Hopp til hovedinnholdet

Kartportal

Se kart over Skedsmo

Detaljerte kartdata i Skedsmo kommune

Bygninger, veier, adresser, eiendommer og flybilder med mer.

Arealplaner

Kommuneplan, reguleringsplaner og -forslag

Omfatter kart over alle vedtatte planer og omrisset til planer under arbeid (planforslag).

Planregister

Omfatter vedtatte planer med oversikt over behandlingen inkludert dokumentene (saksfremlegg, bestemmelser, planbeskrivelse og lignende)

En del reguleringsplaner refererer til et eller flere 
kvartal(er) i Lillestrøm. Se kart som viser kvartalene i Lillestrøm.

Skoletilhørighet i Skedsmo kommune

Flom og skred

Flom- og skredkartet
Gir informasjon om faresoner for kvikkleireskred og flom. Faresoner for kvikkleire viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred.

Kartet er ikke fullstendig, og kvikkleire kan forekomme utenfor de merkede områdene. Flomkartet viser områder som kan bli oversvømt ved en 200-års flom og lavpunkter viser områder som ligger lavere enn flomvannstand. 

Forurensning

Forurensningskart
Viser informasjon om kjente forekomster av grunnforurensning. Avgrensningen av områdene er i mange tilfeller usikker.

Kulturminner

Kulturminnekartet inneholder registreringer fra kulturminneplanen til Skedsmo kommune, og viser bevaringsområder og registreringer av gamle hus og kulturområder. I tillegg vises kulturminner registrert av riksantikvaren og bygninger som ligger i SEFRAK-registeret.

Befolkning

Befolkningskartet
Viser informasjon om antall personer, aldersgrupper og kjønnsfordeling innenfor ulike områder i Skedsmo kommune.

Geologi

Geologikartet
Inneholder informasjon om geologiske undersøkelser (grunnboringer), områder som ligger under marin grense og helningskart som viser bratte områder.

Jordsmonn

Jordsmonnkartet
Viser informasjon om erosjonsrisiko for når jordpartikler blir transportert bort av vann. Det er mulig å se andre tema som fordelingen av ulike jordtyper og potensialet for dyrking av korn, gras og potet.

Naturtyper

Naturtypekart
Gir informasjon om naturtyper og viltområder i Skedsmo kommune.

Radon

Radonkartet
Gir informasjon om mulig fare for radon. Det kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling.

Samferdsel

Samferdselskartet
Viser informasjon om trafikkmengde og ulykker på veiene i Skedsmo kommune. Her finner du også informasjon om holdningsklasser til nye avkjørsler og en oversikt over fortettingsområder i kommunen.

Støy

Støykartet
Inneholder informasjon om støy langs de mest trafikkerte vegene og jernbanen i Skedsmo kommune. Støyen er beregnet, ikke målt. Kartene kan derfor ikke brukes til å vurdere støyforholdene til en enkelt bolig.

Turkart

Vi har forskjellige kart for sommer og vinter.

Sykkelkart

Du finner sykkelruter i Skedsmo i vårt sykkelkart.

Historiske kart og flybilder

Kart over Lillestrøm
Kart fra 1958 og flybilder fra 1968, 1977, 1998 og 2013. De historiske flybildene dekker bare deler av kommunen.

Andre kartsider

Skedsmo kommune tar forbehold om feil i kartgrunnlaget. Send oss gjerne e-post dersom du har kommentarer.