Hopp til hovedinnholdet

Ofte stilte spørsmål - vann og avløp

Her har vi samlet en del problemstillinger. Mange av de dreier seg om private stikkledninger. Felles for disse er at eier er ansvarlig for utbedringer av eventuelle defekter og vannlekkasjer.

Eiers ansvar for vann- og avløpsledninger

Kommunen har ansvar for å utbedre lekkasjer som skjer på de kommunale ledningene. Men oppstår det derimot en lekkasje i ledningsnettet som går fra kommunale ledninger og bort til huset, er dette normalt huseiers ansvar.

Det er enten et fellesansvar for husstandene som er tilknyttet en privat fellesledning, eller huseiers eget ansvar dersom lekkasjen oppstår i den private stikkledningen som går fra fellesledningen og inn til huset.

Hvis kommunen finner lekkasje på privat vannledning eller forurensing på grunn av utett spillvannsledning, sendes et pålegg om utbedring av feilen.

Felles private ledninger - hvem skal betale for reparasjonen?

Felleskapet må dele regningen.
Det heter seg at «hver eier er solidarisk ansvarlig for hele fellesledningen eiendommen er tilknyttet, med mindre annen ansvarsdeling er avtalt ». Hvordan huseierne i praksis fordeler regningen, er derfor noe de selv må komme frem til.


Vi anbefaler at regler for drift og vedlikehold av private fellesledninger avtales i "fredstid", slik at dette er klart i forkant av at lekkasjen oppstår og kostnadene kommer.


Kostnader ved reparasjon varierer mye men kan ligge rundt 20-30.000 kroner.


Huseiere bør sjekke med forsikringsselskapet sitt om de har dekning for skader/lekkasjer på private vann- og avløpsrør. Mange selskap tilbyr dette, og da blir ikke regningen så stor hvis noe skulle skje. Dersom huseier ikke følger opp pålegg om utbedringer, kan kommunen få arbeidet utført på abonnenten sin regning.

Jeg har vannlekkasje - hva gjør jeg?

Kontakt rørlegger som kan lokalisere hvor bruddet er og utbedre skaden.
Vannlekkasjer fører til at mye godt drikkevann forsvinner, og må derfor raskt stoppes. Lekkasjer kan også føre til skade på egen eller andres eiendom.


Dersom lekkasjen er mellom stoppekranen din og påkoblingen på kommunens hovedledning, skal kommunen stenge vannet på hovedledningen. Din rørlegger kontakter kommunen for vannavslag, samt varsler berørte abonnenter.

Jeg har kloakkstopp - hva gjør jeg?

Kontakt rørlegger for utbedring umiddelbart.


Kloakklekkasjer kan føre til betydelig forurensing. Utbedring av lekkasje på stikkledninger for kloakk eller overvann må utføres.

Jeg skal drenere rundt huset - hvor kan jeg føre overvannet?

Overvann fra eiendom skal til terreng eller til kommunens overvannsledning.
Det kan ikke føres overvann til kommunens spillvannsledninger.
Overvann skal i utgangspunktet håndteres lokalt på egen eiendom og mengden som føres til kommunal overvannsledning skal ikke være større enn den naturlige avrenningen fra eiendommen.


Takvannet skal føres til terreng.


Hvis ikke eiendommen er tilknyttet kommunal overvannsledning fra før og det ønskes en ny tilknytning, må det søkes kommunen om dette.

Jeg skal bygge garasje - hvordan sikrer jeg ledninger i nærheten?

VA-ledninger, både private og kommunale skal til enhver tid sikres tilgjengelighet for drift og vedlikehold. Det skal være plass nok for oppgraving med maskin uten å skade bygningsmasse rundt.


For kommunale ledninger kreves minimum 4 meter fra ledning til tiltak. Veiledende avstand er 2 x ledningsdybde for alle ledninger.


Andre sikringsmetoder kan vurderes, for eksempel omlegging av ledninger i samråd med ledningseier(e). Ledning lagt i varerør med tilhørende trekkekummer, vil sikre at ledningen kan skiftes ved behov.


Fundamentering på ledningsnivå betyr at det settes ned støtte (spunt eller mur) i hele byggets lengde som sikrer ras. Ledningens eier(e) skal samtykke i tiltaket.


Slike tiltak er søknadspliktig og skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Hvor er mine private vann- og avløpsledninger?

Hvis dine private ledninger ikke er innmålt og registrert i kartverket, kan du sjekke byggesaksmappa i kommunens bygningsarkiv på Rådhuset. I blant finnes gamle røranmeldelser med kart som viser privat ledningsanlegg enten som planlagte tiltak eller som bygget. Du kan få kopi av dokumentene.


Hvis du deler ledningsnett med flere abonnenter, bør det finnes tinglyste dokumenter som viser ledningstraseer og eieroversikt. Spør naboer om de har slike dokumenter hos seg.


Ta kontakt med en rørlegger med utstyr for blant annet rørinspeksjon og innmåling. Du kan be om at dine utvendige vann- og avløpsledninger med tilhørende kummer blir målt inn på et kart.

Naboens overvann renner ned til meg - hva gjør jeg?

I den nå opphevete Vassdragsloven § 10 nr. 2 het det: "Eieren av nedenfor liggende eiendom må finne seg i vatnets naturlige avløp over hans grunn."


Dersom vannavrenningen har vært slik i mange år, og dagens situasjon er den samme som før eller at det regner mer nå enn før, gjelder Vassdragslovens nå opphevete bestemmelse.


Hvis det er nye tiltak på naboeiendommen som er grunn til avrenningsproblemet, så vil naboloven §2 som er en privatrettslig lov, være aktuell å påberope seg.


Et godt råd er uansett å sette seg inn i partenes rettigheter og snakke med naboen!


Hvis det er problemer med overflatevann fra bekker, åpne plasser eller lignende, eller tette sluk, meldes dette til kommunen.

Jeg har lekkasje på stikkledningen eller vil bytte stoppekran

 • Vannlekkasje kan oppdages ved vannansamling på overflaten, sus i ledningen eller bortfall av trykk.
 • Hvis kommunen oppdager lekkasje på din stikkledning eller påkoblingspunkt, sendes et pålegg om utbedring. 
 • Vannlekkasje på stikkledningen skal utbedres av abonnenten umiddelbart. Kontakt en rørlegger som kan reparere skaden.
 • Rørlegger plikter å melde inn reparasjonen til kommunen med dokumentasjon på utført arbeid.
 • Reparasjonen er meldepliktig iht. søknad om tilknytning. Dette sikrer deg at rørleggeren du valgte har nødvendig kompetanse og gir deg dokumentasjon på utført arbeid. Kommunen mottar et innmålt ledningsanlegg som kan registreres i kartverket med nye data.
 • Kommunen skal selv stenge ventiler på hovedvannledningen. Driftsavdelingen kontaktes av din rørlegger. Berørte abonnenter som eventuelt mister vannet en periode skal varsles av din rørlegger.
 • Det koster ingenting for deg når vi behandler Søknad om tilknytning/endringsmelding eller at vi stenger vannet på hovedledning som følge av en reparasjon på ditt private ledningsanlegg.

 

Hvordan unngår jeg frostskader på vannrør?

 • Når vann fryser til is, øker volumet med ca. 10 %. På grunn av trykkøkningen kan det oppstå brudd på vannledning som fryser, med påfølgende vannlekkasje og vannskade på bygning når vannet tiner igjen.
 • Ved lengre fravær bør stoppekranen stenges.
 • Steng ventiler og lukk vinduer slik at du unngår kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
 • Ikke senk innetemperaturen lavere enn til ca. 10 grader.
 • Unngå uheldig plassering av rør og sanitærutstyr i kalde kryperom, yttervegger, gulv og tak.
 • Tøm og steng vannet i utendørskranen for vinteren.
 • Frostvæske i vannlåser hindrer frostsprengning og fordampning (tomme vannlåser kan medføre at lukt fra avløpsledningen siver inn i huset).

Kontakt rørlegger hvis uhellet er ute.

Aktuelle lenker

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Skedsmo kommune
Driftshendelser/feil ring 66938400
Kommunens driftsavdeling 64841600