Hopp til hovedinnholdet

Kommuneplan 2019-2030 – Ny begrenset høring for deler av nylig vedtatt plan

Deler av ny Kommuneplan 2019–2030 legges ut til nytt offentlig ettersyn og høring.

Endringer som varsles

Konkret gjelder det følgende fem forhold:
  • Gårds- og bruksnummer 77/961 og 77/1187 (tennisbanene øst for Strømmen kirke) foreslås endret fra «nåværende friområde» til «framtidig boligbebyggelse – lavblokker».
  • Tillegg til planbestemmelsenes § 1-8.2: Estetikk og utomhusplan skal legges fram sammen med reguleringsplanforslaget.
  • Endring §1-12.3, 2. avsnitt Krav til gjesteparkering: Ved utbygging av felt med 8 eller flere boenheter skal det etableres minst 4 allment tilgjengelige bilparkeringsplasser for besøkende, uavhengig om det er krav til parkering i prosjektet ellers.
  • Tillegg til planbestemmelsenes §2-1.2.3 Avfall og/eller §2-3.1.6 Avfall: Alle prosjekter med mobilt avfallssug i områder regulert til sentrumsformål skal dimensjoneres og bygges på en måte som senere muliggjør enkel tilknytning til et stasjonært avfallssug felles for hele sentrumsområdet.
  • Tilføyelse (uthevet) til planbestemmelsenes §2-2.2 Boligbebyggelse, Åpen småhusbebyggelse Ytre Sone. Eksisterende. (jf. vedlegg b): I områder med småhusbebyggelse hvor tidligere reguleringsplan helt eller delvis er opphevet, og områder som ikke tidligere er regulert, vist som Ytre del, gjelder samme bestemmelser som for Område for bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse (Åpen småhusbebyggelse Indre sone), med den forskjell at %BYA er maks 20.
 
Plandokumenter til begrenset offentlig høring
  • Planbeskrivelse som forklarer og utreder de foreslåtte endringene i kommuneplanen som nylig er blitt vedtatt
  • Kommuneplanbestemmelser der de foreslåtte endringene er fremhevet og plassert under de tematisk tilhørende avsnitt

Har du innspill?

Fristen for å komme med merknader er 21. desember 2019. 
 
Merknader kan sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller til Skedsmo kommune, planavdelingen, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Merknader vil bli referert og kommentert når sakene legges fram til politisk sluttbehandling.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler Berit Irmgard Hessel på telefon 66 93 84 52, eller epost: berhess@skedsmo.kommune.no 

Aktuelle lenker