Hopp til hovedinnholdet

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som ble innført i Skedsmo i 2005 på alle bolig- og næringseiendommer, og ubebygde tomter.

Her er de viktigste momentene som omhandler eiendomsskatten.

Vi har også en oversikt over "Ofte stilte spørsmål"

Ny eiendomsskatteperiode

Eiendomsskatteperiode 01.01.2015 - 31.12.2024

Kommunestyret vedtok, den 11/12-2013 alminnelig omtaksering av alle faste eiendommer i kommunen med virkning fra 1/1-2015. «Alminnelig omtaksering» betyr at alle skattepliktige eiendommer i kommunen får ny eiendomsskattetakst, og at denne taksten vil gjelde for hele kommende tiårsperiode. Samtidig ble eiendomsskatteområdet utvidet til å gjelde hele kommunen.
Den nye perioden utløper 31/12-2024 eller til kommunestyret vedtar noe annet. 

Om modellen for boligtakseringen

Eiendomsskattelovens § 8A-2 sier at eiendomsskattetaksten skal settes til det beløpet som det kan forventes at eiendommen kan selges for ved fritt salg. I praksis vil en rekke faktorer påvirke salgsprisen. For å minimere graden av skjønn, er eiendomskattetakstene for boliger basert på solid statistikk fra de siste årenes omsetninger i hele kommunen, hvor det er tatt hensyn til beliggenhet, bygningstyper, arealer og andre faktorer som beviselig påvirker salgsprisen. Videre er det utført utvendig besiktigelse av boligene, hvor de er tatt forsiktig hensyn til utvendig tilstand og standard. For å sikre at eiendomsskattetaksten ikke blir høyere enn forventet salgspris, har vi trukket fra en 20% forsiktighetsmargin før eiendomsskatten beregnes. I eksemplet nedenfor ser du hvilken betydning sikkerhetsmarginen har for eiendomsskatten.

Eksempel

Eksempel på utregning av eiendomsskatt på bolig.
Utregning av eiendomsskatt
 Eiendomsskattetakst  Kr5 000 000 
- Forsiktighetsmargin 20%        Kr 1 000 000 
- Bunnfradrag  Kr 1 800 000 
= Skattegrunnlag Kr 2 200 000 
  2 promille av skattegrunnlaget  Kr 4 400 
  Eiendomsskatt å betale Kr 4 400 
 • Forsiktighetsmarginen ligger fast i hele skatteperioden (1. januar 2015 - 31. desember 2024).
 • Kommunestyret kan endre bunnfradraget og promillesatsen hvert år dersom det ønsker det.
 • Laveste skattesats på 2 promille er benyttet.

Bunnfradrag

Det gis bunnfradrag med kr 1 800 000 for hver selvstendige boenhet. Kommunestyret vedtar bunnfradragets størrelse hvert år.
Boenheten må være godkjent etter plan- og bygningsloven med egen inngang, bad og kjøkken.
Spørsmål om godkjenning kan rettes til kommunens bygningsavdeling på telefon 66 93 84 05.

Fakturaspørsmål?

 • Skatteseddelen blir sendt ut før 1. mars hvert år og er ikke faktura for eiendomsskatten.
 • Faktura blir sendt ut to ganger i året, i mai med forfall 1. juni og i oktober med forfall 1. november.
 • På eiendommer med flere eiere er det viktig at regningsmottakeren orienterer de andre om eiendomsskattetaksten og skatteberegningen. Eierne må bli enige om fordelingen av skatten seg imellom.
 • Klager du på eiendomsskatten må tilsendt faktura betales. Får du medhold i klagen blir eventuelt overskytende beløp tilbakebetalt.
 • Ved kjøp og salg av eiendom hjelper megler til med å fordele eiendomsskatten mellom partene.
 • Tinglyste eierskifter blir automatisk oppdatert. Det tar ca. 3 – 4 uker før vi har opplysninger om ny tinglyst eier.
 • Skatteseddelen sendes ut før 1. mars hvert år. Klageperioden er 6 uker fra utsendelsen og fristen vil bli kunngjort på våre hjemmesider. Eierskifte som skjer etter utløpet av klagefristen gir ikke den nye eieren noen forlenget rett til å klage. Dette er ikke til hinder for at beregningsfeil, skrivefeil, feil antall boenheter og lignende kan rettes senere, jf. eiendomsskattelovens § 17. Den nye eieren kan be om kopi av eiendomsskatteseddelen som ble sendt til den forrige eieren.

Fritak for eiendomsskatt

 • Nye boliger skal ikke betale eiendomsskatt de første 3 årene. Fikk boligen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eksempel den 15.6.2012, får du fritak i 2013, 2014 og 2015. Du vil i denne perioden likevel motta eiendomsskatteseddel, som vi ifølge eiendomsskatteloven er pålagt å sende ut. Skatteseddelen er ikke faktura for eiendomsskatten.
 • Landbrukseiendom og skogbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt. Det skal betales eiendomsskatt av bolighus, garasjer og annekser, som er knyttet til boligen, med 1 mål tomt per bolighus.
 • En del eiendommer som tilhører stat og kommune, kirker og helseforetak er fritatt eiendomsskatt.
 • Det kan søkes fritak for eiendomsskatt for eiendommer som eies av stiftelser og som gavner det offentlig eller kommunen.
 • Private barnehager kan søke om fritak for 1 år av gangen. Fritakene behandles av kommunestyret i november hvert år.

Klage på eiendomsskatten

 • 1. mars hvert år sender vi ut skatteseddel. Her står det hvordan du kan klage, og hvor du finner skjema. 
 • Klagefristen er 6 uker fra utsendt skatteseddel. 
 • Det kan klages hvert år, forutsatt at det ikke er klaget på samme forhold tidligere. 
 • Selv om det klages, må faktura betales. Fører klagen til nedsettelse, blir overskytende beløp tilbakebetalt.
 • Klagefristen for 2018 utløp den 12. april.

Mer om klageprosessen


Eiendomsskatteloven


Oversikt over bruk av eiendomsskatteinntektene i 20142015og 2016


Retningslinjer for taksering

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Teknisk sektor

Besøksadresse

Rådhuset i Lillestrøm
Teknisk sektor, 4. etasje
Jonas Lies gate 18