Overvannshåndtering

"Retningslinjer for overvannshåndtering" er  rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er en videreføring av strategier, mål og planbestemmelser i kommuneplanen, samt andre førende dokumenter på nasjonalt nivå.

Retningslinjene er ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. Dette innbefatter:
 • Nybygging, dvs. utbygging av nye og fortetting av eksisterende områder
 • Vesentlig endring eller utvidelse av eksisterende bygg/anlegg
Retningslinjene anbefales videre benyttet for:
 • Anleggsvirksomheten under gjennomføring av tiltaket, det vil si under bygging, boring og graving der vann brukes og/eller genereres, samt for håndtering av regnvann/grunnvann og lignende under oppføring
 • Drift og vedlikehold av anlegg knyttet til overvannshåndtering
Retningslinjene er ment å veilede også tiltakshaver av eneboligtomter/åpen småhusbebyggelse.
 
 Formålet med «Retningslinjer for overvannshåndtering» er tredelt:
 • Bistå med kunnskapsoppbygging
 • Veilede og stille krav der kommunen har myndighet
 • Vise forslag til løsninger 
Retningslinjene omhandler blant annet:
 • Klimaendringer og fortetting
 • Fremtidsrettet overvannshåndtering i plan- og byggesaker
 • Påslipp til kommunalt avløpsnett og utslipp til resipient
 • Aktuelle løsninger for overvannsdisponering
  • Grønne tak
  • Takvann
  • Renner, kanaler og bekker
  • Infiltrasjon og permeable flater
  • Fordrøyning
  • Åpne magasiner
  • Lukkede magasiner
  • Veivann og vann fra parkeringsarealer
  • Vegetasjon, trær
  • Funksjonskrav og estetikk
 • Rensemetoder og forurenset overvann
 • Dimensjonering
 • Bekkelukkinger og tiltak i bekker 
 • Erosjon, gjentetting og vinterpåvirkning
 • Fare for flom, eksisterende vannveier og flomveier

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.