Hopp til hovedinnholdet

Bygg og andre tiltak uten søknadsplikt

Direktoratet for byggkvalitet har laget egne sider med informasjon og veiledningsmateriell.

Vi anbefaler at man bruker god tid på disse sidene for å unngå ulovlig bygging og klager fra naboene.

Ferdigmelding til kommunen

Når bygget/tiltaket er ferdig må det meldes fra til kommunen for oppdatering av kart og eiendomsregisteret.

- Fyll ut skjema
- Legg ved kart
- Plasser byggets/tiltakets midtpunkt i kartet og legg ved skjema
Kort oppsummering av nye tiltak som er fritatt fra søknadsplikt:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Oppsetting av slike bygg forutsetter:

 • Eiendommen er bebygd fra før
 • Bygningen skal ikke benyttes til beboelse
 • Mønehøyde kan ikke overstige 4 m, gesimshøyde 3 m
 • Kun 1 etasje, kan ikke underbygges med kjeller
 • Bygningen plasseres minimum 1 m fra nabogrense og minimum 1 m fra annen bygning på eiendommen
 • Må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • Må ikke plasseres nærmere enn 4 meter fra vann- og avløpsledninger
 • Ikke i strid med veglovas bestemmelser (frisikt, avstand)
 • Ikke i strid med jernbanelovens § 10 (30 m)
 • Samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) og reguleringsplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteopppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)

Ikke krav om nabovarsel, eventuelle nabokonflikter løses privatrettslig.
Når tiltaket er ferdigstilt skal kommunen ha ferdigmelding slik at kart- og matrikkeldata kan oppdateres.

Tilbygg inntil 15 m2

Tilbygg forutsetter:


 • Ikke rom for varig opphold eller beboelse (balkong, terrasse, takoverbygg, bod)
 • Samsvar med PBL og reguleringsplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteopppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)
 • Ferdigmelding til kommunen

Øvrige tiltak

 • All reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • Levegg med høyde 1,8 m, lengde 10 m, kan plasseres min. 1 m fra nabogrense
 • Levegg med høyde 1,8 m, lengde 5 m, kan plasseres inntil nabogrense 
 • Antennesystem med høyde inntil 5 m
 • Mindre fylling/planering: avstand fra fyllingsfot til nabogrense min. 1 m (tidl. 2 m)  

Overvannshåndtering

"Retningslinjer for overvannshåndtering" er  rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er en videreføring av strategier, mål og planbestemmelser i kommuneplanen, samt andre førende dokumenter på nasjonalt nivå.

Retningslinjene er ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. 

Byggesaksforskriften

Forenklingene i byggesaksforskriften trådte i kraft 1. juli 2015. Endringene kom i § 4-1 "Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse"