Hopp til hovedinnholdet

Vann og avløp - regelverk og meldeplikt

VA-melding

VA-melding er et fellesskjema for å melde tilknytning av nye eller endringer på eksisterende anlegg. Man benytter samme skjema (VA-melding) uavhengig av om arbeidet er søknadspliktig (Plan- og bygningsloven) eller meldepliktig (Standard abonnementsvilkår).

VA-skjema

Olje og fettutskiller

For etablering av fett-, olje- og bensinutskillere skal det benyttes egne skjema.

Les mer om etablering og registrering av fettutskillere.

Hva er søknadspliktig?

Alle nye utvendige VA-anlegg er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven (PBL) §20-3.

Eksempler på tiltak som er søknadspliktig etter PBL er listet opp nedenfor.

Olje og fettutskillere er søknadspliktige med byggesøknad etter PBL. Vi skal ha registreringsskjema og tømmeavtale i henhold til Forurensningsforskriften og Lokal Forskrift. Registreringsskjema fås ved henvendelse til kommunen

Hva er meldepliktig?

Tiltak som kun er meldepliktig etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (det vil si ikke søknadspliktig etter PBL) er listet opp nedenfor.

Akutte arbeid på VA-anlegg er også meldepliktig. 
Gi beskjed før oppstart. Meldeskjema må fylles ut i etterkant. Alle meldinger skal godkjennes av kommunen som ledningseier.
 
Skjematisk oppstilling av prosessen for tilknytning og skillet mellom søknadsplikt og meldeplikt.
Figur 1 viser skjematisk oppstilling av prosessen for tilknytning og skillet mellom søknadsplikt og meldeplikt.
}
Søknadsprosessen
Figur 2 viser søknadsprosessen i en byggesak og hvilket regelverk søknadene og meldingene behandles etter.
}

Spørsmål?

Byggesøknad behandles av byggesaksavdelinga