Hopp til hovedinnholdet

Revisjon av kommuneplan

Politisk vedtak om oppstart av planarbeid

Status: Ferdig
Slutt: 25.05.16

Politisk vedtak av kommunal planstrategi

Status: Ferdig
Slutt: 19.10.16

Utarbeidelse av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2016

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Status: Ferdig
Start: Januar 2017
Slutt: August 2017

Administrativ workshop på tvers av sektorene

Status: Ferdig
Start: 29. august 2017


Fastsetting av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2017


Informasjonskveld ang. håndtering av arealinnspill til oppstartsvarsling av kommuneplanarbeidet

Status: Ferdig
Start: 13. desember 2017


Politisk seminar rundt aktuelle problemstillinger

Status: Ferdig
Start: 7.mars 2018


Utredningsfase og utarbeidelse av planforslag

Status: Underveis
Start: November 2017
Slutt: August 2018

Behandling av planforslag

Status: Planlagt
Start: Oktober 2018
Slutt: Oktober 2018

Offentlig ettersyn

Status: Planlagt
Start: November 2018
Slutt: Desember 2018

Behandling i Formannskapet

Status: Planlagt
Start: Mai 2019
Slutt: Mai 2019

Behandling i Kommunestyret

Status: Planlagt
Start: Juni 2019
Slutt: Juni 2019

Hva

Kommuneplanen er en svært viktig plan for kommunen. Planen tar for seg de viktigste mål og oppgaver i kommunen, og gir en beskrivelse av hvordan vi har tenkt å håndtere disse utfordringene. Den omfatter utvikling på alle sektorer - Utdanning, Kultur, Helse- og sosial, Teknisk og for Sentraladministrasjonen.

Planen varer i tolv år men behandles på nytt (rulleres) vanligvis etter kommunevalget hvert fjerde år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. 

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes, og hvordan  strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres. 

Se plandokumenter for gjeldende Kommuneplan 2015-2026.

Hvor

Kommuneplanen omfatter hele kommunen, og utgjør dermed et samlet areal på 77 km2.

Hvem

Kommuneplanen utarbeides av kommunen.

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe, og påser at sektorene deltar og bidrar til en omforent plan.

Revisjonsarbeidet er delt inn i den strategiske samfunnsdelen, med prosjektleder Øyvind Daaland Lesjø fra rådmannens stab, og arbeidet med arealdelen, med prosjektleder Berit Irmgard Hessel, fra plan- og bygningsavdelingen. De to prosjektlederne jobber tett sammen og har en stor tverrsektoriell gruppe av medarbeidere og fagfolk. 

Når

Arbeid med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men revisjonen av planen for 2019 til 2030 startet i mai 2016, etter politisk vedtak i formannskapet 25.05.2016.

Forslag til planstrategi ble vedtatt i formannskapets møte 19.10.2016. I kommunal planstrategi ble det bestemt at både samfunnsdel og arealdel av kommuneplanen skulle revideres.

På bakgrunn av vedtatt planstrategi ble det utarbeidet forslag til planprogram, behandlet av formannskapet i møte 15.02.2017. Det ble vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i perioden 18.02.2017 – 01.04.2017, samtidig med formell kunngjøring om oppstart av kommuneplanprosessen.

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 08.11.2017. Administrasjonen er nå i gang med en aktiv utredningsfase i henhold til utredningspunktene i planprogrammet.

Når det etter utredningsfasen foreligger resultater og tall fra analyser, beregninger og andre fakta, føres disse sammen til et grunnlag som brukes til å lage et revidert, nytt forslag til kommuneplan.

Planlagt overordnet fremdrift

I følge tidsplanen skal planforslag legges frem for politisk behandling like over sommeren 2018. Offentlig høring vil da komme rett etter dette i 2018. Alle plandokumentene, for både samfunnsdelen og arealdelen, gjøres da tilgjengelig for allmennheten med høringsfrist på minst 6 uker.

Kontaktpersoner for prosjektet

Øyvind Daaland Lesjø

Ansvarlig for samfunnsdelen

Berit Irmgard Hessel

Ansvarlig for arealdelen