Hopp til hovedinnholdet

Overvannshåndtering

"Retningslinjer for overvannshåndtering" er  rettet mot alle som planlegger, prosjekterer eller oppfører bygg. De er en videreføring av strategier, mål og planbestemmelser i kommuneplanen, samt andre førende dokumenter på nasjonalt nivå.

Retningslinjene er ment anvendt ved anlegg hvor disponering av utvendige arealer, og dermed overvannshåndtering, er en del av tiltaket. Dette innbefatter:
 • Nybygging, dvs. utbygging av nye og fortetting av eksisterende områder
 • Vesentlig endring eller utvidelse av eksisterende bygg/anlegg
Retningslinjene anbefales videre benyttet for:
 • Anleggsvirksomheten under gjennomføring av tiltaket, det vil si under bygging, boring og graving der vann brukes og/eller genereres, samt for håndtering av regnvann/grunnvann og lignende under oppføring
 • Drift og vedlikehold av anlegg knyttet til overvannshåndtering
Retningslinjene er ment å veilede også tiltakshaver av eneboligtomter/åpen småhusbebyggelse.
 
 Formålet med «Retningslinjer for overvannshåndtering» er tredelt:
 • Bistå med kunnskapsoppbygging
 • Veilede og stille krav der kommunen har myndighet
 • Vise forslag til løsninger 
Retningslinjene omhandler blant annet:
 • Klimaendringer og fortetting
 • Fremtidsrettet overvannshåndtering i plan- og byggesaker
 • Påslipp til kommunalt avløpsnett og utslipp til resipient
 • Aktuelle løsninger for overvannsdisponering
  • Grønne tak
  • Takvann
  • Renner, kanaler og bekker
  • Infiltrasjon og permeable flater
  • Fordrøyning
  • Åpne magasiner
  • Lukkede magasiner
  • Veivann og vann fra parkeringsarealer
  • Vegetasjon, trær
  • Funksjonskrav og estetikk
 • Rensemetoder og forurenset overvann
 • Dimensjonering
 • Bekkelukkinger og tiltak i bekker 
 • Erosjon, gjentetting og vinterpåvirkning
 • Fare for flom, eksisterende vannveier og flomveier