Hopp til hovedinnholdet

Hva jobber vi med på energi- og klimaområdet?

Nullutslippsbiler

Transport står for største delen av utslippene i kommunen og en viktig del av klimaarbeidet er å legge til rette for nullutslippsalternativer som el, biodrivstoff og hydrogen. Bruk vår elbilkalkulator for å se hvor mye du kan spare.

I juni 2017 vedtok kommunen Strategi for fossile kjøretøy 2017-2020. Strategien forklarer hvordan kommunen skal bli fossilfri i egen drift innen 2020 og hvordan vi skal legge til rette for fossilfrie biler i befolkningen.

ENØK

En viktig del av ENØK-arbeidet er rettet mot boligeiere og eksisterende bygningsmasse, og du kan spare penger ved å gjøre enkle justeringer i din bolig. Prøv vår gratis nettbaserte energianalyse (for alle adresser i kommunen).


Kommunen har inngått EPC («energisparekontrakt») med entreprenør. Det vil si at vi skriver kontrakt om en tiltakspakke som entreprenøren garanterer vil gi ønsket effekt. I løpet av en prosjektperiode på to år skal vi ha oppnådd 35% sparing på energiforbruket i egne bygg.

Miljøfyrtårnsertifisering

Kommunen ønsker at så mange virksomheter som mulig skal være miljøfyrtårnsertifisert.


Les mer om hvordan din bedrift kan bli miljøfyrtårn eller se hvilke bedrifter i kommunen som er sertifisert.

Energi- og klimaplan

Det overordnede målet til kommunen er at veksten i befolkningstall og næringsvirksomhet skal skje uten at energibruken og klimagassutslippene øker.

Vi må forbruke mindre energi og generere mindre utslipp per person jo flere vi blir. Mot 2030 skal vi ha et betydelig lavere samlet utslipp enn vi har i dag.

 

Utslipp fra transport

Utslipp fra transport infografikk
}

Transport har de siste årene stått for rundt 2/3 av klimagassutslippene i kommunen. De viktigste tiltakene for å få ned utslippene er:

  • Samordning av areal- og transportplanlegging. Utbygging skal konsentreres rundt kollektivknutepunktene, slik at flest mulig får tilgang til et godt kollektivtilbud.
  • Legge til rette for syklende og gående, slik at flest mulig kan gjøre sine daglige oppgaver uten å måtte bruke bilen. Flere sykkelveier og -parkeringer er viktig.
  • For de som kjører bil skal det være lett å velge utslippsfrie alternativer. Kommunen må sørge for god tilgang på lademuligheter for el-bil og skal være tidlig ute med å ta i bruk hydrogenbiler. Kommunens egen bilpark skal være utslippsfri i 2020.

 

Utslipp fra andre kilder

Infografikk_Utslipp fra andre kilder
}

Noen av de mest aktuelle tiltakene i energi- og klimaplanen er:

  • Framtidsrettede bygg. Alle kommunale nybygg skal ha energistandard A, og vi skal stille krav om passivhusstandard for både kommunale og private bygg. Gjennom forhandlinger vil vi gjøre det ekstra attraktivt for utbyggere som vil bygge miljøvennlig.
  • Fyring med olje og gass skal fases ut, fjernvarme skal være primær oppvarmingskilde i alle kommunale bygg og andre store bygg så langt det er mulig. Kommunen skal bidra med rådgivning slik at omleggingen kan skje problemfritt.
  • Utnyttelse av lokale energiressurser. Ved siden av fjernvarme skal solfangere, jordvarme, varmepumper og lokalt produsert biobrensel levere en vesentlig del av energien som kommunens innbyggere trenger.
  • Reduserte utslipp til luft og vann fra industri og landbruk. Kommunen skal oppfordre bedrifter til klimagassreduserende tiltak, og være en pådriver for klimavennlig gjødsling i gårdsdriften. Vi skal bidra til miljøsertifisering av virksomheter.

Energi- og klimahandlingsplanen ble vedtatt av politikerne i mars 2016. 

Kontakt

Har du spørsmål om kommunens klima- og energiarbeid?


Ta kontakt med energi- og klimarådgiver Øyvind Wahl.