Nye vann- og avløpsledninger på Gamle Skjetten

Vann- og avløpsledningene i Skjettenveien, P.A. Iversens vei, Mauritz Hansens vei og Aasmund Vinjes vei skal skiftes ut eller utbedres.

Kommunens anleggsstart og fremdrift

Anleggsarbeidene starter uke 18, og er beregnet å pågå til uke 52. Asfaltering kan bli utsatt til våren 2016. Dette avhenger av vær- og snøforhold.

Nye vannledninger og ombygging fra felles avløpssystem til separatsystem

Avløpsvannet består normalt av både spillvann (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp). De kommunale avløpsledningene som skiftes ut, ble bygget som fellessystem der spill- og overvann ledes i felles rørledning. Etter ombygging til separatsystem, vil spill- og overvann ledes i hver sin ledning. Skedsmo kommune vil ikke tillate tilkobling av taknedløp til de nye ledningene. 


I Skjettenveien, P.A Iversens vei, Mauritz Hansens vei og Aasmund Vinjes vei skal vi legge nye vann- og avløpsledninger. Eiendommer med stikkledninger til disse områdene vil midlertidig få vannforsyningen via ledninger lagt oppe på bakken. 

Private stikkledninger

For at oppgraderingen og separering av vann- og avløpsledningsnettet Skedsmo kommune utfører skal ha den ønskede effekten, er det viktig at også private stikkledninger utbedres og separeres. 
Eiendommer i området blir derfor pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging og utbedring. Kommunens adgang til å kreve at eier av stikkledning legger om (separerer) og utbedrer sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd


Skedsmo kommune etablerer påkoblingspunkt for vann- og avløpsvann ved eiendomsgrensen. Øvrig arbeid som må gjøres på de private stikkledningene bekostes av huseier. For å redusere kostnadene, anbefaler kommunen at huseierne utfører arbeidet samtidig med kommunens anleggsarbeid.
Huseiere står fritt til å velge entreprenør selv, men vår entreprenør har sagt seg villig til å påta seg oppdraget med å fornye private stikkledninger samtidig med hovedanlegget. Han vil gi tilbud på dette arbeidet og inngå avtale med de huseiere som ønsker dette.

Inspeksjon og tilstandsvurdering

Når grøfta er åpen og stikkledningen avdekket og frakoblet, vil stikkledningen bli undersøkt. De som ønsker å se stikkledningen mens grøfta er åpen, kan henvende seg til anleggsmannskapet. Det blir utarbeidet en tilstandsrapport fra inspeksjonen. 

Sammen med arkivopplysningene, vil tilstandsrapporten gi grunnlag for kommunens vurdering av eventuelle pålegg om utbedring.

Anleggsgjennomføring

Godkjent stikkledning vil bli tilkoblet den nye hovedledning, og grøfta fylt igjen. Huseiere som blir pålagt å utbedre sin private stikkledning, eller selv ønsker å utbedre den, må få utført dette av godkjent foretak (eksempelvis rørlegger eller entreprenør).

Sikkerhet i anleggsperioden

Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet. Ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper for huseierne

I forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende, kan det forekomme kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket.
Anleggsarbeidet vil medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte etter hvert som de oppstår. 

Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag til fredag klokken 07.00 – 17.00 Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder. Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret da arbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.

Fordeler for huseierne

Kommunen vil kartlegge tilstanden på de private stikkledningene gjennom rørinspeksjon, for å få en samlet oversikt over anleggene i området. Det gir den enkelte huseier mulighet til å få kartlagt tilstanden på sitt eget anlegg og eventuelt få utbedret dette samtidig som det pågår anleggsvirksomhet. Kommunen vil dekke kostnadene for inspeksjonen.

Rettigheter til grunnen

Kommunen vil kontakte alle grunneiere som blir direkte berørt ved at ledninger må legges over deres eiendom.

Kontaktpersoner i anleggsperioden

Prosjektleder:  Ingar Almark tlf. 66 93 84 19, Skedsmo kommune
Byggeleder:   Foday Madi Barrow tlf. 92 23 59 71, Cowi AS
Entreprenør: Ivar Ødegaard tlf. 41 45 16 55, Park & Anlegg AS, 


Infoskriv til berørte eiendommer

Fant du det du lette etter?