Hopp til hovedinnholdet

Deling av eiendom

Forutsetninger

 • En tomt som fradeles må kunne utnyttes i henhold til gjeldende regulering.
 • Deler du eiendommen din må den nye tomten kunne bebygges.
 • To areal som legges sammen til en ny tomt må kunne bebygges.

Jeg vil søke om å dele eiendommen min

Krav som gjelder alle i henhold til gjeldende kommuneplan

 • Geotekniske undersøkelser:
  Alle boligtomter som ligger under 200 m.o.h (marin grense) og har stigniningsforhold brattere enn 10o skal ha gjennomført geotekniske grunnundersøkelser.
  I enkeltsaker kan vi kreve geotekniske undersøkelser, der vi mener det er stor risiko for flom og skredfare.

 • Parkeringskrav:
  For all åpen småhusbebyggelse (enebolig, tomannsbolig og enebolig med sekundær leilighet) skal det etableres minimum 2 biloppstillingsplasser per boenhet.

Krav - uteoppholdsareal i Lillestrøm og Strømmen

 • Eneboliger: Det kreves 200 m2 uteoppholdsareal hvor et areal på minst 10x8m skal være sammenhengende.
 • Sekundærleilighet: Det kreves 50 m2 uteoppholdsareal pr. sekundærleilighet.
 • Tomannsboliger: Det kreves 150 m2 pr. boenhet hvor et areal på minst 10x6m skal være sammenhengende.
 • Parkeringsareal og kjøreareal skal ikke regnes med.
 • Uteoppholdsareal som har større gjennomsnittlig helling enn 1:3, kan ikke regnes med.
 • Terrasser og plattinger kan regnes med som uteoppholdsareal.

 

Krav - uteoppholdsareal - tomt utenfor sentrale områder

Dersom du oppfyller arealkravene ovenfor og ikke annet er angitt i reguleringsplan for områder, er krav til uteoppholdsareal for øvrige deler av kommunen 80 m2 pr boenhet

Fradeling på uregulerte områder

For mindre uregulerte områder vist som «Bebyggelse og anlegg – Boliger – nåværende» i kommuneplanens arealdel kan det tillates fradeling av inntil 2 tomter som hver kan bebygges med enebolig, enebolig med sekundærleilighet eller tomannsbolig.

Områder avsatt til LNF-formål

LNF-formål betyr landbruks,-natur og friluftsområder. Følgende hovedregler gjelder for disse områdene i kommuneplanens arealdel:

 • Kårbolig kan ikke fradeles.
 • Nye boenheter tillates ikke opprettet.

Pris

Deling av eiendom og arealoverføring

Deling av eiendom og arealoverføring
Søknad per tomt som oppstår ved deling 17 020 kr
Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer 17 020 kr
For delesaker som ikke godkjennes reduseres gebyret med 50 % 

Dispensasjoner

Dispensasjoner
som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold – dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for saksbehandlingen 9 060 kr
som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold – dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for saksbehandlingen 6 480 kr

Behandlingstid

Søknaden behandles innen 3 uker fra komplett søknad er mottatt.

For søknad som krever dispensasjon og/eller tillatelse/avklaring fra andre myndigheter er behandlingstiden 12 uker.

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Teknisk sektor
Telefon (mandag-fredag 08-15.00) 66 93 84 00