Hopp til hovedinnholdet

Hvam - områderegulering

Varsel om oppstart

Status: Ferdig
Start: 05.04.2017
Slutt: 19.05.2017

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

Status: Ferdig
Start: 27.04.2017
Slutt: 27.04.2017

Justering av planprogram

Status: Ferdig
Start: 22. mai
Slutt: 4. juni

Behandling av planprogram

Status: Ferdig
Start: 29. mai
Slutt: 18. juni

Fastsettelse av planprogram

Status: Ferdig
Start: 17. juni
Slutt: 21. juni


Workshop med grunneiere

Status: Ferdig
Start: 11. oktober
Slutt: 11. oktober


Mulighetsstudie

Status: Ferdig
Start: Uke 50
Slutt: Uke 13

Geoteknisk vurdering

Status: Ferdig
Start: Uke 51
Slutt: Uke 17

Utarbeidelse av temautredninger

Status: Underveis
Start: Uke 51, 2017
Slutt: Uke 50, 2018

Utarbeidelse av planforslag

Status: Planlagt
Start: Uke 47, 2018
Slutt: Uke 3, 2019

Innsendelse av reguleringsplan til 1.gangsbehandling

Status: Planlagt
Start: tidlig 2019

Hva

Skedsmo kommune har startet opp en såkalt «områdereguleringsplan for Hvam» med fokus på næringsområdene der. 

En områdereguleringsplan er en planform som skal utarbeides av kommunen, for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 

Formålet med en områdereguleringsplan - sett i forhold til detaljreguleringsplan - er å styrke den kommunale planleggingen for et større område, som da kan se på mange flere eiendommer og utviklingspotensialet for området totalt, det vil si utover og uavhengig av tomtegrensene. Dette bidrar til mer forutsigbare rammer for økt privat planlegging med detaljreguleringsplaner i etterkant. Diskusjonen om de store rammene i by- og stedsutvikling, knyttet til funksjoner og utforming, høyder og vegsystem, kollektivtransport, grønnstruktur, avgrensing mot landbruks-, frilufts- natur- og reindriftsområder og så videre, hører hjemme i områderegulering.

Når det gjelder Hvam, er formålet med planarbeidet at prosjektområdet skal få en forsterket urban karakter med høyere utnyttelse og foredling av bygningsmassen, slik at det vil oppleves som en link mot byen og en byport som er godt synlig fra E6. Det skal legges til rette for bymerker / landemerke på utvalgte steder og dermed vise veien inn til Lillestrøm. I tillegg skal det legges til rette for en blågrønn struktur slik at Nitelva integreres som et opplevelsesmoment i næringslandskapet.

Sett i forhold til planens arealformål betyr det at det legges opp til å regulere området til næring for plasskrevende varehandel med tilhørende kontorvirksomhet, muligens lagervirksomhet. Det er ønskelig med økt grad av utnytting, gode estetiske kvaliteter, bedret veistruktur og kollektivtraséer.

Hvem

Skedsmo kommune, ved plan- og bygningsavdelingen er ansvarlig for prosjektet, og plandokumentene utarbeides av konsulentene hos Hjellnes Conult AS, i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og Løvlien Georåd AS.

Hvor

Planområdet er tegnet inn med stiplet linje på kartutsnittet. Området er på ca. 983 mål og omfatter i all hovedsak de arealene på Hvam som i kommuneplanen for 2015 -2026 er satt av til kombinerte formål med krav om felles områderegulering i kommunal regi. 

Planavgrensning Hvam
}

Når

Oppstart av planarbeid ble varslet i april 2017, og forslag til planprogram for utredningstemaer var lagt ut til offentlig høring med frist 19.mai 2017. 

Fylkeskommunen ved arkeologisk feltenhet er informert om prosjektet. Arkeologene skal foreta en befaring i prosjektområdet og skal gjennomføre noe sjakting helt i sørvestlige deler av området etter påske 2017.

Det ble ikke registrert kulturminner i området.

Dersom alt går som planlagt, vil et omforent planforslag inklusive utredningsrapportene sendes til førstegangs politisk behandling og til offentlig ettersyn tidlig i 2019.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Overarkitekt

Berit Irmgard Hessel