Hopp til hovedinnholdet

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplanen inneholder vår visjon og mål for å utvikle Skedsmo til en av landets mest attraktive bo- og etableringskommuner. Planen viser også hvordan ulike steder og arealer skal utvikles i de neste 12 årene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Forslag til Kommuneplan 2019 - 2030

Ny kommuneplan var ute til høring (offentlig ettersyn) i perioden 13. februar - 28. mars. 
Se dokumentene her

Fristen for å komme med merknader var 28. mars.

Om Kommuneplan 2015 - 2026

Kommuneplanens dokumenter:

Skedsmo kommunestyre vedtok Kommuneplan 2015-2026 den 10. juni 2015. 

Planen gjelder fra den ble vedtatt i kommunestyret 10. juni 2015, med unntak av de deler som fylkesmannen eller andre offentlige myndigheter har innvendinger mot og som vil bli avklart senere. 

I følge Plan- og bygningsloven kan ikke kommunestyrets vedtak om kommuneplanen påklages. Grunneiere som har fått ubebygd eiendom avsatt til offentlige områder kan i noen tilfeller ha krav på erstatning.

Noen reguleringsplaner er helt eller delvis opphevet. Berørte grunneiere får eget brev om dette. Vedtaket om oppheving kan påklages innen 1. september 2015. 

Revisjon av kommuneplan

Kommuneplanen har også en egen prosjektside om arbeidet med ny kommuneplan (revisjon).

Bakgrunnsdokumenter

Annen informasjon