Hopp til hovedinnholdet

Utarbeide planforslag

Hvem kan søke?

Planforslag må sendes inn av profesjonelt firma.

Oppstartsmøte

For å kunne avholde et oppstartsmøte, må det innsendes planinitiativ med anmodning om oppstartsmøte. I oppstartsmøte avklares blant annet tillatt arealbruk, utredningsbehov (eks konsekvensutredning), utbyggingsavtale med mer. Etter vi har mottatt planinitiativ, vil vi ta kontakt for å avtale møtetidspunkt.

Mal: Planinitiativ
Sendes til: postmottak@skedsmo.kommune.no.
Behandling: Vi tar kontakt for å avtale møtetidspunkt

Varsling av oppstart

Digitale kart og eierlister

 «Basiskart som vektordata» (inneholder også vann- og avløpsledninger), «Reguleringsplan som vektordata» og "Gjeldende regulering med bestemmelser" bestiller du på Infoland. For å få opp disse produktene i Infoland søk på adresse eller gårds- og bruksnummer. Klikk deretter på adressen eller gårds- og bruksnummer som kommer opp i søkeresultatet. 

For å få opp eierlister klikk isteden på «Digitale kart». 

Maler for planforslag

Bestemmelser og retningslinjer

Saksbehandlingstid

Når et komplett planforslag er mottatt, forberedes det til førstegangsbehandling i Hovedutvalg for teknisk sektor. Saksbehandlingstiden for dette er inntil 12 uker. Deretter er planforslaget ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Etter endt høring skal planforslaget til andregangsbehandling i Hovedutvalg for teknisk sektor. Deretter skal det behandles i Formannskapet og til slutt i Kommunestyret som vedtar reguleringsplanen.


Den totale saksbehandlingstiden avhenger av planforslagets kompleksitet.

Priser

Reguleringsplaner
Reguleringsplaner Pris (ikke mva-pliktig)
Gebyr for planområdets areal  
Grunnbeløp (50% av grunnbeløp kan kreves betalt etter avholdt oppstartsmøte) 160 000,-
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrunsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20.000 m2 15,-
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2 1,-
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opp til 20.000 m² 10,-
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m² 1,-
Gebyr for bebyggelsens areal
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² innenfor sentrumsformålet 26,-
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 21,-
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 5,-
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² 21,-
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² 15,-
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² 1,-
Tilleggsgebyr for nødvending endring og konvertering av private digitale planforslag beregnes på grunnlag av medgått tid.  Timepris 1 160,-
Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14
Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak 21 000,-
Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt  57 000,-
Ny behandling av planforslag
Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester. 25 %
Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig ettersyn. 50 %
Konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2
Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal. 50 %
Refusjonssaker, jf pbl §§ 18-1 – 18-12
For refusjonssaker i prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er kr 31 000,- for vei- eller ledningsanlegg og kr 52 000,- for vei- og ledningsanlegg. Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllest-gjørende for å starte anlegget, jfr. pbl § 18-8. Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret. Endelig gebyr skal ikke overstige kr 222 000,- og betales når vedtak etter pbl § 18-9 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr. For refusjonssaker som ikke fullføres kan det kreves betalt halvt gebyr. 3 %
Avslag  
For innsendte planforslag som forkastes ved politisk behandling (førstegangsbehandling av plan eller mindre endring av reguleringsplan i hovedutvalg for tekniske tjenester), reduseres gebyret med en prosentsats. 50 %
Redusert gebyr
Dersom gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid planmyndigheten har hatt med saken, kan kommunen fastsette passende gebyr