Hopp til hovedinnholdet

Vannmåler - ofte stilte spørsmål

Ny «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Skedsmo kommune» vedtatt i kommunestyret legger grunnlag for innføring for alle kommunens vannabonnenter. I løpet av 2018 skal alle abonnenter ha vannmåler. 
Kommunen står for innkjøp av målere og vannmåleren er kommunens eiendom. Abonnenten har ansvar for at måleren ikke blir ødelagt eller skadet. Kommunen kan kreve erstatning for tapt eller skadet vannmåler. 


Spørsmål til faktura for kommunale gebyrer (vann, avløp, renovasjon, feiing)?

Hvorfor vannmåler?

Vannmåler skal sikre:


  • Nøyaktig måling basert på faktisk forbruk 
  • Færre tvister 
  • Du kan følge med på eget forbruk, innsikt i mønster og vaner 
  • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

Avlesning

Vannmåleren skal leses av en gang i året. Avlesningskort blir sendt til abonnenter mot slutten av året. På avlesningskortet står det beskrevet alternativer for å melde inn forbruket. Dersom vannmåleren ikke blir lest av, vil kommunen beregne forbruket.
Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning.

Avlesning ved eierskifte

Vi utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.

Hvordan ser en vannmåler ut og hvor er den montert?

Vannmåleren skal monteres rett etter innvendig stoppekran (se veileder punkt 2.2). Dette for at det skal være mulig å stenge av vannet når måleren skal byttes. 

Hva må jeg passe på dersom jeg har vannmåler?

Vi sender avlesningskort mot slutten av året. Dersom vannmåleren ikke blir avlest blir det stipulert et gjennomsnittlig forbruk ut fra forbruket de siste tre år. Pass på dryppende kraner og rennende toaletter! Les gjerne av vannmåleren regelmessig for egen kontroll - for eksempel en gang i måneden. Vannlekkasjer kan bli dyrt. Se derfor nøye etter at ikke kraner, WC og sikkerhetsventiler lekker. Når det ikke er vannforbruk skal tallene i displayet i vannmåleren stå stille. I displayet til måleren, kan det komme en feilmelding med ordet LEAK. Dette betyr at vannet ikke har stått stille i måleren i minst én sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekkasje eller rennende toalett. 

Når skal vannmålerne skiftes ut?

Den nye vannmåleren er digital, og har en estimert levetid på 15 år. Vi tar kontakt med deg når det er tid for å bytte ut din vannmåler.

Jeg ønsker å installere vannmåler, hva gjør jeg?

Ta kontakt med en eller flere autoriserte rørleggere og få et tilbud på jobben. Rørlegger ordner med alt som skal til for installasjon.

Installasjon og kontroll

Alle vannmålere skal utleveres av kommunen og installeres av rørlegger etter kommunens veileder.  Installasjonen skal kontrolleres og vannmåleren plomberes av rørlegger. Når vannmåleren er plombert, skal ikke plomben røres eller vannmåleren fjernes.

Hvorfor har jeg mottatt purring på installering av vannmåler, når jeg allerede har installert?

Kunder som har mottatt purring, men som har installert måler, bør be rørleggeren sjekke at installasjonen er ferdigmeldt til kommunen. Ta eventuelt kontakt med kommunen på e-post ekspedTS@skedsmo.kommune.no

Rørlegger har bestilt men ikke montert vannmåler

Ved tapt vannmåler vil rørlegger bli fakturert for vannmåleren. 

Huseiers ansvar

Vannmåler skal holdes lett tilgjengelig for avlesning og vedlikehold. Er måler borte eller skadet må du gi beskjed til kommunen. Kommunen kan kreve erstatning for tap eller skade.

Det er montert vannmåler med feil serienummer

Ta kontakt med kommunen på e-post ekspedTS@skedsmo.kommune.no

Rørlegger har ikke montert i henhold til veileder

Ta kontakt med rørlegger for å få vannmåleren montert i henhold til veileder. 

Kreves det tilbakeslagsventil ved installasjon av vannmåler?

Det er krav om tilbakeslagsventil. Dette er eiers ansvar og de må dekke denne oppgraderingen av røranlegget. Ved installasjon av tilbakeslagsventil, må ekspansjonstank vurderes.
Installasjon av tilbakeslagsventil er ikke en del av kommunens vannmålerprogram.

Hvor mange vannmålere får vi av kommunen?

I utgangspunktet utleveres én vannmåler pr abonnent. Det er ikke mulig å få utlevert ekstra måler for å skille ut forbruk i hybler og lignende.


I noen tilfeller kan det være aktuelt at flere abonnenter deler måler, en kan da samarbeide om måleren. I andre tilfeller, for eksempel større borettslag, kan det utleveres flere vannmålere. Dette er avhengig av røropplegget i ditt hus/på eiendommen. Det er nødvendig å ta kontakt med en rørlegger som kan se på hvilken løsning som er best for dere. Ta eventuelt kontakt med kommunen på e-post ekspedTS@skedsmo.kommune.no ved spørsmål. 

Deling av vannmålere

For noen abonnenter kan det være mest hensiktsmessig å samarbeide om vannmåler. Disse tilfellene er som regel rekkehus eller vertikaldelte tomannsboliger med hvert sitt gårds- og bruksnummer og med vanninntak i en av boligene. Det er da mulig å dele vannmåler mellom flere abonnenter. De som skal dele vannmåler må ha en avtale som viser hvordan forbruket skal deles. Forbruket må deles etter en fast faktor (brøk), f.eks. i forhold til boareal.

Før vannmåler kan utleveres må kommunen ha kopi av avtalen. 

Seksjonerte eiendommer (sameier)

For sameier kan de kommunale gebyrene fordeles på flere måter. Dette er i stor grad opp til sameiet selv. Noen har dette innbakt i felleskostnadene/husleie. I andre sameier betaler den enkelte seksjonseier sine kommunale gebyrer. I det siste tilfellet vil vannforbruket fordeles etter sameiebrøken hvis sameiet deler måler.

Jeg får vann eller avløp fra en annen kommune

Abonnenter som får vann fra eller leverer vann til en annen kommune enn Skedsmo må også installere vannmåler. 

Jeg har ikke fått avlesningskort. Hva gjør jeg?

Kunder som ikke har mottatt avlesingskort bør sjekke med kommunen om installasjon av vannmåler er ferdigmeldt av rørlegger. 

Faktura

Faktura sendes ut to ganger i året. Spørsmål om fakturaen? 

Hvilket fastledd får jeg?

De aller fleste boliger vil få "Fastledd vann/avløp lav sats". Det henger sammen med hvilken type måler som innstalleres, som igjen henger sammen med størrelsen på vanninntaket.
Det er stort sett industri/næring som eventuelt får de andre typene fastledd.

Detaljer på faktura

Faktura for vann og avløp er delt i to deler. Alle abonnenter skal betale fastledd. Antall fastledd avhenger av antall installerte vannmålere eller antall boenheter dersom vannmåler ikke er installert. I tillegg kommer en forbruksdel. For abonnenter med vannmåler faktureres forbruk ut fra avlesning som foretas ved årsslutt. For abonnenter uten vannmåler beregnes forbruket ut fra boligens areal.