Hopp til hovedinnholdet

Påbygg og større tilbygg (>50 m²)

Påbygg er en utvidelse av bygningen i høyden uten at grunnflaten endres. Påbygg og tilbygg krever søknad og tillatelse. 


Tilbygg mindre enn 50 m² er omtalt i egen veileder.

Hvem kan søke?

For påbygg og større tilbygg må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse. Eksempel på foretak kan være arkitekt, ingeniør, byggmester o.l.

Viktige hensyn

Utnyttelsesgrad

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ha bestemmelser om hvor mye eiendommen kan bebygges. Sjekk dette før du går for langt i planleggingen.

Byggegrenser

Dersom reguleringsplanen har inntegnet byggegrense (også vist som sort stiplet linje på situasjonskartet) kan ikke tilbygget overskride denne.

Byggehøyder

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ofte ha bestemmelser om maks byggehøyder (møne- og gesimshøyde). Sjekk hvilke krav som gjelder.

Avstander

Avstand til vei er enten regulert med byggegrense (som nevnt ovenfor) eller angitt i veilovens bestemmelser om byggegrenser.

Avstand til nabogrense skal være minst 4 m. Kommunen kan godkjenne mindre avstand til nabogrense dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.

Estetikk

Påbygg og tilbygg skal være tilpasset resten av bygningen i form, farge og materialbruk.

Brannteknisk

Dersom deler av påbygget eller tilbygget kommer nærmere bolig eller annen bygning (større enn 50 m²) på naboeiendommen enn 8 m må denne delen utføres i brannhemmende materialer.
Dersom påbygget eller tilbyget kommer i konflikt med noen av bestemmelsene som gjelder for eiendommen (utnyttelse, byggegrenser, høyder osv.) må det søkes om dispensasjon.

Dersom påbygget eller tilbyget kommer i konflikt med noen av bestemmelsene som gjelder for eiendommen (utnyttelse, byggegrenser, høyder osv.) må det søkes om dispensasjon.

Overvannshåndtering

"Retningslinjer for overvannshåndtering" er  rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er en videreføring av strategier, mål og planbestemmelser i kommuneplanen, samt andre førende dokumenter på nasjonalt nivå.

Retningslinjene er ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. 

Hva må sendes inn?

Krav til hvilken dokumentasjon som skal sendes inn vil variere fra sak til sak. Det foretaket som skal være ansvarlig søker vil vite hvilke skjema og annen dokumentasjon som skal sendes inn.

Behandlingstid

Behandlingstiden vil variere fra sak til sak og er avhengig av flere forhold. Kortest lovpålagt behandlingstid er 3 uker. Noen saker vil ha frist 12 uker.

Pris

Søknad om tilbygg og påbygg

Søknad om tilbygg og påbygg
Mindre enn 50 m² 9 580 kr
Større enn 50 m² (krever ansvarlig søker) 15 530 kr
Tilbygg/påbygg som gir ny boenhet (krever ansvarlig søker) 19 410 kr
Du må betale tilknytningsgebyr for vann og kloakk når du øker arealet på huset ditt med 20 m² eller mer.  
Foretaksgodkjenning og ansvarsrett  
Lokal godkjenning av foretak  4 140 kr
Personlig ansvarsrett for selvbygger  2 610 kr
Godkjenning av ansvarsrett 0 kr
Situasjonskart 2 780 kr
Oppmåling av eiendomsgrenser   

Dispensasjoner

Dispensasjoner
som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold – dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for saksbehandlingen 9 060 kr
som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold – dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for saksbehandlingen 6 480 kr

Kontakt

Ekspedisjonen teknisk sektor tlf. 66 93 84 00
Byggesaksvakt tlf. 66 93 84 05 (0900 – 1500)
E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no

Aktuelle lenker