Hopp til hovedinnholdet

Deling av eiendom - søknad

Hvem kan søke?

 • Hjemmelshaver (tinglyste eiere) av en eiendom kan sende inn søknad. En eiendom kan eies av flere personer og det er viktig at alle signerer søknaden.
 • Er hjemmelshaver et firma må firmaaattest leveres. Denne attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Søknaden skal signeres av den personen som har myndighet i henhold til firmaattest.
 • Skriftlig entydig fullmakt må leveres dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver(e) søker.

Hva må sendes inn når du søker?

Hva må sendes inn?

1. Skjema - oppretttelse av ny grunneiendom

2. Situasjonskart og nabovarsel

3. Veirett (må tinglyses på eiendommen)

 • Følgebrev legges ved søknaden.
 • Berørte parter må signere følgebrevet.
 • Signatur må kunne leses.

4. Private vann og avløpsledninger (må tinglyses på eiendommen)

 • Følgebrev legges ved søknaden.
 • Berørte parter må signere følgebrevet.
 • Signatur må kunne leses.

5. Må det søkes dispensasjon?

Reguleringsbestemmelsene forteller deg hva du har lov å gjøre på eiendommen din. Du kan søke om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Vi vurderer søknaden ut fra følgende kritierer:

  1. Blir hensynet bak bestemmelsene i plan og bygningsloven eller reguleringsbestemmelser vesentlig tilsidesatt?
   Se reguleringsbestemmelsene.
  2. Vi ser også på om fordelene er større enn ulempene.
   Eksempelvis i forhold til naboer eller andre berørte.
  3. Søknaden må alltid begrunnes og du skriver søknaden som vanlig brev. 
  4. Søknaden  kan sendes inn før du søker eller sammen med søknaden. 
  5. Du kan søke om varig eller midlertidig dispensasjon.
  6. Alle dispensasjoner vi gir eller avslår er enkeltvedtak.

Dispensasjonssøknad må alltid nabovarsles
Det gjør du ved å krysse av i feltet «Dispensasjon» på nabovarslingsskjemaet.

Oppmålingsgebyrer/priser

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris (ikke mva. pliktig)
areal fra 0 – 2000 m² 24 000,-
areal fra 2001 skal beregnes etter medgått tid, minstegebyr er for tiden 3500,- 1 160,-/time
Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning: 
For 1 enheter 0 %
For 2-4 enheter (rabatt per enhet) 50 %
For 5-10 enheter (rabatt per enhet) 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per enhet) 70 %
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn = gebyr som for oppretting av grunneiendom  

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
  Pris (ikke mva. pliktig)
volum fra 0 – 2000 m³ 3 400,-
volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 1 350,-
Ved komplekse konstruksjoner i anleggseiendom beregnes gebyret for opprettelse/arealoverføring etter medgått tid. 1 160,-/ time

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
 Pris (ikke mva. pliktig)
Grunnbeløp for 1. enhet 4 000,-
Deretter pr. enhet 1 100,-
I tillegg kommer ordinært gebyr for oppmåling av matrikkelenhet, uteareal eller anleggseiendom. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn forskuddsvis.  

Oppmåling - fellesbestemmelser

 
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.  
Urimelig gebyr. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.  
Betalingstidspunkt. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning skal hele gebyret betales inn forskuddsvis.  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
Utstedelse av matrikkelbrev Pris (ikke mva. pliktig)
Matrikkelbrev inntil 10 sider  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider  350,-
Endring i maksimalsatsene for matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.  Minstegebyret er 3.500 kr.  1 160,-
Tinglysningsgebyr (kommer i tillegg) Pris (ikke mva. pliktig)
Tinglysningsgebyr (betales iht statens regulativ) 525,-
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørene