Hopp til hovedinnholdet

Søke tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg

Etablering av nytt abonnement for vann og avløp, for eksempel ved nybygg eller riving og en rekke tiltak på privat sanitæranlegg, er søknads- eller meldepliktige.

I tillegg til nødvendige søknader iht Plan og bygningsloven, skal kommunen som ledningseier ha Søknad om tilknytning. 


Skjemaet brukes for å godkjenne vann- og avløpsplaner og innmålinger før det gis rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller ferdigattest.


Søknaden sendes inn separat i forkant eller samtidig med byggesaken.


Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg fylles ut og sendes kommunen sammen med VA-kart.

Må jeg søke hvis jeg bare skal reparere ledningen eller drenere huset?

I hovedregel, ja, hvis arbeidet medfører endringer i dine utvendige vann- og avløpsledninger/kummer. Reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder eller krever arbeid på kommunens ledninger/kummer, krever tillatelse fra kommunen, altså Søknad om tilknytning. Vesentlig endring er for eksempel separering av spillvann og overvann, nye tilkoblingspunkter på kommunal ledning eller plugging av gamle påkoblingspunkter.

Bytte stoppekrana er vanligvis ikke søknadspliktig

Bytte av en defekt stoppekran er ikke en vesentlig endring, men krever i noen tilfeller at din rørlegger varsler berørte abonnenter når kommunen stenger vannet på hovedledningen.

Separatsystem

Der arbeidet omfatter utskifting av stikkledning for avløp, kreves separate ledninger for overvann og spillvann selv om kommunen ennå ikke har lagt separate spillvanns- og overvannsledninger i området. Kommunen vil kreve slik separasjon av tilknyttede stikkledninger ved omlegging av egne hovedledninger.


Ved å legge en ekstra ledning i forbindelse med ledningsutskiftingen, kan man unngå ny oppgraving seinere.

Hvem kan søke?

Godkjente foretak kan søke om tilknytning. Godkjente foretak er godkjent innenfor relevant fagområde. 


Søknad om tilknytning skal underskrives av deg som abonnent og av godkjent foretak. Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen tre år etter at tillatelsen er gitt, bortfaller godkjenningen. 

Hvor lang tid tar det å behandle søknad om tilknytning?

Kommunalteknisk avdeling behandler søknader fortløpende, men har 14 dagers saksbehandlingstid. 

Kart

VA-kart som viser planlagt privat vann- og avløpsanlegg frem til offentlige ledninger skal legges ved som eget vedlegg ved søknad om ny tilknytning og ”som bygget” ved ferdigmelding.

Pris

Selve saksbehandlingen om tilknytning er gebyrfri, men det er et engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Kontaktinformasjon

Ekspedisjonen Teknisk sektor