Påbygg og større tilbygg (>50 m²)

Påbygg er en utvidelse av bygningen i høyden uten at grunnflaten endres. Påbygg og tilbygg krever søknad og tillatelse. 


Tilbygg mindre enn 50 m² er omtalt i egen veileder.

Hvem kan søke?

For påbygg og større tilbygg må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse. Eksempel på foretak kan være arkitekt, ingeniør, byggmester o.l.

Viktige hensyn

Utnyttelsesgrad

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ha bestemmelser om hvor mye eiendommen kan bebygges. Sjekk dette før du går for langt i planleggingen.

Byggegrenser

Dersom reguleringsplanen har inntegnet byggegrense (også vist som sort stiplet linje på situasjonskartet) kan ikke tilbygget overskride denne.

Byggehøyder

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ofte ha bestemmelser om maks byggehøyder (møne- og gesimshøyde). Sjekk hvilke krav som gjelder.

Avstander

Avstand til vei er enten regulert med byggegrense (som nevnt ovenfor) eller angitt i veilovens bestemmelser om byggegrenser.

Avstand til nabogrense skal være minst 4 m. Kommunen kan godkjenne mindre avstand til nabogrense dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.

Estetikk

Påbygg og tilbygg skal være tilpasset resten av bygningen i form, farge og materialbruk.

Brannteknisk

Dersom deler av påbygget eller tilbygget kommer nærmere bolig eller annen bygning (større enn 50 m²) på naboeiendommen enn 8 m må denne delen utføres i brannhemmende materialer.
Dersom påbygget eller tilbyget kommer i konflikt med noen av bestemmelsene som gjelder for eiendommen (utnyttelse, byggegrenser, høyder osv.) må det søkes om dispensasjon.

Dersom påbygget eller tilbyget kommer i konflikt med noen av bestemmelsene som gjelder for eiendommen (utnyttelse, byggegrenser, høyder osv.) må det søkes om dispensasjon.

Hva må sendes inn?

Krav til hvilken dokumentasjon som skal sendes inn vil variere fra sak til sak. Det foretaket som skal være ansvarlig søker vil vite hvilke skjema og annen dokumentasjon som skal sendes inn.

Behandlingstid

Behandlingstiden vil variere fra sak til sak og er avhengig av flere forhold. Kortest lovpålagt behandlingstid er 3 uker. Noen saker vil ha frist 12 uker.

Pris

Søknad om tilbygg og påbygg

Mindre enn 50 m²

8 690 kr

Større enn 50 m² (krever ansvarlig søker)

14 090 kr

Tilbygg/påbygg som gir ny boenhet (krever ansvarlig søker)

17 610 kr

Du må betale tilknytningsgebyr for vann og kloakk når du øker arealet på huset ditt med 20 m² eller mer.

 

Foretaksgodkjenning og ansvarsrett

 

Lokal godkjenning av foretak 

3 750 kr

Personlig ansvarsrett for selvbygger 

2 370 kr

Godkjenning av ansvarsrett

0 kr

Situasjonskart

2 560 kr

Oppmåling av eiendomsgrenser 

 

Dispensasjoner

som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold
– dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for saksbehandlingen

8 220 kr

som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold
– dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for saksbehandlingen

5 880 kr

Kontaktinfo

Kontakt oss på e-post eller telefon
Telefon ekspedisjonen teknisk sektor 66 93 84 00
Telefon byggesaksvakt (08.00 – 15.00) 66 93 84 05

Aktuelle lenker

Fant du det du lette etter?