Hopp til hovedinnholdet

Flomvollene på Leirsund

Forprosjekt for flomvollene på Leirsund

Status: Ferdig
Start: Januar 2016
Slutt: Januar 2017


Stabilitetsberegninger (geoteknisk notat)

Status: Ferdig
Start: Juni 2016
Slutt: September 2016

Grunnundersøkelser (geoteknisk notat)

Status: Ferdig
Start: Januar 2017
Slutt: Januar 2017

Informasjonsmøte for beboere

Status: Ferdig
Start: Januar 2017
Slutt: Januar 2017

Møte med NVE

Status: Ferdig
Start: Februar 2017
Slutt: Februar 2017

Regulering

Status: Underveis
Start: Mai 2017
Slutt: Mai 2019

Anbud detaljprosjekt

Status: Planlagt
Start: Mars 2019
Slutt: Juni 2019

Detaljprosjekt

Status: Underveis
Start: August 2017
Slutt: Mai 2019

Hva

Basert på de siste beregningene fra NVE om flomsoner og klimaendringer er det nødvendig å vurdere en eventuell heving av de eksisterende flomvollene på Leirsund. For en flom i Leira viser klimaframskrivingene at det kan forventes 20% økning i vannføringen for en 200-årsflom fram mot år 2100 (NVE).

Generelt er det forventet at ekstremnedbør og regnflommer kommer til å øke i hele landet, mens snøsmelteflommer i de større vassdragene vil avta. Leira reagerer raskt på regn fordi tilrenningen kommer fra et stort nedbørsfelt og Leira er smal med få muligheter for vannet å strømme ut på sideareal. Disse typer elver er de mest sårbare nedbørsfeltene for ekstremnedbør og regnflommer.

Hvem

Skedsmo kommune har prosjektledelsen og er byggherre for anleggene. Cowi AS har utarbeidet et forprosjekt, mens Norconsult skal utarbeide en detaljområdereguleringsplan og et detaljprosjekt.

Hvor

Flomvollene på Leirsund ligger i Sundveien (øst for Leira) og Sundstuveien (vest for Leira). Flomvollene er markert i rødt på kartet. Se også kart nederst på siden.

Flomvollen på Leirsund
}

Når

I januar 2016 ble forprosjektet "Flomberedskap Leirsund. Heving av flomvoll." igangsatt og det ble ferdigstilt i januar 2017. Som en del av forprosjektet inngår forslag til automatiske, tekniske løsninger for å ivareta vann- og avløpssituasjonen fra områdene. I tillegg ble det gjennomført geotekniske undersøkelser, som utreder stabilitetsberegninger og grunnundersøkelser. I april 2017 stilte Plan- og bygningsavdelingen i Skedsmo kommune krav til en detaljområdereguleringsplan for å kunne legge til rette for heving av flomvollene, og denne prosessen er estimert til å være ferdig i løpet av 2018, og da vil planleggingen for bygging starte.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Asgeir Hagen

Prosjektleder