Hopp til hovedinnholdet

Workshop

Hensikten med workshop’en var å få kartlagt hvilke ønsker og visjoner grunneiere har for Hvam-området i sin helhet og for sine respektive tomter. Målet var å få på plass et omforent grunneieralternativ, dvs. det såkalte «alternativ 2» slik som beskrevet i fastsatt planprogram for utredningsarbeidet med områdereguleringsplan for Hvam.

Planprogrammet inneholder tre alternativer. Gjennom utredningsarbeidet skal disse vurderes og sammenlignes. Et av dem vil danne utgangspunkt for utformingen av planforslaget.

Alternativ 0 innebærer en videreføring av dagens situasjon:
 • Den utviklingen som de gjeldende reguleringsplanene legger opp til vil med andre ord fortsette.
Alternativ 1 – Arealbruk i samsvar med kommuneplanen:
 • Dette innebærer en utvikling som er i tråd med gjeldende kommuneplan, samt overordna strategier som oppsummert i planprogrammet, blant annet:
 • Forretning for plasskrevende handel, industri og utvikling av kollektivterminalen Olavsgaard.
 • Muligheter for utvikling innenfor føringene/rammene som er gitt i overordnet plan.
 • Satsing på kollektivtrafikk og å sikre gode forbindelser for myke trafikanter.
Alternativ 2 – Behov spilt inn fra grunneierne:
 • Dette alternativer baserer seg på å følge innspill fra grunneiere på Hvam, blant annet:
 • Utvikling av felt KF14. Hotell og kontor/ lett industri.
 • Utvikling av KF15 med høy utnyttelsesgrad. Utvide dagens bruk.
 • Åpninger for kontor og lagerformål.
 • Bedre atkomst til Oslo Kristne Senter, samt åpne for kombinerte formål.
 • Basere seg på innspill fra mulighetsstudie og ideverksted.
Utredningsarbeidet vil med andre ord altså se på alle de tre alternativene og sette dem opp mot hverandre for så å komme frem til det mest hensiktsmessige planforslaget for området.

Det var bra oppmøte. Kommunen sto for velkomsten og en liten innføring i problemstillingene og utfordringer og muligheter i planområdet. Kommunens innleide konsulent ledet gruppearbeidet.

Før de som hadde møtt opp ble sluppet løs på gruppearbeidet, fikk grunneiere anledning til å presentere seg selv og sine egne prosjekter for sine tomter.
 
Siden en områdereguleringsplan er et nokså overordnet plandokument ønsket man å rette fokus på spørsmål knyttet til arealbruksformål, høyder og volumer, forbindelseslinjer /-strukturer (så som veinettet for biler, og for de myke trafikanter), samt til type design og karakter for den mulige fremtidige utbyggingen.
illustrasjon
}
Gruppearbeidet var innrettet slik at hver gruppe fikk et plankart over området som kun viste de store veiforbindelsene Trondheimsveien (Rv. 22) og Nordbyveien, Fetveien langs Nitelva, (E6?) samt grøntdraget langs elvebreddene og terreng med høydekotene. Dagens bebyggelse lå også inne som lysegrå flater og kartet var påført et rutenett for å tydeliggjøre dagens bebyggelsesstruktur og vise mulige framtidige feltstørrelser.
 
Oppgaven til gruppene var:

 • å legge ut LEGO-klosser i planområdet for å markere høyder og volumer de kunne se for seg og snakke om type virksomheter og bruk for disse, 
 • å velge type design ved hjelp av kort som arkitektene hadde med seg, 
 • å tegne inn ytterligere veiforbindelser,
 • ...og det de måtte ønske.
 
Til slutt fikk hver gruppe anledning til å presentere sitt planforslag.

Det ble en livlig diskusjon i hver gruppe! Konsulentene og arkitektene som var satt av til å være «sekretær» for hver av gruppene for å notere det som ble sagt underveis hadde mye å gjøre.
Notatene ble oppsummert i et notat i etterkant. En liten filmsnutt illustrerer gruppene i arbeid.

Da workshop’en ble avrundet hadde alle parter oppnådd noe:
 • Grunneiere hadde fått sagt sitt og opprettet kontakt seg imellom. De vurderer å lage selv et omforent «alternativ 2» som kan legges til grunn som del av mulighetsstudiet.
 • Konsulentene og arkitektene fikk mye input og mange signaler av grunneiere om hvilke tema vil komme til å trenge fordypning.
 • Kommunen hadde oppnådd kontakt med grunneiere og fått forklart planprosessen og veien videre.