Hopp til hovedinnholdet

Tilbygg

Tilbygg er normalt en utvidelse av bygningens grunnflate og medfører da økning i byggets bruksareal, BRA. Takoverbygg og terrasse betraktes også som tilbygg.


Tilbygg krever søknad og tillatelse. Påbygg er omtalt i egen veileder.

Hvem kan søke?

Du kan som eier (hjemmelshaver) selv være søker for et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m².  Tilbygget kan i tillegg ha kjeller. Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet (leilighet). Dersom du tilhører et boligsameie eller et borettslag må styret godkjenne det du søker om.


For tilbygg større enn 50 m², for tilbygg som inneholder egen boenhet og for påbygg kan du som eier ikke være søker. For slike tilbygg/påbygg er det krav om at kvalifisert foretak søker, se egen veileder.

Viktige hensyn

Utnyttelsesgrad

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ha bestemmelser om hvor mye eiendommen kan bebygges. Sjekk dette før du går for langt i planleggingen.

Byggegrenser

Dersom reguleringsplanen har inntegnet byggegrense (også vist som sort stiplet linje på situasjonskartet) kan ikke garasjen overskride denne. En løsning kan da være å tinglyse en «midlertidighetserklæring». Ta kontakt med Byggesaksvakta for veiledning.

Byggehøyder

Reguleringsplanen, evt. Kommuneplanen vil ofte ha bestemmelser om maks byggehøyder (møne- og gesimshøyde). Sjekk hvilke krav som gjelder.

Avstander

Avstand til vei er enten regulert med byggegrense (som nevnt ovenfor) eller angitt i veilovens bestemmelser om byggegrenser (veilovens § 29). Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 m. Kommunen kan godkjenne mindre avstand til nabogrense dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke. For frittliggende garasje hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m², kan garasjen plasseres minimum 1 meter fra eiendomsgrensen. 

Estetikk

Garasjen skal være tilpasset boligen i form, farge og materialbruk. Dette løses vanligvis ved at garasjens takform, vinduer, fasadematerial og farger er som boligen.

Brannteknisk

Dersom deler av garasjen kommer nærmere bolig eller annen bygning på naboeiendommen enn 8 m, må denne delen utføres i branncellebegrensende materialer. For garasjer inntil 50 m² gjelder en avstand på 2 m mot bygning på annen eiendom.

Hva må sendes inn?

En søknad skal som et minimum inneholde følgende dokumenter:

Dersom du har mottatt merknader i forbindelse med nabovarslingen må kopi av disse og dine kommentarer til merknadene vedlegges søknaden.

Byggesaken steg for steg:

  1. Bestill situasjonskartpakken (inneholder nabolister, situasjonskart, reguleringsbestemmelser)
  2. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Sammen med varselet skal det vedlegges kopi av situasjonsplan og tegninger.
  3. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader.
  4. Send søknad til kommunen.

Overvannshåndtering

"Retningslinjer for overvannshåndtering" er  rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er en videreføring av strategier, mål og planbestemmelser i kommuneplanen, samt andre førende dokumenter på nasjonalt nivå.

Retningslinjene er ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. 

Behandlingstid

Søknad skal behandles innen 3 uker fra komplett søknad er mottatt, men fristen gjelder ikke i de tilfeller det samtidig søkes om dispensasjon.

Kontakt

Ekspedisjonen teknisk sektor tlf. 66 93 84 00
Byggesaksvakt tlf. 66 93 84 05 (0900 – 1500)
E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no

Aktuelle lenker