Hopp til hovedinnholdet

Grensejustering

Generelt

Hvis du og din nabo er enige om at felles eiendomsgrense ikke samsvarer med deres behov, kan det være hensiktsmessig å justere eksisterende grense. Grensejustering er hjemlet med henblikk på å rette ut og gjøre grenseforløp mer hensiktsmessige. Søknad om grensejustering rettes til kommunen.

Vilkår

 • Det forutsettes at partene er enig om justeringen.
 • Arealet for involverte eiendommer kan justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal
 • Maksimalgrensen for grensejustering er satt til 500 m².
 • En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum
  (flere grensejusteringer) overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen
 • Verdien på eiendommen kan ikke reduseres med mer enn folketrygdens grunnbeløp på 1G.
 • Er arealene større kan du enten søke om arealoverføring eller fradeling av eiendom med påfølgende sammenslåing.

Hvem kan søke

 • Eiere (hjemmelshavere) av eiendommene som skal grensejusteres
 • Alle eiere til de berørte eiendommene må signere bestillingen

Hvordan bestille?

Følgende dokumentasjon må sendes inn:


 • Utfylt skjema
 • Forenklet situasjonskart - tegn inn ny/ønsket målsatt grense 
  (Bestill på tlf 66 93 84 00 eller send e-post og oppgi hvilken adresse det gjelder og merk bestillingen med grensejustering)
 • Verdisanslag for involverte eiendommer
 • Er eier av eiendommen et firma, må gyldig firmaattest sendes inn sammen med rekvisisjonen

Behandling

1. Rekvisisjonen saksbehandles ved å kontrollere at vilkår er oppfylt.
2. Vi setter opp dato for oppmålingsforretning.
3. Varsel om oppmålingsforretning sendes til naboene som grenser til den aktuelle eiendomsgrense minimum 14 dager før forretningen skal avholdes.
4. Ved oppmålingsforretningen blir grensene etter grensejustering klarlagt, merket og oppmålt.  Nytt grenseforløp blir registrert i Matrikkelen.
5. Matrikkelbrev sendes ut til de berørte partene.


Alt vi gjør ifm. eiendomsgrenser er regulert av Matrikkelloven.

Pris

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Pris (ikke mva-pliktig)
Gjelder ved grensejustering mellom 2 eiendommer. For overskytende eiendommer betales et tillegg på 50 % pr. eiendom. Der grensene ikke er klarlagt ifm. grensejustering, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense.  10 100,-
Anleggseiendom Gebyr som for grensejustering av grunneiendom. For volum-eiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 330,-
volum fra 251 – 1000 m³ 2 640,-
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 210,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 035,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 300,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 000-

Behandlingstid

Søknaden skal behandles innen 3 uker fra komplett søknad er mottatt. Grensen er ferdig justert innen 16 uker.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00

Aktuelle lenker