Bygg og andre tiltak uten søknadsplikt

Direktoratet for byggkvalitet har laget egne sider med informasjon og veiledningsmateriell.

Vi anbefaler at man bruker god tid på disse sidene for å unngå ulovlig bygging og klager fra naboene.

Ferdigmelding til kommunen

Når bygget/tiltaket er ferdig må det meldes fra til kommunen for oppdatering av kart og eiendomsregisteret.

- Fyll ut skjema
- Legg ved kart
- Plasser byggets/tiltakets midtpunkt i kartet og legg ved skjema
Kort oppsummering av nye tiltak som er fritatt fra søknadsplikt:

Frittliggende bygning inntil 50 m2

Oppsetting av slike bygg forutsetter:

 • Eiendommen er bebygd fra før
 • Bygningen skal ikke benyttes til beboelse
 • Mønehøyde kan ikke overstige 4 m, gesimshøyde 3 m
 • Kun 1 etasje, kan ikke underbygges med kjeller
 • Bygningen plasseres minimum 1 m fra nabogrense og minimum 1 m fra annen bygning på eiendommen
 • Må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
 • Må ikke plasseres nærmere enn 4 meter fra vann- og avløpsledninger
 • Ikke i strid med veglovas bestemmelser (frisikt, avstand)
 • Ikke i strid med jernbanelovens § 10 (30 m)
 • Samsvar med plan- og bygningsloven (PBL) og reguleringsplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteopppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)

Ikke krav om nabovarsel, eventuelle nabokonflikter løses privatrettslig.
Når tiltaket er ferdigstilt skal kommunen ha ferdigmelding slik at kart- og matrikkeldata kan oppdateres.

Tilbygg inntil 15 m2

Tilbygg forutsetter:


 • Ikke rom for varig opphold eller beboelse (balkong, terrasse, takoverbygg, bod)
 • Samsvar med PBL og reguleringsplan (utnyttelsesgrad, byggegrense, minste uteopppholdsareal, p-plasser, snuplass på egen grunn)
 • Ferdigmelding til kommunen

Øvrige tiltak

 • All reparasjon av bygningstekniske installasjoner
 • Levegg med høyde 1,8 m, lengde 10 m, kan plasseres min. 1 m fra nabogrense
 • Levegg med høyde 1,8 m, lengde 5 m, kan plasseres inntil nabogrense 
 • Antennesystem med høyde inntil 5 m
 • Mindre fylling/planering: avstand fra fyllingsfot til nabogrense min. 1 m (tidl. 2 m)  

Byggesaksforskriften

Forenklingene i byggesaksforskriften trådte i kraft 1. juli 2015. Endringene kom i § 4-1 "Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse"

Fant du det du lette etter?