Hvam - områderegulering

Varsel om oppstart

Status: Ferdig
Start: 05.04.2017
Slutt: 19.05.2017

Åpent informasjonsmøte om planarbeidet

Status: Ferdig
Start: 27.04.2017
Slutt: 27.04.2017

Justering av planprogram

Status: Ferdig
Start: 22. mai
Slutt: 4. juni

Behandling av planprogram

Status: Ferdig
Start: 29. mai
Slutt: 18. juni

Fastsettelse av planprogram

Status: Ferdig
Start: 17. juni
Slutt: 21. juni


Workshop med grunneiere

Status: Ferdig
Start: 11. oktober
Slutt: 11. oktober

Utarbeidelse av temautredninger

Status: Planlagt
Start: Uke 25
Slutt: Uke 45

Mulighetsstudie

Status: Planlagt
Start: Uke 35
Slutt: Uke 57

Utarbeidelse av planforslag

Status: Planlagt
Start: Uke 25
Slutt: Uke 50

Innsendelse av reguleringsplan til 1.gangsbehandling

Status: Planlagt
Start: Uke 51
Slutt: Uke 51

Hva

Næringsområdene på Hvam i Skedsmo kommune skal omreguleres.

Området skal få en forsterket urban karakter med link mot byen og det skal legges til rette for en blågrønn struktur. Hvam- området skal være en byport som er godt synlig fra E6.

Planleggingens formål er å regulere området til næring for plasskrevende varehandel med tilhørende kontorvirksomhet. Det er ønskelig med økt grad av utnytting, gode estetiske kvaliteter, bedret veistruktur og kollektivtraséer.

Hvem

Skedsmo kommune, plan- og bygningsavdelingen er ansvarlig for prosjektet, og plandokumentene utarbeides av konsulentene hos Hjellnes Conult AS, i samarbeid med Dyrvik Arkitekter AS og Løvlien Georåd AS.

Hvor

Planområdet er tegnet inn med stiplet linje på kartutsnittet. Området er på ca. 983 mål og omfatter i all hovedsak de arealene på Hvam som i kommuneplanen for 2015 -2026 er satt av til kombinerte formål med krav om felles områderegulering i kommunal regi. 

Planavgrensning Hvam
}

Når

Oppstart av planarbeid ble varslet i april 2017, og forslag til planprogram for utredningstemaer er lagt ut til offentlig høring med frist 19.mai 2017. 

Fylkeskommunen ved arkeologisk feltenhet er informert om prosjektet. Arkeologene skal foreta en befaring i prosjektområdet og skal gjennomføre noe sjakting helt i sørvestlige deler av området etter påske 2017.

Grunneiere er blitt kontaktet.

Dersom alt går som planlagt, vil et omforent planforslag inklusive utredningsrapportene sendes til førstegangs politisk behandling og til offentlig ettersyn mot slutten av 2017.

Lenker

Kontakt prosjektansvarlig

Overarkitekt

Berit Irmgard Hessel

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?