Hopp til hovedinnholdet

Revisjon av kommuneplan

Politisk vedtak om oppstart av planarbeid

Status: Ferdig
Slutt: 25.05.16

Politisk vedtak av kommunal planstrategi

Status: Ferdig
Slutt: 19.10.16

Utarbeidelse av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2016

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Status: Ferdig
Start: Januar 2017
Slutt: August 2017

Administrativ workshop på tvers av sektorene

Status: Ferdig
Start: 29. august 2017


Fastsetting av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2017


Informasjonskveld ang. håndtering av arealinnspill til oppstartsvarsling av kommuneplanarbeidet

Status: Ferdig
Start: 13. desember 2017


Politisk seminar rundt aktuelle problemstillinger

Status: Ferdig
Start: 7.mars 2018


Utredningsfase og utarbeidelse av planforslag

Status: Ferdig
Start: November 2017

Behandling av planforslag

Status: Ferdig
Start: 23. Oktober 2018


Offentlig ettersyn

Status: Underveis
Start: 13. februar 2019
Slutt: 28. mars 2019

Informasjonsmøte Rådhuset Lillestrøm

Status: Planlagt
Start: 26. feb kl 1700
Slutt: 26. feb kl 1900

Informasjonsmøte Strømmen bibliotek

Status: Planlagt
Start: 27. februar kl 1700
Slutt: 27. februar kl 1900

Informasjonsmøte Skedsmo samfunnshus

Status: Planlagt
Start: 28. februar kl 1700
Slutt: 28. februar kl 1900

Behandling i Formannskapet

Status: Planlagt
Start: Mai 2019
Slutt: Mai 2019

Behandling i Kommunestyret

Status: Planlagt
Start: Juni 2019
Slutt: Juni 2019

Hva

Kommuneplanen er en svært viktig plan for kommunen. Planen tar for seg de viktigste mål og oppgaver i kommunen, og gir en beskrivelse av hvordan vi har tenkt å håndtere disse utfordringene. Den omfatter utvikling på alle sektorer - Utdanning, Kultur, Helse- og sosial, Teknisk og for Sentraladministrasjonen.

Planen varer i tolv år men behandles på nytt (rulleres) vanligvis etter kommunevalget hvert fjerde år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. 

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes, og hvordan  strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres. 

Se plandokumenter for gjeldende Kommuneplan 2015-2026.

Hvor

Kommuneplanen omfatter hele kommunen, og utgjør dermed et samlet areal på 77 km2.

Hvem

Kommuneplanen utarbeides av kommunen.

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe, og påser at sektorene deltar og bidrar til en omforent plan.

Revisjonsarbeidet er delt inn i den strategiske samfunnsdelen, med prosjektleder Marianne Larsen,  fra plan- og bygningsavdelingen og arbeidet med arealdelen, med prosjektleder Berit Irmgard Hessel, også fra plan- og bygningsavdelingen. De to prosjektlederne jobber tett sammen og har en stor tverrsektoriell gruppe av medarbeidere og fagfolk. 

Når

Arbeid med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men revisjonen av planen for 2019 til 2030 startet i mai 2016, etter politisk vedtak i formannskapet 25.05.2016.

Forslag til planstrategi ble vedtatt i formannskapets møte 19.10.2016. I kommunal planstrategi ble det bestemt at både samfunnsdel og arealdel av kommuneplanen skulle revideres.

På bakgrunn av vedtatt planstrategi ble det utarbeidet forslag til planprogram, behandlet av formannskapet i møte 15.02.2017. Det ble vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i perioden 18.02.2017 – 01.04.2017, samtidig med formell kunngjøring om oppstart av kommuneplanprosessen.

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 08.11.2017. Administrasjonen er nå i gang med en aktiv utredningsfase i henhold til utredningspunktene i planprogrammet.

Administrasjonen sendt over sitt planforslag til politikken høsten 2018, og formannskapet behandlet planforslag til ny kommuneplan i sitt møte 21.11.2018. Formannskapet vedtok å legge ut planforslag ut til offentlig ettersyn med visse endringer, sammenfattet i protokollen fra møtet.

Siden har administrasjonen innarbeidet vedtatte endringer og suppleringer i alle plandokumenter. Fra 13. februar til og med 28. mars 2019 legges planforslaget ut til offentlig ettersyn.

I kommunens kartportal under «Arealplaner i Skedsmo» blir det lagt til et eget lag for Offentlig ettersyn av kommuneplan (2019 – 2030) , for slik å gjør det lettere å lese selve plankartet. Her vil det være mulig å slå av og på hensynssoner og zoome seg inn og ut av kartet.

Planlagt overordnet fremdrift

Alle merknader sendt inn i forbindelse med offentlig ettersyn oppsummeres kontinuerlig og administrasjonen vil ta stilling til og vurdere alle innspill. Et nytt saksfremlegg vil til slutt oppsummere mulige nye justeringer når revidert planforslag legges frem for politisk annengangsbehandling (sluttbehandlingen), forhåpentligvis i mai.

Kontaktpersoner for prosjektet

Marianne Larsen

Ansvarlig for samfunnsdelen

Berit Irmgard Hessel

Ansvarlig for arealdelen