Arealoverføring

Dersom det kun er snakk om små justeringer mellom naboeiendommer kan grensejustering være et alternativ.

Hva må sendes inn?

 • Søknad om arealoverføring
 • Situasjonskart 
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Erklæring om arealoverføring
 • Kopi av tinglyste pantedokument med erklæring fra pantehavere om pantefrafall dersom det hefter pant i avgivende eiendom

Erklæring om pantefrafall

 • Må tinglyses på orginale pantedokumenter og bør formuleres slik: «X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr..../bnr... og gnr.... og bnr...... på yyy m²».
 • Orginale pantedokumenter sendes direkte til tinglysningen.

I tillegg må søknaden inneholde:

 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal legges ved dersom arealoverføringen krever konsesjon fra jordloven
 • Mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlovens § 12. I slike tilfeller må konsesjon, eller egenerklæring om konsesjonsfrihet legges ved
 • Er det behov for veirett må denne tegnes inn på situasjonskartet i 4 meters bredde
 • Private vann og avløpsledninger må søker forsikre seg retten til i eget følgebrev som sendes til oss
 • Trenger eiendommen ny adkomst fra vei må denne markeres på situasjonskartet

Hvem kan søke?

 • Hjemmelshaver (tinglyste eiere) av alle eiendommene som omfattes av arealoverføringen kan i fellesskap sende inn søknad. En eiendom kan eies av flere personer og det er viktig at alle signerer søknaden.
 • Er hjemmelshaver et firma må firmaaattest leveres. Denne attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Søknaden skal signeres av den personen som kan det i henhold til firmaattest.
 • Skriftlig entydig fullmakt må leveres dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver(e) søker.

Pris

Deling av eiendom og arealoverføring

Søknad per tomt som oppstår ved deling

15 440 kr

Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer

15 440 kr

For delesaker som ikke godkjennes reduseres gebyret med 50 % 

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

Pris (ikke mva-pliktig)

areal fra 0 – 200 m²

9 670,-

areal fra 201 – 2000 m²

22 480,-

areal fra 2001 – 25 000 m², økning per påbegynt 1000m²

2 680,-

Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 kvm, gjelder gebyr ovenfor.

Anleggseiendom
Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:

volum fra 0 – 250 m³

1 580,-

volum fra 251 – 500 m³

3 150,-

volum fra 501 m³ – økning per påbegynt 500 m3.

1 260,-

Behandlingstid

Søknaden skal behandles innen 12 uker fra komplett søknad er mottatt. Fristen gjelder ikke i de tilfeller det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tilltalelse fra andre myndigheter.

Saksgang

Vedtaket sendes til søker med kopi til eventuelle parter som har klaget på søknaden.
Oppmålingsforretning skjer når tillatelsen til arealoverføring er gitt.  
Nytt matrikkelbrev sendes til søker når grenser er registerert og tinglyst.

Fant du det du lette etter?