Hopp til hovedinnholdet

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer

11. desember 2013 vedtok kommunestyret ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Skedsmo kommune. Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, og gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer for de vann‐ og avløpstjenester kommunen leverer.

1. Generelle bestemmelser

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er listet nedenfor:


a) Lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg

b) Forskrift av 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning, kapittel 16 om kommunale vann- og avløpsgebyrer

c) Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Skedsmo kommune (dette dokumentet)

d) Øvrige dokumenter:
- Gebyrregulativet
- Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser)

§ 1-1. Forskriftens formål

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

§ 1-2. Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 1-3.

§ 1-3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:  

a) Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli 30 år eller mer.

b) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.

c) Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat inngang og eget kjøkken.

d) Stipulert forbruk: Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

e) Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

§ 1-4. Gebyrtyper

Gebyrtypene er:

a) Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp

b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp

c) Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler

§ 1-5. Innkreving av gebyrer

jamfør lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 6.


Forfalt krav på årsgebyr er sikret med lovpant i eiendommen etter panteloven § 6-1. Både årsgebyr og engangsgebyr for tilknytning er tvangsgrunnlag for utlegg. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter reglene for innkreving av skatt.

§ 1-6. Vedtaksmyndighet

Vedtak etter denne forskrift fattes av rådmannen. Myndigheten kan videredelegeres.

§ 1-7. Klage

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak kan påklages. Klage sendes den instans som har fattet vedtaket.

§ 1-8. Gebyrregulativ

Vedtak om gebyrenes størrelse (gebyrregulativet) er forskrift og vedtas av kommunestyret, jf lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forvaltningsloven kapittel VII. Satsene oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

§ 1-9. Ansvar og innbetaling

a) Generelt:

Abonnenten har ansvar for betaling av engangsgebyr for tilknytning og årsgebyr.
Abonnenten skal melde endringer i abonnentsforholdet til kommunen, og betaler årsgebyr som tidligere inntil kommunen har mottatt melding om endring.
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.


b) Engangsgebyr for tilknytning:

Ved fastsettelse av engangsgebyr for tilknytning skal gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett byggesøknad eller søknad om tilknytning legges til grunn.  For eksisterende bygg betales tilknytningsgebyr etter gjeldende sats på det tidspunktet krav om godkjent tilknytning fremsettes.

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.


c) Årsgebyr:

Årsgebyrene innkreves på felles faktura og fordeles over minst 2 terminer pr. år. Avlesning av målt vannforbruk foretas hvert år. Årsgebyret betales à konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer fortrinnsvis på 1. termin (faktura) året etter.


Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg vesentlig fra siste måleravlesning, kan kommunen endre à konto beløpet. Abonnenten skal varsles før slik endring finner sted.


Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plugget er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal være utført i henhold til kommunens VA-norm, jamfør standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser. 


Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for årsgebyret. Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for forbruksdelen av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

2. Engangsgebyr for tilknytning

§ 2-1. Gebyrplikt

Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:


a) Nybygg


b) Ved utvidelse av eksisterende bygg dersom utvidelsen er større enn 20 m². Hvis nybygget oppføres som erstatning for et tidligere bygg hvor det er betalt engangsgebyr for tilknytning, skal det bare betales for økt areal. Det er en forutsetning at nybygget ferdigstilles senest 5 år etter at eksisterende hus er revet, ellers skal det betales fullt gebyr. Ved flytting av eksisterende bygg fra en eiendom til en annen er dette å betrakte som nybygg


c) Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet

§ 2-2. Utforming av gebyret

Engangsgebyret fastsettes i forhold til byggets størrelse basert på beregning av bruksareal (BRA) i henhold til NS 3940.


Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

3 Årsgebyr

§ 3-1. Gebyrplikt

Alle abonnenter som er tilknyttet eller kommunen har krevd tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg, plikter å betale årsgebyr.


Vannforbruket til sprinkleranlegg er ikke gebyrpliktig.

§ 3-2. Utforming av gebyrene

Det beregnes årsgebyr for henholdsvis vannforsyning og avløp etter en todelt gebyrmodell med et fastledd og en forbruksdel.


For abonnenter med vannmåler beregnes fastleddet ut i fra dimensjonen på vannmåleren. For abonnenter uten vannmåler beregnes fastleddet ut i fra antall boenheter.

§ 3-3. Betaling etter målt forbruk

For alle eiendommer skal det installeres vannmåler. Vannmåleren gir grunnlag for forbruksdelen av årsgebyret for vann og avløp. Kommunen kan likevel i det enkelte tilfelle tillate eller kreve betaling etter stipulert forbruk.


Der det ikke er mulig å måle forbruket hos den enkelte abonnent beregnes forbruksdel basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, og pris pr m3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk (m3/m2) defineres i gebyrregulativet.

§ 3-4. Beregning av gebyr

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde er lik vannmengde, med følgende unntak:


a) Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte eller stipulerte vannforbruk, kan årsgebyret for avløp etter særskilt avtale baseres på målt eller stipulert avløpsmengde (utslipp).


b) For avløpsvann som avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker fordyrende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen fastsette et tillegg til avløpsgebyret til dekning av merkostnadene. I slike tilfeller inngås det en separat avtale mellom kommunen og abonnenten.


c) Det betales ikke årsgebyr for avløpsvann som ikke går til kommunens avløpsnett.

§ 3-5. Forbruk på grunn av lekkasjer

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år. Maksimalgrensen forutsetter at det ikke er utvist uaktsomhet av abonnenten og at vannlekkasjen blir varslet til kommunen så raskt som mulig.

§ 3-6. Midlertidig tilknytning

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.


Eier/fester av eiendommen skal betale årsgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.


Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.


Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jfr. I. Generelle bestemmelser.


Kommunens kostnader i forbindelse med midlertidig tilknytning og tilleggsgebyr faktureres særskilt.

4. Vannmåler

§ 4-1. Installasjon

Kommunen bestemmer:

  • hvor mange vannmålere den enkelte abonnenten skal ha
  • type, størrelse og plassering
  • når måler skal installeres

Ved oppdeling av eksisterende eiendom med vannmåler, i nye eiendommer, skal hver av de nye eiendommene ha egen vannmåler.


Abonnenter kan samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver enhet. Årsgebyret fordeles på abonnentene etter reglene i § 1-9 bokstav c), siste ledd.


Pålagt vannmåler for ny eiendom skal være installert senest når det gis brukstillatelse eller eiendommen tas i bruk, og for eksisterende eiendom når den tilknyttes. Unnlates dette skal abonnenten for boligeiendommen betale stipulert årsgebyr etter § 3-3, annet ledd.

§ 4-2. Eierforhold

Vannmåleren er kommunens eiendom dersom ikke annet er avtalt med abonnenten.

§ 4-3. Kostnader

Vannmåler som overfor kommunen skal nyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr, bekostes av kommunen. Vannmålere ut over dette bekostes av abonnenten.


Kostnadene forbundet med drift, utskifting og utleie av vannmålere inngår i årsgebyret.


Abonnenten har selv ansvar for installasjon av vannmålere.

§ 4-4. Avlesning av vannmåler

Abonnenten skal lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.


Unnlater abonnenten å foreta avlesning, kan kommunen fastsette årsgebyret skjønnsmessig etter purring. Kommunen kan også selv foreta avlesning og kan kreve kostnadene vedrørende dette dekket.

§ 4-5. Tilsyn og vedlikehold

Abonnenten skal holde måler lett tilgjengelig for avlesning og tilsyn.


Abonnenten skal føre tilsyn med måler. Blir en måler skadd eller går tapt, skal abonnenten straks melde fra til kommunen. Som skade regnes også at plombering av måler er brutt eller frostskade og lignende. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.


Kommunen kan føre tilsyn med måler. Kontrollør fra kommunen skal legitimere seg uoppfordret.

§ 4-6. Nøyaktighetskontroll

Egenkontroll:

  • Kommunen skal veilede abonnentene om egnet metode for egen kontroll av måler

Enkel kontroll:

  • Både kommunen og abonnenten kan kreve ytterligere nøyaktighetskontroll av måler. Kommunen avgjør om kontrollen skal foretas av kommunen eller av ekstern kontrollinstans.
  • Kontrollen skal foretas med måleutstyr og prosedyrer for måling som er akseptert av Justervesenet. Kontrollen skal gjelde hele det aktuelle måleområdet.

Utvidet kontroll:

  • Krever abonnenten ytterligere nøyaktighetskontroll av måler, skal abonnenten bære kostnadene ved slik kontroll dersom kontrollresultatet ligger innenfor feilmarginen etter § 4-7. I motsatt fall dekker kommunen kostnadene.

Justering eller utskifting av måleren:

  • Dersom målenøyaktigheten ikke er tilfredsstillende, skal måleren justeres eller skiftes ut. Krav om endret måleområde for ny måler skal vurderes.

§ 4-7. Avregning ved feilmåling

Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Er plomberingen av måleren brutt, har abonnenten ikke krav på tilbakebetaling.


Tilbakebetalingen regnes fra det tidspunkt feilen må antas å ha oppstått.


Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes ikke.


Viser måleren mer enn 5 % for lavt forbruk, har kommunen krav på tilleggsbetaling etter tilsvarende regler.


§ 4-8. Utskifting og flytting

Er målenøyaktigheten for dårlig, bestemmer kommunen om måleren skal justeres eller skiftes ut. Når vanlig levetid for en måler er nådd, kan kommunen bestemme at måleren skal skiftes ut helt eller delvis.


Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens krav til plassering. Abonnenten bekoster slik flytting.

5. Overgangsbestemmelser

§ 5-1. Overgangsbestemmelser for abonnenter uten vannmåler

Abonnenter uten vannmåler skal ha installert vannmåler innen 01.01.2019. Fram til måler er installert, betaler abonnenter uten vannmåler etter stipulert forbruk etter reglene i § 3-3.

6. Ikrafttreden

§ 6-1. Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift

Forskriften trer i kraft 1.januar 2014. Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift av 15. oktober 2003 for vann- og avløpsgebyrer, Skedsmo kommune, Akershus.