeides av konsulentene Tegn3 arkitekter.

Når

Områderegulering for Nitelva ble politisk førstegangsbehandlet 23.11.2016, og det ble vedtatt at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget ligger nå ute til offentlig ettersyn, og fristen for å komme med innspill til planen er 20.03.2017.
Politikerne ønsker et tillegg i planen, det skal innarbeides et ekstra alternativ til turvei ved Solvangen/Valstad. Dette tillegget ligger ved som et eget notat, og innarbeides i planen til andregangsbehandling.

Forslaget Planoppstart ble varslet 19.desember 2014.

Planprogram for områderegulering av Nitelva lå ute til offentlig ettersyn i perioden 19.12.2014 til 16.02.2015. I den forbindelse ble det i januar 2015 holdt et åpent informasjonsmøte på Rådhuset.

Planprogrammet ble fastsatt 20.05.2015.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Saksbehandler

Tore Syvert Haga

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?