Hopp til hovedinnholdet

Ofte stilte spørsmål

Generelt om arealer

Oppgitte arealer er hentet fra matrikkelen (eiendomsregisteret). Dette gjelder både for bygnings- og tomtearealene.
Oppdatering av matrikkelen er regulert gjennom matrikkeloven med forskrifter og en føringsinstruks. Iht føringsinstruksen (s. 116-118) skal kommunen benytte bruksareal (BRA) for å beskrive etasjer og boligers størrelse. BRA er definert i Norsk standard 3940.


For å beregne BRA må arealet være måleverdig. Det vil si at takhøyden er minimum 1,9 m.


Arealet i boligbygninger omfatter også garasjekjellere, utvendige og innvendige boder.

Taksering

Boligtakstene bygger på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og faktiske boligsalg i kommunen. Det er gjennomført en utvendig besiktigelse av alle boligbygg.

Næringseiendommer takseres etter avkastningsprinsippet. Eieren varsles på forhånd om besiktigelsen med anmodning om å legge frem dokumentasjon som belyser eiendommens avkastning. Befaring av næringseiendommer gjøres med en representant for bedriften til stede.


For verk og bruk (produksjonsbedrifter) settes taksen etter eiendommens substansverdi, det vil si gjenanskaffelsesverdi med fratrekk for slit og elde. Hvilket maskinutstyr som skal medtas i taksten, vil bero på skjønn støttet på rettspraksis. 


Ubebygde tomter besiktiges. Taksten avhenger av beliggenheten i kommunen.


Etter besiktigelse blir det fastsatt en takst av Sakkyndig nemnd. Du vil motta skatteseddel for det året som den nye taksten gjelder fra. Skattesedler sendes ut hvert år før 1. mars.

P-rom

Dette er en betegnelse som blant annet ligningsmyndighetene benytter. Det kommer ikke til anvendelse ved beregning av den kommunale eiendomsskatten og ligger i et annet register.

Bruksareal (BRA)

Dette er alt bruksarealet innenfor boligens omsluttende vegger. Innvendige vegger og boder skal ikke trekkes ifra.

Hvorfor er boligens areal endret?

  • Flere eldre boliger manglet areal. Disse byggene har blitt målt opp og areal har blitt oppdatert i eiendomsregisteret. 
  • Tilbygg, påbygg og garasjer manglet "tatt i bruk" dato. Dette skyldes blant annet at tiltakshaver ikke har søkt om ferdigattest. Besiktigelsen bekrefter at bygget er tatt i bruk og vi har oppdatert eiendomsregisteret.
  • Byggemeldte tall stemmer ikke med virkeligheten. Besiktigere har målt opp bygninger og ved avvik er arealet rettet opp i eiendomsregisteret.
  • Bygningen manglet areal i kjeller eller loft. Vi har fått inn bilder som viser at det er kjeller på huset og bildene viser at loftet har målbart areal. For at et areal skal være målbart må takhøyde være 190 cm. Vi har rettet opp arealfeil i eiendomsregisteret.
  • Mange garasjer i boligens underetasje var ikke med i BRA arealet. Vi har rettet opp arealfeilen i eiendomsregisteret. 

Tomteareal

Arealet i matrikkelen kan avvike fra arealet oppgitt på målebrevet. Dette henger blant annet sammen med hvilke måle- og beregningsmetoder som ble benyttet på det tidspunktet målebrevet ble laget. Det er oftere avvik på eldre målebrev og på eiendommer utenfor tettbygde strøk.

Garasje i kjelleren - skal den regnes med?

Ja - alt areal innenfor boligens omsluttende vegger skal være med i beregningen. I boligbygg er alt areal tatt med uavhengig av bruk.

Takhøyden i kjelleren er 2 m - skal det være med?

Ja - alt areal med takhøyde over 1,9 m blir beregnet som BRA.

Skal areal på loftet være med?

Hvis takhøyden på loftet er over 1,9 m er arealet måleverdig. Dermed  blir det beregnet bruksareal for dette arealet.

Omtaksering

Eiendommer som etter forandringer øker eller minsker verdien i forhold til andre eiendommer, får ny eiendomsskattetakst fra året etter at forandringen fant sted. Slike forandringer kan være oppsetting av nye bygninger, seksjonering, riving av bygninger, oppsetting av tilbygg, påbygg, annekser og garasjer over 15 m². Det kan også være fradeling eller tilføring av betydelig tomteareal.

Eiendomsskattetakst eller ligningstakst?

Disse to har ingenting med hverandre å gjøre. Taksten skal utelukkende benyttes til eiendomsskatt. Likningsmyndighetene har ikke lov til å bruke denne taksten ved fastsettelse av inntekts- og formueskatt til stat og kommune.


Taksten Sakkyndig nemnd kommer fram til, vil stå fast i 10 år dersom forholdene på eiendommen ikke endrer seg. Taksten skal gjenspeile markedsverdien ref. eiendomsskatteloven § 8.


Kommunen og ligningsmyndighetene opererer med forskjellige arealbegreper. Arealet fra selvangivelsen (P-rom) og kommunens faktaark (BRA) vil derfor i mange tilfeller være forskjellig.

Eiendommen er solgt og eiendomsskatteseddel er sendt til forrige eier

Eiendomsskatteseddel sendes til tinglyst eier. Er det flere eiere sendes eiendomsskatteseddel til den som mottar faktura for kommunale gebyr og eiendomsskatt. Har det vært eierskifte den siste måneden er ikke eierskifte fanget opp på eiendomsskatteseddelen. 

Har mottatt eiendomsskatteseddel men ikke faktura for betaling

Eiendomsskattesedler sendes ut før 1.mars og er kun informasjon om blant annet eiendomsskattetakst, eiendomsskatt, eiendom og arealer.

Eiendomsskatten blir delt opp i 2 terminer. Faktura på 1. halvår blir sendt ut i mai med forfall 1 juni. Faktura på 2. halvår blir sendt ut i oktober med forfall 1. november.

Skal faktura betales når det er klaget på eiendomsskattetaksten?

Er det klaget på taksten, må faktura allikevel betales. Blir taksten endret etter behandling av klagen vil fakturerte beløp avregnes.

Hva er bunnfradrag?

Det gis bunnfradrag på kr 1 800 000 for bolig som er godkjent for varig opphold etter plan- og bygningsloven. På eiendomsskatteseddel gis bunnfradrag for det antall boenheter som er registrert i eiendomsregisteret.

Fritak etter §7a

§ 7 a) gjelder fritak for eiendommer som er eiet av stiftelser eller institusjoner, og som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Slike eiendommer kan være forskningsinstitusjoner, interkommunalt eller fylkeskommunalt eide skoler, anlegg og veier.
 
Ved den årlige budsjettforhandlingen vedtar kommunestyret hvilke eiendommer som skal gis fritak for eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 7. 
Fritakene gis for ett år av gangen. Søknad om fritak skal sendes til eiendomsskattekontoret i god tid før budsjettforhandlingene.

Faktaark

Faktaark er side nr 2 på eiendomsskatteseddelen. Faktaarket viser matrikkelopplysninger per februar 2018 - blant annet type eiendom, bygninger på denne eiendommen og arealer.

Retningslinjer for taksering

"Retningslinjer for taksering" inneholder beskrivelse av takseringsmetoder og annen nyttig informasjon om eiendomsskatt.

Kontakt oss

Teknisk sektor