Hopp til hovedinnholdet

Strømmen Øst

Utarbeidelse av planforslag

Status: Ferdig
Start: November 2013
Slutt: Mars 2015

Første gangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: 08. april 2015

Bearbeiding av planforslaget

Status: Ferdig
Slutt: Vår/sommer 2015

Ny førstegangs behandling

Status: Ferdig
Slutt: Høsten 2015

Offentlig ettersyn av planen

Status: Ferdig
Slutt: Høsten 2015

Endelig vedtak av områdereguleringsplan

Status: Ferdig
Slutt: I løpet av 2015

Vedtak om nytt planforslag

Teknisk hovedutvalg vedtok at rådmannen skal utarbeide en ny sak.  Der skal det vurderes å åpne for en fortetting som inkluderer eksisterende bebyggelse.

Hva

Områdereguleringsplanen er et kommunalt planarbeid hvor hensikten er å gi langsiktige føringer for strukturering av sentrumskjernen.  Det planlegges sentrumsutviklingen, eller eventuelt  bevaring, i østre del av Strømmens sentrumkjerne. Tilpasning til eksisterende villabebyggelse mot øst er et viktig fokusområde.

Strømmen øst
}

Hvor

Planen omfatter Strømsveien og områdene østover på strekningen fra Guldalsveien til Frydenlundsgata. Den østlige planavgrensingen varierer litt og går blant annet i Nygårdsveien, Lerdalskroken og Lillebakveien.

Hvem

Arbeidet med områderegulering for Strømmen Øst ledes av kommunen. 

Asplan Viak har, i nært samarbeid med kommunen, gjennomført planprosessen og utarbeidet planens dokument.  Oppdragsansvalig for Asplan Viak har vært

Hanne Jonassen, Hanne.Jonassen@Asplanviak.no

Når

Arbeidet med arealutviklingen i østre del av Strømmen sentrum startet allerede i 2008, da det ble utarbeidet en utviklings- og fortettingsplan.  Prosessen med områdereguleringsplan startet i 2013, og skal etter planen fullføres i 2015.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Ozrenko Gacic

Prosjektleder