Hopp til hovedinnholdet

Utarbeide planforslag

Hvem kan søke?

Planforslag må sendes inn av profesjonelt firma.

Oppstartsmøte

For å kunne avholde et oppstartsmøte, må det innsendes planinitiativ med anmodning om oppstartsmøte. I oppstartsmøte avklares blant annet tillatt arealbruk, utredningsbehov (eks konsekvensutredning), utbyggingsavtale med mer. Etter vi har mottatt planinitiativ, vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.

Mal: Planinitiativ
Sendes til: postmottak@skedsmo.kommune.no.
Behandling: Vi tar kontakt for å avtale møtetidspunkt

Varsling av oppstart

Digitale kart og eierlister

 «Basiskart som vektordata» (inneholder også vann- og avløpsledninger), «Reguleringsplan som vektordata» og "Gjeldende regulering med bestemmelser" bestiller du på Infoland. For å få opp disse produktene i Infoland søk på adresse eller gårds- og bruksnummer. Klikk deretter på adressen eller gårds- og bruksnummer som kommer opp i søkeresultatet. 

For å få opp eierlister klikk isteden på «Digitale kart». 

Maler for planforslag

Bestemmelser og retningslinjer

Saksbehandlingstid

Når et komplett planforslag er mottatt, forberedes det til førstegangsbehandling i Hovedutvalg for teknisk sektor. Saksbehandlingstiden for dette er inntil 12 uker. Deretter er planforslaget ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Etter endt høring skal planforslaget til andregangsbehandling i Hovedutvalg for teknisk sektor. Deretter skal det behandles i Formannskapet og til slutt i Kommunestyret som vedtar reguleringsplanen.


Den totale saksbehandlingstiden avhenger av planforslagets kompleksitet.

Priser

Prisene er ikke mva-pliktig

Priser
Gebyr for planområdets areal  
Grunnbeløp (50% av grunnbeløp kan kreves betalt etter avholdt oppstartsmøte) 159 650 kr
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrunsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20.000 m2    15 kr
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2  1 kr
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opptil 20.000 m²  10 kr
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m²   1 kr
Gebyr for bebyggelsens areal  
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² innenfor sentrumsformålet  26 kr
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² innenfor sentrumsformålet   21 kr
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 5 kr
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m²      21 kr
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m²    15 kr
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m²    1 kr
Tilleggsgebyr for nødvendig endring og konvertering av digitale planforslag beregnes på grunnlag av medgått tid. Timepris 1 090 kr
Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14  
Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak  20 600 kr
Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt  56 650 kr
Ny behandling av planforslag  
Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester. 25 %
Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig ettersyn. 50 %
Konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2  
Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal. 50 %
Refusjonssaker, jf pbl §§ 18-1 – 18-12  
For refusjonssaker i prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er kr 30 000,- for ett anlegg (vei eller ledninger) og kr 50 000,- for to anlegg (vei og ledninger). Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllest-gjørende for å starte anlegget, jfr. pbl § 18-8. Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret. Endelig gebyr skal ikke overstige kr 215 000,- og betales når vedtak etter pbl § 18-9 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr. For refusjonssaker som ikke fullføres kan det kreves betalt halvt gebyr. 3 % 
Avslag  
For innsendte planforslag som forkastes ved politisk behandling (førstegangsbehandling av plan eller mindre endring av reguleringsplan i hovedutvalg for tekniske tjenester), reduseres gebyret med en prosentsats. 50 %
Redusert gebyr  
Dersom gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid planmyndigheten har hatt med saken, kan kommunen fastsette passende gebyr