Hopp til hovedinnholdet

Garasje og carport

Oppføring av garasje eller carport er et søknadspliktig tiltak. Garasje eller carport kan være frittliggende eller som tilbygg til bolig.

Her omtales kun forholdene rundt frittliggende garasje og carport.
Se artikkel om tilbygg hvis det er en løsning du vurderer.

Hvem kan søke?

Du kan som eier være søker og stå ansvarlig for alt selv ved oppføring av frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m². Bygningen kan oppføres i én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. Garasjen må ikke brukes til beboelse. Med beboelse menes kjøkken, stue, soverom, bad/wc.
For garasjer som overskrider arealgrenser eller vilkår som beskrevet over, må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, samt prosjektering og utførelse.

Viktige hensyn

Utnyttelsesgrad

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ha bestemmelser om hvor mye eiendommen kan bebygges. Sjekk dette før du går for langt i planleggingen.

Byggegrenser

Dersom reguleringsplanen har inntegnet byggegrense (også vist som sort stiplet linje på situasjonskartet) kan ikke garasjen overskride denne. En løsning kan da være å tinglyse en «midlertidighetserklæring». Ta kontakt med Byggesaksvakta for veiledning.

Byggehøyder

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ofte ha bestemmelser om maks byggehøyder (møne- og gesimshøyde). Sjekk hvilke krav som gjelder.

Minste uteoppholdsareal (MUA)

Noen reguleringsplaner innehar bestemmelser om krav til minste uteoppholdsareal. Plassering av ny garasje må ikke gå på bekostning av et slikt krav.

Snuplass

Manøvrerings- og snuareal skal opparbeides på egen grunn. Dette må tas hensyn til ved plassering av garasje eller carport.

Plassering mot offentlig vei

Garasje eller carport plassert vinkelrett på tilliggende kjørevei, skal ha en minsteavstand fra eiendomsgrense på 6.0 meter. Plassert parallelt med tilliggende kjørevei, skal den ha en avstand fra eiendomsgrense på 1.0 meter. Det skal tinglyses en midlertidighetserklæring for alle garasjer og carporter som plasseres nærmere formålsgrensen mot vei enn 4.0 meter

Avstander

Avstand til vei er enten regulert med byggegrense (som nevnt ovenfor) eller angitt i veilovens bestemmelser om byggegrenser (veilovens § 29). Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 m. Kommunen kan godkjenne mindre avstand til nabogrense dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. For frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m², kan garasjen plasseres minimum 1 meter fra eiendomsgrensen. 

Estetikk

Garasjen skal være tilpasset boligen i form, farge og materialbruk. Dette løses vanligvis ved at garasjens takform, vinduer, fasadematerial og farger er som boligen.

Brannteknisk

Dersom deler av garasjen kommer nærmere bolig eller annen bygning på naboeiendommen enn 8 m, må denne delen utføres i branncellebegrensende materialer. For garasjer inntil 50 m² gjelder en avstand på 2 m mot bygning på annen eiendom.

Dersom garasjen kommer i konflikt med noen av disse bestemmelsene må det søkes dispensasjon.

Hva må sendes inn?

En søknad skal som et minimum inneholde følgende dokumenter:

Dersom du har mottatt merknader i forb. med nabovarslingen må kopi av disse og dine kommentarer til merknadene vedlegges søknaden.  

Byggesaken - steg for steg

  1. Bestill produktpakken, nabolister, situasjonskart og reguleringsbestemmelser, via kommunens hjemmesider
  2. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Sammen med varselet skal det vedlegges kopi av situasjonsplan og tegninger
  3. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader
  4. Send søknad til kommunen som minimum inneholder:
  • Søknad om tiltak uten ansvarsrett, og eventuelt søknad om dispensasjon 
  • Situasjonsplan hvor tiltakets plassering er inntegnet, målsatt og avstander er oppgitt
  • Oppdaterte tegninger som viser ønsket situasjon med plan, fasade og snitt i målestokk 1:100
  • Gjenpart av nabovarsel, inkludert eventuelle nabomerknader med dine kommentarer

Overvannshåndtering

"Retningslinjer for overvannshåndtering" er  rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er en videreføring av strategier, mål og planbestemmelser i kommuneplanen, samt andre førende dokumenter på nasjonalt nivå.

Retningslinjene er ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. 

Behandlingstid

Søknad skal behandles innen 3 uker fra komplett søknad er mottatt.
Dersom det samtidig søkes om dispensasjon er fristen for behandling 12 uker.

Kontakt

Ekspedisjonen teknisk sektor tlf. 66 93 84 00
Byggesaksvakt tlf. 66 93 84 05 (0900 – 1500)
E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no

Aktuelle lenker