Hopp til hovedinnholdet

Revisjon av kommuneplan

Politisk vedtak om oppstart av planarbeid

Status: Ferdig
Slutt: 25.05.16

Politisk vedtak av kommunal planstrategi

Status: Ferdig
Slutt: 19.10.16

Utarbeidelse av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2016

Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Status: Ferdig
Start: Januar 2017
Slutt: August 2017

Administrativ workshop på tvers av sektorene

Status: Ferdig
Start: 29. august 2017


Fastsetting av planprogram

Status: Ferdig
Start: November 2017


Informasjonskveld ang. håndtering av arealinnspill til oppstartsvarsling av kommuneplanarbeidet

Status: Ferdig
Start: 13. desember 2017


Politisk seminar rundt aktuelle problemstillinger

Status: Ferdig
Start: 7.mars 2018


Utredningsfase og utarbeidelse av planforslag

Status: Ferdig
Start: November 2017

Behandling av planforslag

Status: Ferdig
Start: 23. Oktober 2018


Offentlig ettersyn

Status: Ferdig
Start: 13. februar 2019
Slutt: 28. mars 2019


Informasjonsmøter

Status: Ferdig
Start: Februar 2019
Slutt: Februar 2019

Behandling i Formannskapet

Status: Ferdig
Start: 29. mai 2019
Slutt: 29. mai 2019

Behandling i Kommunestyret

Status: Ferdig
Start: 12. juni 2019
Slutt: 12. juni 2019


Drøfting av innsigelser med myndighetene

Status: Planlagt
Start: august 2019

Begrenset ettersyn for deler av planen

Status: Planlagt
Start: Høsten 2019

Sluttbehandling for deler av planen

Status: Planlagt
Start: Høst 2019
Slutt: Desember 2019

Hva

Kommuneplanen er én av kommunens viktigste overordnete planer. Dette fordi kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune, og omfatter utvikling på tvers av alle sektorer - Utdanning, Kultur, Helse- og sosial, Teknisk og for Sentraladministrasjonen.

Hvor skal vi ha grønne områder, hvordan planlegger vi for å oppnå god helse, hvordan samarbeider vi best med nabokommuner, hvordan skaper vi en god kunnskapsby, hvor skal busser, sykkelstier og turløyper gå, hvor skal vi bygge nye, gode boligområder og hvor høyt skal vi bygge? Dette er noen av temaene som kommuneplanen gir svar på.

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Planen varer i tolv år men behandles på nytt (rulleres) vanligvis etter kommunevalget hvert fjerde år. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med kart og bestemmelser

 

Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. 

 

Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner. Fagfolk snakker da om såkalte «arealkonsekvenser av målene definert i samfunnsdelen».

 

Hvor

Kommuneplanen omfatter hele kommunen, og utgjør dermed et samlet areal på 77 km2.

Hvem

Kommuneplanen utarbeides av kommunen.

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe, og påser at sektorene deltar og bidrar til en omforent plan.

Revisjonsarbeidet er delt inn i den strategiske samfunnsdelen, med prosjektleder Marianne Larsen,  fra plan- og bygningsavdelingen og arbeidet med arealdelen, med prosjektleder Berit Irmgard Hessel, også fra plan- og bygningsavdelingen. De to prosjektlederne jobber tett sammen og har en stor tverrsektoriell gruppe av medarbeidere og fagfolk. 

Når

Arbeid med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men revisjonen av planen for 2019 til 2030 startet i mai 2016, etter politisk vedtak i formannskapet 25.05.2016.

Forslag til planstrategi ble vedtatt i formannskapets møte 19.10.2016. I kommunal planstrategi ble det bestemt at både samfunnsdel og arealdel av kommuneplanen skulle revideres.

På bakgrunn av vedtatt planstrategi ble det utarbeidet forslag til planprogram, behandlet av formannskapet i møte 15.02.2017. Det ble vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i perioden 18.02.2017 – 01.04.2017, samtidig med formell kunngjøring om oppstart av kommuneplanprosessen.

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 08.11.2017. Dette ble startskuddet for den omfattende prosjektgruppen til å sette i gang utredningsfasen i henhold til utredningspunktene i planprogrammet.

Administrasjonen sendt over sitt planforslag til politikken høsten 2018, og formannskapet behandlet planforslag til ny kommuneplan i sitt møte 21.11.2018. Formannskapet vedtok å legge ut planforslag ut til offentlig ettersyn med visse endringer, sammenfattet i protokollen fra møtet.

Forslag til ny kommuneplan 2019 – 2030 lå ute til høring (offentlig ettersyn) i perioden 13. februar – 28. mars 2019. 

I høringsperioden ble det sendt inn 83 merknader, de fleste på flere sider og til flere forhold. 

Blant disse innsendte merknader var det også innsigelser fra flere fagmyndigheter, slik som fylkesmannen, fra fylkeskommunen og Norges vassdrags- og energidirektoratet.

I sitt møte 12 juni 2019 valgte kommunestyret å egengodkjenne nye kommuneplan 2019 – 2030 med uløste innsigelser, samt å vedta noen endringer som krever begrenset ny høring for disse deler av planen. 

Gyldighet og innsigelser

Med kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel er denne straks bindende for arealbruken (jf Plan- og bygningslovens § 11-16), med unntak av de feltene det er fremmet innsigelse mot. 

Dette gjelder følgende felt:
  • Felt B7 «Framtidig boligbebyggelse» ved Kløverenga terrasse – innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV)
  • Felt KF29 «Framtidige kombinerte formål – bolig og tjenesteyting» ved Oslo Kristne Senter – innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV), 
  • Diverse formål på Nordbyjordet (felt KF12 «Framtidige kombinerte formål», felt IA2 «Framtidig idrettsanlegg», felt G5 «Framtidig grønnstruktur», framtidig samferdselstrasé for «ny Nordbyvei») – innsigelser både fra Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) og fra Akershus fylkeskommune (AFK).
Disse vil nå tas opp til mekling med de respektive innsigelsesmyndighetene. Dersom mekling ikke fører fram til enighet, oversendes innsigelsessakene til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
 
Status for disse arealene avklares derfor på et senere tidspunkt. 
Inntil saken er avgjort, er derfor disse feltene tegnet som «hvite flekker» på kartet.
 
Begrenset offentlig ettersyn
Ved sluttbehandlingen ønsket kommunestyret å endre et areal og legge til noen planbestemmelser med mulige tyngende konsekvenser. Disse ønskede endringene har ikke vært på offentlig ettersyn og høring og vil derfor kreve en særskilt saksbehandling for å ivareta den lovpålagte medvirkningen. Dette gjelder følgende forhold:
  • Gbnr.: 77/961 og 77/1187 (tennisbanene øst for Strømmen kirke) foreslås endret fra «nåværende friområde» til «framtidig boligbebyggelse – lavblokker».
  • Tillegg til planbestemmelsenes § 1-8.3.2: Estetikk og utomhusplan skal legges fram sammen med reguleringsplanforslaget.
  • Endring §1-12.3, 2. avsnitt Krav til gjesteparkering: Ved utbygging av felt med 8 eller flere boenheter skal det etableres minst 4 allment tilgjengelige bilparkeringsplasser for besøkende, uavhengig om det er krav til parkering i prosjektet ellers.
  • Tillegg til planbestemmelsenes §2-1.2.3 Avfall / §2-3.1.6 Avfall: Alle prosjekter med mobilt avfallssug i områder regulert til sentrumsformål skal dimensjoneres og bygges på en måte som senere muliggjør enkelt tilknytning til et stasjonært avfallssug felles for hele sentrumsområdet.
 
Disse fire endringsforslagene skal nå konsekvensutredes i egen planbeskrivelse med et nytt, men begrenset offentlig ettersyn etter sommeren. 
Med «begrenset offentlig ettersyn» menes det her, at det ikke vil gjelde en ny høring av hele kommuneplanen, men kun av disse tydelige avgrensete punktene nevnt ovenfor.
 
Slik sett sitter kommunen igjen med en tre-delt plan etter kommunestyrevedtaket, der mesteparten er godkjent og gyldig fra vedtaksdato, men der man har «hvite flekker» som krever mekling med overordnete myndighetene, samt noen deler som krever ny begrenset høring med tilhørende saksbehandling.
 

Planlagt overordnet fremdrift

Siden kommuneplan 2019 – 2030 ble egengodkjent rett før sommerferien vil det tar litt tid å koordinere drøftings- og meklingsmøtene med fagmyndighetene. Hvor lang tid denne avklaringsprosess vil ta er avhengig av omkampsviljen på begge sider og utfallet av meklingen. Dersom man ikke kommer til enighet, blir saken oversendt til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

For de delene som skal ut til ny begrenset høring har administrasjonen igangsatt arbeidet med en konsekvensutredning. Dette vil ta litt tid, men vi regner med å få lagt ut de små endringer til nytt offentlig ettersyn i løpet av høsten 2019.

Kontaktpersoner for prosjektet

Marianne Larsen

Ansvarlig for samfunnsdelen

Berit Irmgard Hessel

Ansvarlig for arealdelen